Connectors

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Tenen bàsicament una doble funció: d’una banda, estructuren, organitzen i relacionen les frases, els paràgrafs i les diferents parts d’un text; i, de l’altra, permeten de veure com es distribueixen les idees al llarg d’aquest text.

Tot seguit, s’inclou una llista de connectors que no és exhaustiva, ordenats segons la funció.

 • Per ordenar les parts del text

  Inici
  Continuació
  Final
  abans de res
  a continuació
  al final
  abans de tot
  tot seguit
  en últim lloc / en últim terme
  abans (que)
  després (que)
  en darrer lloc / en darrer terme
  en primer lloc
  en segon lloc
  finalment
  d’entrada / per començar
  posteriorment
  per acabar
  primer (de tot)
  segon
  per tancar
  primerament
  segonament
  per fi


 • Per presentar la informació

  a propòsit de
  amb referència a
  en el marc de
  en l’àmbit de
  en un altre ordre de coses
  pel que fa a
  respecte a
  respecte de


  No s’han d’utilitzar en relació a ni en quant a.

 • Per desenvolupar o continuar explicant un tema

  a més
  així
  així mateix
  això és
  altrament
  com també
  d’altra banda
  dit d’una altra manera
  efectivament
  en altres paraules
  en efecte
  és a dir
  és més
  més encara
  o sigui
  també


 • Per exemplificar

  a tall d’exemple
  a tall de mostra
  així
  com a mostra
  com és ara
  concretament
  en concret
  en el cas de
  en especial
  en particular
  especialment
  n’és un bon exemple
  n’és un exemple clar
  particularment
  per exemple (p. ex.)
  per il·lustrar
  per posar un exemple
  un bon exemple de
  una bona mostra de


  No s’ha d’utilitzar l’abreviatura i. e., pròpia dels textos anglesos. És preferible fer servir p. ex.

 • Per fer èmfasi

  cal insistir
  cal destacar
  cal fer esment
  cal fer referència
  cal recalcar
  cal recordar
  cal remarcar
  cal subratllar
  convé
  de la mateixa manera
  dit d’una altra manera
  efectivament
  en altres paraules
  en altres termes
  en efecte
  és per això que
  igualment
  la idea central és
  més encara
  s’ha d’insistir
  s’ha de destacar
  s’ha de fer esment
  s’ha de fer referència
  s’ha de recalcar
  s’ha de recordar
  s’ha de remarcar
  s’ha de subratllar
  tal com s’ha dit
  val a dir
  val la pena dir


  No s’ha d’utilitzar tal i com.

 • Per resumir o concloure

  a l’últim
  a manera de
  a tall de conclusió
  a tall de recapitulació
  al cap i a la fi
  al capdavall
  amb tot plegat
  breument
  com a conclusió
  com a resum
  comptat i debatut
  concloent
  de fet
  de manera genèrica
  de manera global
  en conclusió
  en conjunt
  en darrer terme
  en definitiva
  en general
  en poques paraules
  en suma
  en resum
  fet i fet
  finalment
  globalment
  per acabar
  per concloure
  per fi
  recapitulant
  resumint
  tot plegat


  No s’ha d’utilitzar per últim.

 • Per unir elements (connectors copulatius)

  així com
  com també
  i
  i també
  ni
  o


  No s’ha d’utilitzar així com també perquè és redundant.

 • Per distribuir els elements (connectors distributius)

  ara… ara
  bé… bé
  d’un costat… i de l’altre
  d’una banda… i de l’altra
  d’una part… i de l’altra
  ja sigui… ja sigui
  ni… ni
  no només… sinó
  no només… sinó que
  no només… sinó també
  no solament… sinó
  no solament… sinó que
  no solament… sinó també
  no sols… sinó
  no sols… sinó que
  no sols… sinó també
  o… o
  o bé… o bé
  per un costat… i per l’altre
  per una banda… i per l’altra
  per una part… i per l’altra
  tant… com


 • Per expressar causa (connectors causals)

  a causa de
  amb motiu de
  atès/atesa/atesos/ateses
  atès que
  com que
  com sigui que
  considerant que
  gràcies a
  ja que
  pel fet que
  per aquest motiu
  per aquesta raó
  per causa de
  per causa que
  per culpa de
  per raó de


  No s’ha d’utilitzar doncs amb valor causal.

 • Per expressar finalitat (connectors finals)

  a fi de
  a fi que
  a l’efecte de
  amb aquest objectiu
  amb aquest propòsit
  amb aquesta finalitat
  amb l’objectiu de
  amb la finalitat de
  amb vista a
  per tal de
  per tal que


  Només s’ha d’utilitzar per a què en frases interrogatives.

 • Per expressar conseqüència (connectors consecutius)

  a conseqüència de
  així
  així doncs
  així és que
  aleshores
  com a conseqüència de
  cosa que
  de manera que
  doncs
  és per això que
  fins al punt que
  per això
  per aquest fet
  per consegüent
  per tant
  talment… que
  tan… que
  tant… que

  No s’ha d’utilitzar conseqüentment amb valor consecutiu.

 • Per expressar condició (connectors condicionals)

  a condició de
  a condició que
  en cas de
  en cas que
  en el cas de
  en el cas que
  llevat que
  mentre
  només de
  només que
  posat que
  prenent en consideració
  si
  si cal
  si considerem
  si de cas
  si és necessari
  si és procedent
  si fa al cas
  si fos el cas
  si no [+ verb]
  si no és que
  si per cas
  sols que
  tenint en consideració
  tret que


  No s’ha d’utilitzar sempre i quan.

 • Per expressar oposició (connectors adversatius)

  així com
  així i tot
  al contrari
  altrament
  amb tot
  ara bé
  ben al contrari
  contràriament
  d’altra banda
  en canvi
  en realitat
  en veritat
  i això que
  i no
  mentre que
  més aviat
  no… sinó
  però
  per contra
  realment
  sinó (que)
  tanmateix
  tot i això


 • Per expressar concessió (connectors concessius)

  així i tot
  bé que
  de tota manera
  encara que
  mal que
  malgrat (que)
  malgrat tot
  mentre que
  ni que
  per bé que
  per més que
  si bé
  tot amb tot
  tot i (que)
  tot i així
  tot i amb això
Més informació
Departament de Justícia. Mots connectors [en línia]. <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/mots_connectors.pdf> [Consulta: 8 abril 2013].

Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya. Conjuncions i locucions conjuntives [en línia]. <http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/conjuncions.html> [Consulta: 26 setembre 2013].
Darrera actualització: 5-4-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: connectors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=607> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina