Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau a la Facultat de Belles Arts

V Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau
Facultat de Belles Arts
Curs 2022-2023

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona vol encoratjar els estudiants dels graus en Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals a utilitzar la llengua catalana en la redacció de la memòria i l’exposició dels treballs finals de grau (TFG), i alhora a millorar-ne l’ús. Per aquest motiu, convoca la cinquena edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística dels TFG escrits en català.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat dels graus en Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals que hagi redactat i presentat el TFG en català en el curs 2022-2023.

Presentació de candidatures
Poden optar al premi els TFG del grau en Belles Arts i del grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals que hagin obtingut una qualificació final superior a 9,0 i els TFG del grau en Disseny que hagin obtingut una qualificació final superior a 8,0.

Per optar al premi, l’estudiant ha d’emplenar el formulari de participació amb les dades personals i les del seu TFG, i trametre’l a l’adreça de correu electrònic de la Comissió (xdl.belles.arts@ub.edu) adjuntant una còpia del TFG en format PDF.

Com a condició ineludible per poder optar a la convocatòria, les persones candidates han d’autoritzar la publicació del TFG al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Calendari
Els treballs de la candidatura es poden presentar en el període comprès entre els dies 6 i 16 de juliol (ambdós inclosos).

Criteris d’avaluació
A l’hora de valorar els treballs presentats al premi, el jurat té en compte els criteris següents:

  • La correcció lingüística del material
  • La coherència i l’estructuració interna del text
  • L’adequació i la precisió en l’ús de la terminologia d’especialitat
  • Els aspectes formals i el disseny del document

Premi
S’atorguen quatre premis individuals de 300 €: dos al grau en Belles Arts, un al grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i un al grau en Disseny. Així mateix, s’expedeix un diploma acreditatiu a les persones guanyadores.

Composició del jurat
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts, està format per tres persones amb els perfils següents:

  • un membre de l’equip docent de la Facultat de Belles Arts que hagi participat en els tribunals de TFG el curs 2022-2023;
  • un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts;
  • un membre dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunicarà a les persones guanyadores el setembre de 2023. El jurat es reserva el dret a declarar deserts un o diversos premis, i a reestructurar-ne les categories per tal de compensar-ho.

En principi, l’acte de lliurament dels premis té lloc durant la celebració de la mostra Sense Títol del curs 2022-2023, entre els mesos de setembre i octubre. En qualsevol cas, la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts es compromet a comunicar-ne la data a les persones guanyadores i a difondre-la pels canals pertinents.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Belles Arts
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
xdl.belles.arts@ub.edu

La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases.