Premi a la qualitat comunicativa de vídeos divulgatius en català en l’àmbit de les matemàtiques i la informàtica

I Premi a la qualitat comunicativa de vídeos divulgatius en català en l’àmbit de les matemàtiques i la informàtica
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Curs 2023-2024

Descripció
El concurs se centra en la preparació d’un vídeo d’entre 3 i 5 minuts en el qual s’exposi un tema de l’àmbit de les matemàtiques o de la informàtica. El contingut del vídeo ha de ser de caràcter divulgatiu i ha de ser defensat per l’alumne en llengua catalana, fent-ne un ús correcte, coherent i adequat. L’objectiu del concurs és premiar aquells alumnes que aconsegueixin expressar els continguts correctament i fomentar la producció de contingut audiovisual en català i la divulgació en l’àmbit de les matemàtiques i la informàtica, així com donar la possibilitat de reeditar el vídeo en un estudi, per tal de publicar-lo en un canal de divulgació de la Facultat.

Objecte de la convocatòria
La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació oral a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, d’algun àmbit de les matemàtiques o la informàtica per mitjà de l’elaboració d’un vídeo, amb la possibilitat de reeditar-lo en un estudi i publicar-lo en un canal de divulgació de la Facultat.

Dotació dels premis
1. Els premis es divideixen en dues categories: la d’alumne (amb la dotació econòmica detallada a continuació) i la de docent, amb una menció honorífica (sense dotació econòmica).
2. La dotació econòmica total dels premis és de 700 euros. Els imports que reben les persones guanyadores, un cop aplicades les retencions, són els següents: un primer premi de 400 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros. A més, es lliura un diploma a cadascuna de les persones premiades, d’ambdues categories.
3. Els premis poden quedar deserts i el jurat pot atorgar, si ho creu convenient, mencions honorífiques sense dotació econòmica a altres treballs presentats.

Requisits dels participants i presentació dels vídeos
1. Poden presentar-se a aquests premis els estudiants dels graus, graus dobles, màsters i programes de doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, i professorat del centre.
2. Els autors han de presentar un vídeo d’una durada d’entre tres i cinc minuts explicant amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible algun aspecte d’interès personal del món de les matemàtiques o la informàtica, amb l’objectiu de divulgar-ne el contingut a un públic no especialitzat. El vídeo s’ha de fer en llengua catalana i es poden utilitzar transparències, pissarra o els suports que convinguin. La presentació s’ha de fer dipositant el vídeo, o l’enllaç des d’on es pugui descarregar, a l’adreça de correu electrònic de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat: xdl.matematiques.informatica@ub.edu.
3. El vídeo s’ha d’identificar amb el nom i els cognoms de l’autor o autora, un títol i una adreça de correu electrònic de contacte.

Recomanacions per preparar l’enregistrament dels vídeos
Abans d’enregistrar un vídeo, convé llegir atentament les recomanacions següents de la Unitat d’Audiovisuals de la Universitat de Barcelona:

  • Cal enregistrar en format horitzontal (panoràmic) amb el màxim de qualitat possible.
  • Si l’enregistrament es fa amb un mòbil que té dues càmeres, cal fer-lo amb la que tingui més qualitat; normalment és la de la part posterior del mòbil i no pas la càmera per a autofotos que hi ha a la banda del teclat.
  • Cal posar el mòbil, la tauleta o l’ordinador en un trípode o suport estàtic per tal que la imatge no es mogui.
  • S’ha d’escollir un entorn agradable, amb prou llum i sense soroll.
  • L’enregistrament s’ha de fer en primer pla, amb la càmera al nivell dels ulls.

Presentació i terminis
1. Els vídeos que optin als premis s’han d’enviar al correu de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat (xdl.matematiques.informatica@ub.edu) abans del 30 de juny.
2. Si, un cop examinats els vídeos, algun no reuneix els requisits exigits en aquesta convocatòria, es requerirà electrònicament a la persona interessada que l’esmeni en el termini de deu dies. Si no ho fa, es considerarà que desisteix d’optar als premis.
3. Els vídeos guanyadors es fan públics al web de la Facultat.
4. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Jurat
El jurat està nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat i està format per les persones següents:

 • el degà o degana de la Facultat o la persona que delegui, que el presideix;
 • la cap dels Serveis Lingüístics de la UB o la persona que delegui, que actua com a secretària;
 • un membre designat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat.

Valoració
En la valoració dels vídeos, el jurat té en compte els criteris següents:

 • l’adequació de la presentació escollida;
 • l’èxit comunicatiu del tema presentat;
 • la qualitat i la correcció lingüística;
 • l’adequació i la precisió en l’ús de terminologia de l’especialitat;
 • l’originalitat i la capacitat creativa.

Resolució
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es fa públic al web de la Facultat i els concursants reben també un correu electrònic amb la resolució del premi. Es donarà el reconeixement als guanyadors en un acte institucional organitzat per la Facultat (pendent de concretar).

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
1. El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar aquest premi.
3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
4. Les dades es tracten durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides i per determinar les responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
5. Els destinataris de les dades són la Universitat de Barcelona i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. També ho són les entitats diferents de la Universitat de Barcelona que formin part del jurat en compliment de les funcions que aquestes bases li atribueixen. Així mateix, es publica la resolució de l’adjudicació dels premis als mitjans indicats en les presents bases amb les dades necessàries de les persones beneficiàries. No es preveu la cessió de dades a altres tercers.
6. Es pot accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, l’oposició o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o bé mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador vàlid.
7. Les persones que considerin que els seus drets no s’han atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.
8. Així mateix, es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
9. Amb la presentació als premis, la persona interessada declara que ha llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a assabentar-les del contingut d’aquesta base.

Difusió
La difusió dels premis, de les seves bases i del veredicte del jurat es fa des del web de la Facultat i del web dels Serveis Lingüístics.

Interpretació
És competència del jurat interpretar aquesta convocatòria i resoldre els dubtes que es plantegin en relació amb aquestes bases.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Secretaria d’Estudiants i Docència
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdl.matematiques.informatica@ub.edu