Concurs de (som)riures neuroeducatius

I Concurs de (som)riures neuroeducatius
Facultat de Biologia
Any 2022

Objectiu
Amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la neurociència i l’educació a través de l’humor gràfic, es convoca el I Concurs de (som)riures neuroeducatius en llengua catalana.

Convoca
La Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st, a través del Journal of Neuroeducation i la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Destinataris
Tots els estudiants, professors, investigadors, membres del PAS i personal adscrit a la Facultat de Biologia, i estudiants dels ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Participació
L’humor gràfic (acudit), que ha d’estar compost per text i grafismes (dibuixos), ha de tractar, de manera oberta i lliure, sobre el tema de la neuroeducació (neurociència educativa), entesa com la disciplina acadèmica que relaciona de manera sinèrgica els camps de coneixement de les neurociències, la psicologia cognitiva i l’educació.

Extensió
L’extensió màxima és d’una pàgina DIN-A4. Pot constar d’una única vinyeta amb text i grafismes o d’una història gràfica curta. Cal que contingui text i imatges.

Requisits i presentació dels treballs

 • Els treballs d’humor gràfic han de ser inèdits, de producció pròpia i no han d’haver estat premiats en altres concursos.
 • S’admet un treball per participant o participants.
 • Han d’incloure necessàriament text i imatges.
 • Els treballs es poden fer en col·laboració. El nombre màxim de participants que col·laborin en un mateix treball serà de dos, i poden actuar com a coautors de tot el treball o bé un com a guionista i l’altre com a dibuixant.
 • Els treballs poden ser en color, en blanc i negre o en escala de grisos.
 • Els textos poden estar escrits en qualsevol de les varietats i parlars de la llengua catalana.
 • Per participar-hi, s’ha d’enviar el treball d’humor gràfic en format jpg, jpeg o png a l’adreça mguillem@ub.edu. El títol de l’arxiu ha de ser el pseudònim. No ha d’incloure cap informació que permeti identificar l’autor o els autors.
 • Cal enviar també un segon adjunt amb les vostres dades personals, associades al pseudònim.
 • El nom dels autors es mantindrà en secret fins al dia de l’entrega de premis.
 • Un jurat format per biòlegs i educadors de renom en valorarà les obres.

L’autor o els autors del treball o treballs guanyadors es comprometen a:

 • Traduir el text del treball en castellà i anglès, quan els ho demanin els editors del Journal of Neuroeducation per a la seva publicació en tots tres idiomes.
 • Fer les correccions ortogràfiques i d’estil al text del treball en català, castellà i anglès que els demanin els editors del Journal of Neuroeducation per a la seva publicació en tots tres idiomes.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat i de l’organització.

Termini de presentació
Prorrogat fins al 18 d’abril de 2022.

Entrega de premis
27 d’abril de 2022, a les 12:00, a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia.

Premis
S’atorgaran els premis següents:

 • Primer premi: un val de regal per bescanviar en una botiga de serveis culturals per valor de 100 euros.
 • Es poden concedir un màxim de dos accèssits.
 • A tots els premiats:
  • Llibres de la col·lecció Catàlisi o de publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • La publicació dels treballs guanyadors a la revista Journal of Neuroeducation. Els treballs es publicaran en català, castellà i anglès (que són els tres idiomes oficials de la revista).
  • Diploma acreditatiu.

Jurat

 • David Bueno
 • Anna Forés
 •  Laia Lluch
 •  Ismaïl Hermelo
 • Marc Guillem (que actua de secretari)

Valoració
El jurat valora de les obres participants:

 • l’originalitat
 • l’escriptura formal
 • la qualitat gràfica dels dibuixos
 • el sentit de l’humor
 • la pertinença a l’àmbit

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels participants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament amb la finalitat d’organitzar i gestionar el I Concurs de (som)riures neuroeducatius 2022 de la Facultat de Biologia.

Garantia
Els autors garanteixen que el treball que presenten és original, que en són els legítims titulars de tots els drets inherents i que el treball no vulnera els drets de tercers. El comitè organitzador no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment de l’anterior garantia i pot exercitar les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis que se’n derivin.

Organització
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia

Amb el suport de
Facultat de Biologia
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
David Bueno
dbueno@ub.edu