Tesimarató de química

IV Tesimarató de química
Facultat de Química
Any 2021

El títol de Doctor s’obté després de fer com a mínim tres anys de recerca, redactar un treball adreçat a una audiència especialitzada que reflecteix exhaustivament la tasca investigadora i dur a terme una defensa pública davant d’un tribunal d’experts.

En el món actual, sobrecarregat d’informació, és important també que els doctorands sàpiguen exposar de forma clara i concisa les idees clau de la recerca que estan duent a terme per posar la ciència a l’abast de tothom.

Per això, la Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Química organitza la IV TESIMARATÓ DE QUÍMICA, activitat de divulgació que fomenta la comunicació científica. Es repta els doctorands de la Facultat de Química perquè facin una exposició oral en català de la temàtica i dels objectius del seu treball de tesi doctoral de forma condensada i entenedora. Es tracta més de contextualitzar la recerca i de fer èmfasi en l’interès que té per a la societat que no pas de presentar resultats acadèmics concrets. El llenguatge ha de ser rigorós, però al mateix temps senzill, de manera que pugui ser entès per una audiència general amb inquietuds científiques.

Objecte
La IV Tesimarató de Química té per objecte que els doctorands de la Facultat de Química presentin el tema de recerca de la seva tesi doctoral de forma oral i en català en una exposició de no més de 4 minuts de durada.

La Tesimarató, que consisteix en les exposicions orals consecutives dels doctorands, té lloc el 16 de novembre de 2021 a partir de les 12:00. Els participants disposen d’un ordinador i un canó per utilitzar un suport gràfic (en format PowerPoint, o PDF) de les característiques que considerin adequades.

Les exposicions es fan a l’Aula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química en una sessió pública (sense enregistrament de la sessió) i davant d’un jurat multidisciplinari que avalua les exposicions segons els criteris publicats en aquestes bases.

Requisits de participació

 • Estar matriculat en qualsevol dels programes de doctorat en què participa la Facultat de Química durant el curs 2021-2022.
 • No haver defensat la tesi doctoral abans del dia 16/11/2021.
 • No ser guanyador en l’edició anterior de la Tesimarató.

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
 2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la gestió de l’activitat de Sant Albert anomenada IV Tesimarató de Química.
 3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el compliment d’una missió en interès públic, sobre la base d’allò establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
 4. Les vostres dades personals es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
 5. La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Els vostres resums es poden publicar al web de la Facultat de Química de la UB i, en cas que resulteu premiats, hi podem publicar el títol de la vostra presentació associat al vostre nom i cognoms en forma de notícia, que pot aparèixer al web de la Facultat, al seu compte de Twitter i Instagram i al blog Enxarxats.
 6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
 7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
 8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Inscripció
Per participar a la Tesimarató cal enviar a xdl.quimica@ub.edu com a molt tard el 10/11/2021 el resum i les dades personals (utilitzeu les plantilles corresponents) amb la informació següent:

 • El títol de l’exposició.
 • El resum gràfic de l’exposició.
 • El resum en català de l’exposició de màxim 250 paraules.
 • Paraules clau (cinc com a màxim).
 • Les dades de participació.

No s’accepta cap inscripció presentada fora de termini.

El dia de les presentacions 16/11/2021, l’organització ha de disposar prèviament del fitxer de suport per a les exposicions que es duran a terme a l’Aula Magna Enric Casassas a partir de les 12:00.

Premis
Es lliuren un diploma i un val regal (per un valor de 80 €) als autors de les tres presentacions seleccionades. A més, tots els participants reben un diploma de participació i un petit obsequi. El llibre de resums d’aquesta edició de la Tesimarató de Química es publica en accés obert a través del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Criteris de valoració
Per concedir els premis, el jurat té en compte únicament les exposicions (tant la part oral com el suport gràfic) del dia de la Tesimarató i en valora els criteris següents:

 1. La claredat i capacitat comunicativa de l’exposició, tant pel que fa al llenguatge verbal i no verbal com per la qualitat del suport gràfic.
 2. L’ús d’un llenguatge correcte i rigorós, però al mateix temps adequat per poder ser entès per un públic de formació científica generalista.
 3. La distribució i ponderació de les diferents parts de l’exposició i la durada total de la presentació, que s’ha de limitar a un temps màxim de 4 minuts.

Jurat
El jurat el nomena la CDL de la Facultat de Química de manera que sigui interdisciplinari. Està format per un màxim de cinc membres entre els següents:

 • Un membre de la CDL de la Facultat de Química.
 • Un membre d’una altra CDL de l’àrea de ciències i diferent de la de la Facultat de Química.
 • Un membre dels Serveis Lingüístics.
 • Dos experts en comunicació científica.

Veredicte i lliurament dels premis
El veredicte del jurat és inapel·lable i es fa públic durant l’acte de Sant Albert (previst per al dijous 18/11/2021 a les 17:00 a l’Aula Magna Enric Casassas), moment en què es lliuraran els premis. Els premiats es comprometen a repetir la seva exposició en aquest acte.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Química
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística
PAU dels Serveis Lingüístics
Facultat de Química
Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona
xdl.quimica@ub.edu

La participació a la IV Tesimarató de Química suposa l’acceptació d’aquestes bases.