Matrícula de nou accés Administració i Direcció d'Empreses + Química

Calendari de matrícula (curs 2024-2025)

 

La matrícula del proper curs acadèmic 2024/25 es farà íntegrament de manera online. No es faran matrícules de manera presencial a la secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la facultat. Llegiu detingudament les següents instruccions.

 

Benvinguts a la Universitat de Barcelona!

 

Sessions informatives

Alumnes amb plaça assignada en 1a preferència, renúncies a reassignació, més grans de 25 anys i més grans de 40 anys

Dia

Hora

Lloc

11 de juliol

12:00

Aula Magna Edifici 696 (Av. Diagonal, 696)

 

Resta d'alumnes

Dia

Hora

Lloc

22 de juliol

12:00

Aula Magna Edifici 696 (Av. Diagonal, 696)

 

Calendari

Alumnes amb plaça assignada en 1a preferència (plaça assignada el 10 de juliol), més grans de 25 anys i més grans de 40 anys

 

12 de juliol

Inicial primer cognom

Hora de matrícula

A - Z

11:00 hores

 
 • Alumnes amb plaça assignada per assignació definitiva (renúncia a preferències prèvies) i reclamacions 1a preferència (plaça assignada el 16 de juliol)

 

17 de juliol

Inicial primer cognom

Hora de matrícula

A - Z

9:00 hores

 

 • Alumnes amb plaça assignada el 22 de juliol, en segona assignació

 

24 de juliol

Inicial primer cognom

Hora de matrícula

A - Z

09:00 hores

 
 • Errors, incidències, reclamacions 2a assignació (plaça assignada el 2 de setembre)

 

6 de setembre

Inicial primer cognom

Hora de matrícula

A - Z

09:30 a 12:00 hores

Prèviament a la matrícula

 • És molt important que assistiu a la sessió informativa. Detallarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

 • Haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Rebreu un correu institucional amb les instruccions de com fer-ho.

     https://www.ub.edu/portal/web/acad/

 

 • De quines assignatures/grups us heu de matricular? El primer any heu de matricular les assignatures que nosaltres us indiquem en els grups que us han estat assignats (excepte si heu iniciat estudis universitaris prèviament). Al fer l'automatrícula només podreu escollir entre cursar el primer curs a temps parcial (matricules 30 crèdits) o a temps complet (matricules 60 crèdits) i, si escau, el torn horari del què us voleu matricular.

     Consulta-ho en aquesta aplicació.

 

 • Els estudiants que prèviament han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, han de matricular-se obligatòriament d’un mínim de 18 crèdits i d’un màxim de 60. S’entén que l’estudiant segueix un itinerari a temps parcial si es matricula d’entre 18 i 45 crèdits, i a temps complet si es matricula d’entre 46 i 60 crèdits. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte pel que fa al nombre de crèdits a matricular.

 

Abans de formalitzar la matrícula haureu de contactar amb el/la cap d'estudis corresponent perquè, en cas de tenir matèries superades, us informi de les assignatures susceptibles de reconeixement i que, per tant, no haureu de matricular. Haureu de facilitar l'expedient acadèmic i el pla docent de les assignatures superades, segellat pel centre d'origen.

Aquest tràmit no exclou de sol·licitar posteriorment el reconeixement de crèdits, tal com s'indica aquí.

 

 • Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o document identificatiu (països de la UE) o NIE, i a la documentació de descomptes per família nombrosa i estudiants amb discapacitat d'un grau mínim del 33%, en el moment de fer la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i no cal aportar cap documentació.

 

 • Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

 • La documentació requerida s'ha de lliurar a la Secretaria d'Estudiants i Docència un cop feta la matrícula, fins el 26 de juliol i entre l'2 i el 20 de setembre. No presentar la documentació pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

 • Pel que fa a la documentació acadèmica, consulta aquí si cal aportar-la en funció de la teva via d'accés.

La documentació acreditativa per accedir a descomptes s'ha de lliurar, si escau, a la secretaria del centre. En cas de no lliurar-la o autoritzar-ne la consulta electrònica, es modificarà la modalitat de matrícula i l'estudiant haurà d'abonar la diferència. Disposeu de tota la informació econòmica aquí.

 

 • Família nombrosa

 

Categoria

Exempcions

General

50 % de l’import del preu dels crèdits matriculats, de la taxa per gestió de l’expedient i de les taxes de certificats, sol·licitud de títols o qualsevol altra taxa o preus públics establerts.

