Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) d esenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el "què", el "qui", el "com" i el "quan" de les diferents accions de gestió i millora que afecten als processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar-ne la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments.

Comparteix-ho: