Els despreniments de roques es produeixen en vessants rocosos d’elevat pendent, al peu dels quals s’hi transporten i s’acumulen fragments de roca de dimensions molt variables.

Ens plantegem els següents objectius:

  • Caracteritzar les discontinuïtats (anàlisi estructural) de les zones afectades per despreniments utilitzant dades instrumentals procedents de LiDAR, Fotogrametria i GPS d’alta precisió.
  • Determinar la susceptibilitat als despreniments a partir de dades LiDAR.
  • Detectar i inventariar els despreniments en àrees d’alta perillositat mitjançant el monitoratge basat en dades LIDAR, sísmologia i fotogrametria.
  • Caracteritzar la dinàmica i els factors desencadenants de caigudes de blocs a partir del monitoratge permanent.
  • Predir espacial i temporalment els despreniments de roques amb la finalitat de dissenyar sistemes d’alerta primerenca. Utilitzem el monitoratge amb LIDAR Terrestre i amb fotogrametria per detectar deformacions precursores de la trencada.