Especial

100 % dels crèdits matriculats, de les taxes per gestió de l’expedient i de les taxes de certificats, sol·licitud de títols o qualsevol altra taxa o preus públics establerts.

 

Cal que els beneficiaris de bonificacions per família nombrosa abonin íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i el preu corresponent als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats (taxes).

 

Cal lliurar algun dels documents següents:

- Original i fotocòpia del títol de família nombrosa, vigent a l’inici del curs acadèmic. No cal aportar aquesta documentació si el títol està expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, per defecte, S'AUTORITZA a la UB, en el moment de la matrícula, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

- Resguard acreditatiu d’haver sol·licitat l'expedició o renovació del títol de família nombrosa, juntament amb una declaració jurada on se n’especifiqui la categoria. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l'original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2024. Si el títol és d'una categoria inferior a la declarada, l’estudiant ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.

- Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

 

 • Matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat o de formació professional de grau superior

 

Els estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari de batxillerat o de formació professional de grau superior es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats durant el primer curs del primer any dels estudis universitaris oficials.

Cal lliurar la documentació següent:

- Original del certificat de notes emès pel centre on s'han cursat els estudis, en què consti la menció de la matrícula d'honor o la documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari. No cal aportar aquesta documentació si la matrícula d’honor de batxillerat s’ha obtingut en un centre de Catalunya.

- En el cas d'estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal aportar un certificat de notes emès pel centre on s'han cursat els estudis, en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993 de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Els beneficiaris d’exempció de matrícula per matrícula d’honor en el batxillerat han d’abonar íntegrament el preu la gestió de l’expedient, de l’assegurança escolar, si escau, i el preu corresponent als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris que sol·licitin.

 

 • Col·lectius d'especial protecció

 

Els estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %, les víctimes d’actes terroristes (més fills i cònjuge), les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella i els seus fills dependents i les persones beneficiàries de la prestació de l’ingrés mínim vital poden acollir-se a l’exempció de preus de matrícula. Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir en la data d’inici de l’activitat acadèmica. Cal abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

 

1. Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %

 

Cal lliurar algun dels documents següents:

- Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.

- Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya o l'organisme equivalent en altres comunitats autònomes.

- Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

- Resolució del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 

No cal aportar cap documentació si el certificat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i en el moment de la matrícula, S'AUTORITZA a la UB, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració

 

2. Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills

 

- Certificat expedit pel Ministeri de l’Interior que acrediti la condició de víctima.

- Fotocòpia del llibre de família, en el cas de fills i cònjuge.

 

3. Víctimes de violència de gènere i fills

 

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:

- Serveis Socials

- Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

- Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

- Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

- Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte

- Recurs públic d’acollida

- Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.

- Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent: 

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

- Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.

- Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.

 - Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior. 

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

 

Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:

a) Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.

b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

 

4. Persones beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital

 

- Resolució de l'INSS de concessió de l'ingrés mínim vital de l’any en curs, o document d’actualització de l’ingrés mínim vital de l’any en curs.

 

 • Beques i ajuts per a la matrícula

 

Clicant aquí trobareu tota la informació sobre les beques i ajuts que es concedeixen als estudiants de grau i màster.

Accés a l'aplicatiu de matrícula per a graus: Automatrícula (Portal d'Estudiants)

 

 • Pantalles d'automatrícula

 

1. Dades personals

Repasseu les vostres dades i, en cas que n'hi hagi alguna d'incorrecta, modifiqueu la casella corresponent perquè s'actualitzin a la base de dades.

 

2. Dades estadístiques

Heu d'emplenar totes les dades que se us sol·liciten.

 

3. Dades econòmiques

Heu de contestar cadascuna de les preguntes que hi ha en aquesta pantalla, perquè sobre la base d'aquesta informació es determina l'import que heu d'abonar pels serveis acadèmics.

Assenyaleu totes les deduccions a les quals considereu que teniu dret a acollir-vos, ja que algunes són complementàries.

Totes aquestes deduccions s'han d'acreditar a la Secretaria d'Estudiants i Docència juntament amb la resta de documentació que calgui (vegeu Documentació de descomptes i beques). En el moment de la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i no cal aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

 • Pagament de la matrícula

 

El pagament de la matrícula es podrà fer, a petició de la persona interessada, en un pagament únic (rebut únic o domiciliat) o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco de Santander, BBVA i CaixaBank. Vegeu tota la informació sobre el pagament de la matrícula.

