La detecció de fonts sismogèniques (falles actives) implica una anàlisi regional, basada principalment en l’observació geomorfològica, estructural i sismològica (instrumentals i històriques). El nostre grup és conegut per adaptar metodologies a zones de deformació lenta on, a causa dels efectes de l’erosió, els indicadors geomorfològics són poc visibles. Les falles d’aquestes zones s’han d’analitzar a llarga escala temporal per tal d’obtenir històries sísmiques representatives. Un cop detectades les falles més actives realitzem, si és possible, una anàlisi paleosismològica a partir de la geomorfologia detallada i mitjançant l’excavació de rases (trinxeres paleosismològiques). La descripció de la font sísmica inclou els paràmetres següents:

més text

Objectius principals

  1. reduir els buits d’informació encara existents al laboratori natural de la Serralada Bètica Oriental (EBSZ) considerant transsectes sencers de falla, establint amb més precisió les taxes de lliscament representatives i les geometries de falla en profunditat.
  2. posar a prova i adaptar les metodologies desenvolupades a l’EBSZ per caracteritzar les fonts sísmiques del Baix Ebre (molt rellevant per a la seguretat de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós) i l’Alt Pirineu.

Col·laboracions

més text