Les tècniques acústiques, com la batimetria multifeix i la retrodispersió derivada, permeten estudis geomorfològics del fons marí que revelen processos geològics recents i actius. Aquestes tècniques proporcionen informació sobre la presència d’estructures de filtració de fluids, com ara volcans de fang i pockmarks, i la presència i extensió de falles superficials i d’esllavissades submarines. La retrodispersió derivada de la batimetria multifeix també és útil per a observar la variabilitat lateral en la composició dels sediments i proporcionar pistes addicionals sobre processos sedimentaris/diagenètics, com ara la presència de crostes carbonatades. Els sistemes multifeix també permeten visualitzar efectes a la columna d’aigua, tals com les dispersions associades a bombolles de gas. Aquestes dades informen de la ubicació de la filtracions de gas actives del fons marí cap a la columna d’aigua.

Eines de més baixa freqüència com ara els perfiladors de subfons permeten identificar l’estructura poc profunda i les unitats sedimentàries en les primeres desenes de metres sota el fons marí amb una resolució d’uns pocs dm. Els processos sedimentaris recents i passats es poden inferir a partir de fàcies acústiques. Aquestes dades també es poden utilitzar per identificar falles, caracteritzar dipòsits associats a moviments en massa i determinar la presència de gas. També utilitzem mètodes de reflexió sísmica per obtenir imatges de l’estructura geològica i del rebliment sedimentari de les conques a més profunditat i apliquem metodologies noves com la imatge per difracció.