 

1. Pagament en un rebut únic (efectiu)

 

L’estudiant ha d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula en una de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en el procés de matrícula, en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula, mitjançant una de les opcions següents: 

- Pagament en caixers automàtics (amb ràfega bancària -CPR- o amb codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.

- Pagament per banca electrònica:

1. CaixaBank: també permet el pagament a no clients amb targeta de crèdit o dèbit.

2. BBVA

3. Banco Santander

 

2. Pagament únic domiciliat

 

Només es facilita el pagament domiciliat, a petició de la persona interessada, en una de les entitats col·laboradores de la UB. Aquest tipus de pagament no es pot fraccionar. L'import de la matrícula es carrega íntegrament i d'un sol cop a partir dels 7 dies posteriors a la data de la formalització de la sol·licitud de la matrícula, prèvia autorització de domiciliació bancària presentant, en el moment de la matrícula, l'imprès de domiciliació bancària.

És responsabilitat de l'estudiant verificar que el compte on es domicilia el pagament està operatiu, que s'ha autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic i que l'entitat bancària ha fet efectiu el pagament de la matrícula.

 

3. Pagament a terminis

 

Podeu escollir el fraccionament de la matrícula (sense interessos) en 3 terminis o en 7 terminis.

En el moment de fer la matrícula es genera el primer rebut, que s'ha de pagar en els 7 dies naturals següents. Podeu consultar en el vostre Espai Personal, Consulta de pagaments i rebuts, els imports de cada rebut, així com la data màxima per pagar-los. Per fer cada pagament teniu a la vostra disposició les mateixes eines que en el pagament en un únic rebut.

És responsabilitat de l’estudiant fer efectius els pagaments pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

 

 

Els rebuts de matrícula (en efectiu) caduquen als 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los, ja que a cada rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5 % mensual per cada mes o fracció en què el rebut està pendent, fins a un màxim d'un 50 % de l'import.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat sense necessitat d’intimidació prèvia per part de la UB. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

Les conseqüències de la falta de pagament les teniu establertes a la normativa de matrícula.

 

 • Carnet UB

 

Consulteu el lloc web de carnets UB, on s’indica el procediment per aconseguir el carnet digital de la UB que, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i facilita l’accés a diversos serveis.

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2024-2025, els fixa el Decret 113/2024 de 18 de juny.
 
 • Preu per crèdit (servei acadèmic de caràcter docent)
 
El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus. En el cas dels ensenyaments de la nostra facultat:
 

- Administració i Direcció d'Empreses

- Economia

- Empresa Internacional

- Sociologia

 

Preu del crèdit

1a matrícula

17,69 € *

2a matrícula

21,85 € *

3a matrícula

47,34 € *

4a matrícula o més

65,55 € *

* Decret de preus 2024/25

- Estadística

 

Preu del crèdit Estadística

1a matrícula

18,46 € *

2a matrícula

28,00 € *

3a matrícula

65,00 € *

4a matrícula o més

88,00 € *

* Decret de preus 2024/25

 
 
 • Preu dels serveis de caràcter administratiu

 

A més del preu dels crèdits, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

Matrícula anual

69,80 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)

70,00 €

Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)

1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica del Consell Social ha establert el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

- Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.

- Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).

- Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.

- Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.

- Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365.

 

 • Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

 

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Altres serveis

Fundació Solidaritat

7,00 €

Servei d'Esports (abonament anual) 200,00 €

Assegurança voluntària

4,80 €

Reprografia/papereria/llibreria  6,00 €

Escola d'Idiomes Moderns (EIM) *

100,00 €

* pagament a compte d'un curs d'idioma que dona dret a un 5% de descompte durant el curs 2023/24
 
 • Simulador de preus 2024/25

 

Des del següent enllaç podeu accedir al simulador de preus per al curs 2023/24. Aquest simulador facilita informació orientativa del cost de la matrícula amb les condicions que assenyalis i no té validesa jurídica. En cap cas suposa cap confirmació de matrícula.

Simulador de preus

L'estudiant que s'ha matriculat per primera vegada en un ensenyament de grau té dret, per interès personal, a l'anul·lació de la matrícula i a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat (excepte les taxes), sempre que compleixi els requisits següents:

 

- Ha de sol·licitar l’anul·lació de la matrícula abans del 29 de setembre de 2024.

- Ha d'estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts.

 

L'estudiant ha de presentar la sol·licitud d’anul·lació online a través del següent enllaç (pendent activació)

 

Aquesta anul·lació de matrícula no comporta la reserva de plaça.

Comparteix-ho: