RISKNAT compta amb especialistes i usuaris dels mètodes i tècniques següents: cartografia (geològica, geomorfològica, perillositat), sistemes d’informació geogràfica (GIS), LiDAR (terrestre i aerotransportat), fotogrametria, geodèsia (GNSS-RTK), sismologia, datació numèrica, propietats físiques del sòl i biogeoquímica, Cartografia acústica offshore, perfils de reflexió sísmica, sondeig magnetotel·lúric (MT), electromagnètica de font controlada (CSEM), caracterització mecànica de sediments i mesures de radó. El grup es beneficia molt de la interacció entre les diferents línies de recerca a través de les metodologies i tècniques comunes.

més text

Cartografia temàtica i
zonificació del perill

Monitoratge de
processos geomorfològics
i
Captura digital d’afloraments

Geodèsia, GNSS, InSAR

Datació de fenòmens

Acústica marina

Sondatges Magnetotel·lúrics (MT)
i
Electromagnètics de font controlada
(CSEM)

Laboratori
de mecànica de sòls
i
de conductivitat tèrmica

Dinàmica del Radó