Concurs de relats breus de la Facultat de Dret

VI Concurs de relats breus
Facultat de Dret
Any 2021

Amb motiu de la celebració de la Setmana Cultural de la Facultat de Dret (setmana de Sant Jordi), la Facultat de Dret UB convoca el sisè concurs de relats breus vinculats a la vida universitària.

Col·laboren en la iniciativa el Deganat, la Comissió de Cultura i la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme.

S’estableixen les bases següents:

Primera. El concurs inclou una categoria i tres premis: millor relat breu de ficció en llengua catalana o castellana escrit per un membre del PAS, del PDI i de l’alumnat de la facultat. Cada participant pot presentar tants relats com vulgui.

Segona. Condicions dels relats:

  • Han de ser originals i inèdits i es presenten mecanografiats a un espai amb lletra Calibri 12 en fitxer adjunt. El text presentat ha de ser un relat breu amb una extensió no superior a 3.000 paraules.
  • Els relats presentats no poden haver estat guanyadors en cap altre concurs.
  • El tema és lliure, si bé caldrà que estigui relacionat d’alguna manera amb la vida universitària i/o sobre temes relacionats amb l’àmbit de la Facultat (de tipus jurídic, judicial, polític, policíac, criminològic, de les administracions públiques o de les relacions laborals).
  • Els relats s’han de signar sota pseudònim.

Tercera. Premis: s’atorga un premi en un xec regal per a adquirir llibres per valor de 133,33 euros per a cadascun dels tres col·lectius: alumnat, PAS i PDI.

Quarta. Termini i forma de lliurament:

  • El termini de presentació dels relats finalitza el dia 23 de maig de 2021 i s’ha d’enviar a l’adreça de correu comissiocultura-dret@ub.edu.
  • A l’assumpte del missatge cal posar-hi el pseudònim triat.
  • Al missatge s’hi adjunten dos documents: el nom del primer document, en el qual hi ha el text del relat signat sota pseudònim, coincideix amb el títol del relat; el nom del segon document és el pseudònim triat i ha de contenir la identitat de l’autor o autora, una adreça de correu electrònic i número de telèfon de contacte, i el col·lectiu al qual es pertany (PAS, PDI o estudiant).

Cinquena. Composició del jurat: el jurat està format per una persona representant de la Comissió de Cultura, una persona representant de la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme i una persona membre del Deganat. Cap membre del jurat pot participar en el concurs.

Sisena. Resolució i lliurament dels premis: la decisió del Jurat es fa pública abans del 31 de maig i el premi es lliura el 4 de juny.

Si el Jurat considera que els relats presentats no tenen el nivell adequat, el premi pot ser declarat desert.

Setena. Acte de concessió dels premis: les persones guanyadores dels premis es comprometen a assistir a l’acte del seu lliurament, tret de causa que en justifiqui la no presència en aquest acte. En aquest cas, el lliurament es fa de forma virtual.

Vuitena. Publicació dels relats premiats: els relats premiats es publiquen al web de la Facultat.

Novena. Interpretació, ampliació i aplicació de les bases: el Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases de concurs.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.