La detecció i caracterització de les àrees afectades per esllavissaments basades en l’ús de la fotografia aèria clàssica, la interpretació d’imatges de satèl·lit i el treball de camp queda força limitada a causa dels impediments imposats per la coberta vegetal. Ara és possible elaborar catàlegs d’esllavissades més complets i fiables a partir de 1) l’anàlisi de models digitals de terreny (DTM) d’alta resolució derivats de LiDAR aerotransportat; i 2) mitjançant l’anàlisi d’índexs geomòrfics a partir de DTM d’alta resolució. Aquestes metodologies són clau per establir amb major precisió el context geomorfològic i estructural on es produeixen esllavissades, i per millorar les anàlisis de susceptibilitat i perillositat, útils per a la gestió del risc.

Objectius

  1. millorar la detecció de morfologies associades a esllavissades;
  2. avaluar la utilitat dels índexs geomòrfics obtinguts a partir d’anàlisis DTM d’alta resolució per caracteritzar el context geomòrfic i estructural on es produeixen els moviments de massa, i augmentar el coneixement sobre els seus condicionants;
  3. detectar i caracteritzar esllavissades en diferents entorns geomorfològics per obtenir amplis inventaris d’esllavissades i per millorar els mapes de susceptibilitat i perillositat a escala regional;

Les regions d’estudi inclouen les conques de la Noguera Pallaresa i la Garona (Pirineus) i el nord de Sierra Nevada (Serralada Bètica).

Col·laboracions

Treballem conjuntament amb J.P.Galve i J.V. Pérez-Peña (Universitat de Granada-UGR) per analitzar la idoneïtat dels índexs geomorfològics per a la identificació d’esllavissades.