Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau a la Facultat de la Facultat de Ciències de la Terra

II Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau
Facultat de Ciències de la Terra
Curs 2020-2021

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat Ciències de la Terra vol encoratjar els estudiants de la Facultat a utilitzar la llengua catalana en l’àmbit universitari i la terminologia de les ciències de la terra en català. Per aquest motiu, convoca el II Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat dels graus en Geologia i de Ciències del Mar que, en el curs actual (2020-2021), hagin redactat el seu treball final de grau (TFG) en llengua catalana i n’hagin obtingut una qualificació de 8 o superior.

Presentació de candidatures
L’alumnat interessat a participar-hi ha d’omplir el formulari i presentar-lo a la Secretaria de la Facultat.

Termini de presentació de candidatures
El termini de presentació és d’un mes a comptar de la data en què es fan públiques les notes dels TFG per part de les comissions avaluadores, tant en la convocatòria de febrer com de juliol o de setembre.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:

  • La correcció lingüística de la memòria.
  • La coherència i l’estructuració interna del text.
  • La capacitat comunicativa del text.
  • L’adequació i la precisió en l’ús de la terminologia de l’especialitat.

El premi es pot declarar desert si els treballs presentats no assoleixen la qualitat lingüística requerida.

Premis
Es donen dos premis, un per a cada grau, en forma d’un diploma acreditatiu i d’un val regal valorat en 300 euros, a bescanviar en una botiga de serveis culturals.

Jurat
El jurat està format per les persones següents:

  • Joan Guimerà (president de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat)
  • Àngels Canals (membre de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat)
  • Núria Castells (Serveis Lingüístics de la UB)

Veredicte del jurat i lliurament dels premis
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica a les persones interessades en el termini màxim d’un mes després de la data de presentació pública del TFG del segon semestre.

El lliurament dels premis s’efectua abans del 31 de desembre de 2021, coincidint amb un acte acadèmic rellevant, i es comunica a les persones interessades amb suficient antelació.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Ciències de la Terra
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Ciències de la Terra
Rectorat de la Universitat de Barcelona

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística
Facultat de Ciències de la Terra
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
joan.guimera@ub.edu

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.