dependent i depenent 

Cal distingir entre depenent, que és el gerundi del verb dependre, i dependent, que és un adjectiu invariable quant al gènere (en canvi, cal recordar que com a nom, dependent sí que té femení, dependenta).

 • Depenent s’utilitza en els casos en què es pot substituir per segons o segons que.

  Exemple correcte Depenent de la manera com estructurem la feina, els resultats seran més bons o més dolents.

  Exemple incorrecte Dependent de la manera com estructurem la feina, els resultats seran més bons o més dolents.


  Exemple correcte El màster s’impartirà depenent que hi hagi prou inscripcions.


 • Dependent és un adjectiu que significa ‘que depèn d’algú o d’alguna cosa’.

  Exemple correcte Sempre ha estat una persona dependent de la gent del seu entorn.

  Exemple incorrecte Sempre ha estat una persona depenent de la gent del seu entorn.


  Exemple correcte Aquests òrgans són dependents del Claustre.


  Exemple correcte Aquest generador elèctric és dependent del que hi ha instal·lat a l’exterior de l’edifici.

  Exemple incorrecte Aquest generador elèctric és depenent del que hi ha instal·lat a l’exterior de l’edifici.


  En el camp de les ciències de la vida, l’adjectiu dependent sovint s’utilitza en estructures adjectivals procedents de l’anglès, formades per un nom seguit de l’adjectiu dependent.

  En català, la solució a aquesta estructura pot ser de dues menes (depenent de l’ús, sobretot):

  • De tipus culte, de manera que s’obtenen adjectius compostos com els següents:

   Exemple correcte dosidependent (en anglès, dose-dependent)
   drogodependent (en anglès, drug-dependent)
   insulinodependent (en anglès, insulin-dependent)
   timodependent (en anglès, thymus-dependent)

   Exemple correcte Les persones que pateixen diabetis insípida, amb el temps, esdevenen insulinodependents.

   Exemple correcte Les funcions immunitàries de l’ésser humà són timodependents.


  • De tipus patrimonial, mitjançant la formació d’una estructura de diversos mots:

   Exemple correcte cinasa dependent de ciclina (en anglès, cyclin-dependent kinase)

   Exemple incorrecte cinasa ciclina dependent


   Exemple correcte citotoxicitat cel·lular dependent d’anticossos (en anglès, antibody-dependent cellular citotoxicity)

   Exemple incorrecte citotoxicitat cel·lular anticossos dependent


   Exemple correcte dependent del calci (en anglès, calcium-dependent)

   Exemple incorrecte calci dependent


   Exemple correcte dependent del temps (en anglès, time-dependent)

   Exemple incorrecte temps dependent


   Exemple correcte Les cinases dependents de ciclina són cinases que participen en el desenvolupament del cicle cel·lular i que només són actives quan formen complexos moleculars amb ciclines.

   Exemple correcte L’equació de Schrödinger dependent del temps no és útil.

   Exemple incorrecte En animals d’experimentació s’ha observat que l’efectivitat del tractament amb zidovudina és temps dependent.
Darrera actualització: 18-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«dependent i depenent» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=971> [consulta: 21 juny 2021].