Els terratrèmols es troben entre els esdeveniments geodinàmics més destructius. És possible prevenir pèrdues personals i econòmiques enormes si s’apliquen polítiques adequades per a la prevenció del risc sísmic. Però per a fer-ho efectiu, cal un bon coneixement sobre terratrèmols del passat (paleoterratrèmols) i sobre la sismicitat actual en una regió determinada.

Centrem la nostra recerca en:

  1. detectar i caracteritzar falles actives productores de terratrèmols en el passat (paleosismologia), que són les fonts potencials de terratrèmols futurs ;
  2. explorar l’impacte de tenir en compte les característiques de les falles actives (resultants dels estudis paleosísmics) en les anàlisis de perillositat (SHA).

La Serralada Bètica Oriental (EBSZ) ha constituït la nostra principal àrea d’estudi

més text


Paleosismologia

Anàlisi de
perillositat sísmica (SHA)
amb incorporació
de dades paleosísmiques