Un dels principals factors de cohesió del grup és la implicació directa, la coordinació i la docència en l’especialitat de Riscos geològics del màster oficial Recursos minerals i Riscos geològics. La docència es fa en col·laboració entre la UB i la UAB, i ha estat acreditada per AQU Catalunya com a màster d’excel·lència l’any 2022. Els membres de RISKNAT imparteixen docència en les assignatures metodològiques de SIG i Teledetecció i han estat assessors d’un mínim de 33 treballs de final de màster (TFM) del 2017 al 2022, alguns dels quals van donar lloc a publicacions especialitzades. La majoria dels membres de RISKNAT també participen en el Programa de Doctorat de Ciències de la Terra de la UB, que ha estat distingit amb Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació.

més text

Un dels reptes de RISKNAT és fer que els nostres resultats reverteixin en les anàlisis de perillositat i, per fer-ho, busquem la formació de joves investigadors tant en el subministrament de dades sobre els paràmetres relacionats amb els processos com en l’anàlisi de perills (per exemple, el consorci del grup Fault2Sha ILP, i la xarxa europea de formació en ITN SLATE).