Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en català de la Facultat de Dret

Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en català
Facultat de Dret
Curs 2021-2022

Amb motiu de la celebració de la «Primavera de la llengua» i de la «Setmana Cultural» de la Facultat de Dret (setmana de Sant Jordi), la Facultat de Dret UB convoca el Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de graus en català (edició 2021-2022).

Col·laboren en la iniciativa el Deganat, la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme, caps d’estudis dels graus i coordinació dels treballs finals dels graus.

S’estableixen les següents bases:

Primera. El premi inclou una categoria i cinc premis:

  • Millor treball final de grau en llengua catalana de l’alumnat del darrer curs de cadascun dels graus oficials que s’imparteixen a la Facultat de Dret (Dret, Relacions Laborals, Criminologia, Ciències Polítiques i de l’Administració i Gestió i Administració Pública).

Segona. Condicions:

  • Els treballs finals de grau han d’haver obtingut una qualificació a partir de 9 (sobre 10) en el curs 2021-2022.
  • En el cas de l’alumnat dels dobles itineraris, que fa un únic treball final de grau per a tots dos graus, ha de fer constar expressament a la sol·licitud per a quin grau sol·licita el premi.
  • Com el premi reconeix la qualitat lingüística del català dels treballs finals de grau, els criteris de valoració inclouen l’ús normatiu del català, l’adequació al registre i la precisió dels termes propis de la disciplina.

Tercera. Premis:
S’atorga un sol premi per Grau, que consisteix en un diploma i un val de 100 € per a llibres o materials de la llibreria de la facultat (llibreria Atelier).

Quarta. Presentació de sol·licituds i terminis:

  • L’alumnat que reuneixi els requisits i condicions presentarà la sol·licitud per a participar en el premi fins el dia 10 de juliol de 2022 i s’ha d’enviar a l’adreça de correu vd.dret.comunicacio.igualtat@ub.edu.
  • L’alumnat ha de fer constar a la sol·licitud el grau on fa realitzar el treball final. En el cas de l’alumnat dels dobles itineraris, que fa un únic treball final de grau per a tots dos graus, hau de fer constar expressament a la sol·licitud per a quin grau sol·licita el premi.

Cinquena. Composició del jurat:
El jurat estarà format per la persona coordinadora dels treballs finals de cadascun dels graus, les/els caps d’estudis dels graus corresponents, una persona representant de la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme i una persona membre del Deganat.

Sisena. Resolució i lliurament dels premis
La decisió del Jurat es fa pública a l’inici del curs 2022-2023 i els premis es lliuren a l’acte d’inauguració del curs 2022-2023 de la Facultat de Dret.

Si el Jurat considera que els treballs finals de grau presentats no tenen el nivell adequat, el premi podrà ésser declarat desert.

Setena. Acte de concessió dels premis:
Les persones guanyadores dels premis es comprometen a assistir a l’acte del seu lliurament, tret de causa que en justifiqui la no presència en aquest acte.

Vuitena. Publicació dels premis:
L’atorgament dels premis es publicarà al web i xarxes socials de la Facultat.

Novena. Interpretació, ampliació i aplicació de les bases:
El Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del premi.

La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes bases.