Els moviments en massa, com lliscaments, els fluxos d’arrossegalls, els despreniments de roques o les allaus de neu, provoquen anualment greus danys i pèrdues econòmiques arreu del món. Malgrat les incerteses sobre els futurs patrons de precipitació a causa del canvi climàtic, tots els models prediuen un augment de la intensitat dels esdeveniments de pluja a la Península Ibèrica, la qual cosa augmenta la probabilitat que es produeixin moviments en massa.

més text

Objectius principals

Els nostres objectius principals són a) augmentar el coneixement sobre les condicions de desencadenament i el comportament dinàmic dels moviments en massa, i b) desenvolupar metodologies efectives per a la seva detecció i modelització automàtica utilitzant tecnologies digitals multidisciplinàries innovadores i d’última generació.

Allaus de neu

Despreniments de roques

Esllavissades