L’objectiu final és acotar la freqüència o la velocitat de fenòmens geològics associats a risc. Tenim una llarga trajectòria en la combinació d’un ventall ampli de mètodes de datació numèrica, incloent Radiocarboni, Sèries de l’Urani, cosmonúclids terrestres (Be-10 i Al-26), Temoluminescència (TL), Luminescència activada òpticament (OSL, IRSL), Racemització d’aminoàcids, paleomagnetisme i dendrocronologia. L’aplicació d’aquests mètodes la duem a terme en laboratoris externs a la UB, però sempre buscant una col·laboració científica molt estreta amb els millors especialistes a nivell internacional de cada mètode. La millora d’aquest mètodes i la reducció d’incerteses són clau per a establir la probabilitat de desencadenament de fenòmens perillosos en el futur.

Els reptes que ens plantegem son:

  • Incentivar l’aplicació de mètodes innovadors de forma paral·lela a mètodes ben coneguts, per a explorar-ne les limitacions. Aquest mètodes inclouen, per exemple, els basats en la combinació de cosmonúclids terrestres Beril·li-10 i Alumini-26 a partir de la presa de mostres de perfils en profunditat, la Sèrie de l’Urani aplicats a la datació de carbonats pedogènics formats en fases inicials de sòls carbonatats (cutans), la luminiscència òptica d’infraroigs (IRSL) en feldspats, i la comparació entre dades de radiocarboni i la racemització d’aminoàcids.
  • Incloure, quan sigui rellevant, un estudi del desenvolupament de paleosòls en l’ànàlisi geomorfològica prèvia a qualsevol datació numèrica, per maximitzar-ne les possibilitats d’èxit.