Premi Temps, Espai i Forma d’assaig de la Facultat de Geografia i Història

X Premi Temps, Espai i Forma d’assaig de la Facultat de Geografia i Història
Categories: treballs finals de grau i treballs finals de màster
Any 2020

Característiques
Poden optar al Premi tots els treballs finals de grau (TFG) o treballs finals de màster (TFM) escrits en llengua catalana que tractin de qualsevol dimensió relacionada amb la història, l’arqueologia, l’antropologia, la geografia o la història de l’art presentats en les diverses convocatòries del curs 2019-2020.

Es valora l’originalitat, la creativitat i la capacitat d’utilitzar les eines de les disciplines que s’ensenyen als graus i màsters de la Facultat, així com el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística.

Destinataris
Tots els estudiants que estiguin matriculats en qualsevol de les titulacions oficials de la Facultat de Geografia i Història.

El Premi consta de dues categories:

  • Estudiants de grau: TFG de les convocatòries oficials de juny, setembre i novembre, indistintament.
  • Estudiants de màster: TFM de les convocatòries oficials de juny, setembre i novembre, indistintament.

Participació
No hi ha requisits d’extensió de l’assaig presentat.

Es presenten d’ofici aquells treballs finals de grau escrits en llengua catalana que hagin obtingut una qualificació final de 9 punts o superior.

Es presenten d’ofici aquells treballs finals de màster escrits en llengua catalana que hagin obtingut una qualificació final de 9 punts o superior.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Dotació

  • Estudiants de grau (TFG): un primer premi de 500 euros i un segon premi de 250 euros.
  • Estudiants de màster (TFM): un primer premi de 600 euros i un segon premi de 300 euros.

A aquest import se li aplica la corresponent retenció de l’IRPF.

Jurat
El Premi es decideix per votació d’un jurat designat pel Deganat de la Facultat de Geografia i Història, amb la participació dels Serveis Lingüístics. Pot quedar desert qualsevol dels premis si cap obra no assoleix la qualitat necessària. Així mateix, el jurat pot atorgar guardons a només una de les categories. El veredicte del jurat és inapel·lable. Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona es reserven el dret de publicar les obres guardonades en els formats que considerin adients.

Termini de presentació
Els coordinadors i coordinadores de màster i els caps d’estudis s’encarreguen de presentar directament els treballs al Premi abans del 15 d’octubre de 2020.

Premi
El premi es fa públic el dia 21 de desembre mitjançant el web de la facultat i durant l’acte de Nadal de la Facultat de Geografia i Història del curs 2020-2021.

Organització
Deganat de la Facultat de Geografia i Història
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Geografia i Història
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Geografia i Història
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

Més informació
Deganat de la Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6-8
08001 Barcelona
premitef@gmail.com
Tel. 934 020 526

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Geografia i Història
xdl.geografia.historia@ub.edu

El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.