Premi al millor treball final de màster en català de la Facultat d’Economia i Empresa

Premi al millor treball final de màster en català
Facultat d’Economia i Empresa

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa vol encoratjar els estudiants de la Facultat a usar la llengua catalana en els treballs finals de màster (TFM) i a millorar-ne la qualitat lingüística. Per aquest motiu, convoca aquest premi per valorar el millor treball final de màster redactat en català del conjunt de màsters universitaris de la Facultat.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat de la Facultat d’Economia i Empresa que hagi redactat en català el treball final de màster i que l’hagi defensat durant el curs acadèmic vigent. El jurat valora els 10 treballs finals de màster més ben qualificats (amb una nota igual o superior a 8) presentats en un mateix curs acadèmic i que compleixin el requisit descrit anteriorment.

Convocatòria i categories
El Premi al millor treball final de màster en català té una única convocatòria per curs acadèmic, d’acord amb les dates de presentació del TFM establertes per la Facultat d’Economia i Empresa.

Es preveu una única categoria, que inclou tots els màsters universitaris de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Premi
El premi consisteix en un obsequi cultural i un diploma acreditatiu. El jurat pot fer, si ho creu convenient, mencions honorífiques —sense dotació econòmica— per a altres TFM presentats.

Criteris de valoració
En la valoració dels TFM es tenen en compte els criteris següents:

  • la capacitat comunicativa del treball
  • l’adequació a les estructures pròpies d’un treball final de màster
  • la correcció lingüística i l’ús adequat de la terminologia
  • els aspectes formals i el disseny

Jurat
El jurat, que nomena la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa, està format per les persones següents:

  • el degà o degana de la Facultat d’Economia i Empresa o la persona que delegui
  • la responsable de l’oficina dels Serveis Lingüístics a la Facultat
  • un membre de l’equip deganal o de l’equip acadèmic de la Facultat

Veredicte
La resolució del jurat, que és inapel·lable, es comunica a la persona interessada, com a mínim, 15 dies abans del lliurament del premi; i se’n publica la notícia en el web i les xarxes socials de la Facultat. El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi si la qualitat dels TFM presentats no és prou òptima.

Lliurament
El lliurament del Premi al millor treball final de màster en català es fa en el decurs de les activitats de Sant Jordi organitzades cada any per la Facultat.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa
Serveis Lingüístics

Per a més informació
Deganat
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
dt.economia.empresa@ub.edu

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.