Canvi ambiental

Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics del Torrent de Collpregon (Teb1) i del Torrent de Riudeboix (B29) (Montseny) com a cas d’estudi dels possibles efectes del canvi global

 

L’any 2016 es presentava a les IX Trobada d’Estudiosos del Montseny un treball (Fortuño et al., 2018) en el que es van realitzar una sèrie d’anàlisis estadístics amb les dades de 2012 fins 2016 de dues capçaleres del Montseny, el Torrent de Coll Pregon (Teb1) i el Torrent de Riudeboix (B29). L’objectiu era observar si els efectes dels canvi global estan afectant la comunitat de macroinvertebrats d’aquest espai protegit de la XPN. Per fer-ho, es varen comparar les comunitats d’aquests dos torrents, un orientat a la cara sud i amb una hidrologia més temporal (B29) i l’altre orientat a la cara nord i amb una hidrologia més permanent (Teb1), i també entre els mostrejos de primavera i d’estiu. En el present informe s’ha repetit aquest anàlisis amb les dades des del 2012 fins a l’actualitat.

A la figura següent es representa l’anàlisi d’escalat multidimensional no paramètric (NMDS) feta a partir de la matriu de dissimilaritat de Bray Curtis de les abundàncies de taxa (majoritàriament identificats fins a nivell de gènere) transformades logarítmicament (log x+1).

Tal com va passar al 2017, al 2019 el Torrent de Riudeboix es va trobar sec a l’estiu, i, per segon cop des de 2007, tota la comunitat de macroinvertebrats aquàtics va desaparèixer. En aquest context, i com s’observa al gràfic, la comunitat de l’estiu de Teb1 s’assembla més a de la primavera del B29. Malgrat això encara es mantenen les diferències entre el B29 i el Teb1. A més, a al 2018, un any humit, les diferències entre torrents va augmentar però no així entre les comunitats de primavera i estiu del mateix torrent.

figura 9

Resultats de l’anàlisi NMDS realitzat amb la matriu de dissimilaritat de Bray Curtis de les abundàncies de taxa de macroinvertebrats transformades logarítmicament (log x+1) dels punts de mostreig B29 (Torrent de Riudeboix) i Teb1 (Torrent de Coll Pregon) de les primaveres (p) i estius (e) dels anys 2012-2019. Els anys 2017 i 2019 el Torrent de Riudeboix estava sec i per això no està representat a la figura.