Indicadors fisicoquímics

En aquest apartat es presenten els resultats de l’estudi de 2018 i 2019 de les característiques fisicoquímiques de l'aigua dels rius de la província de Barcelona, tant el que es troben dintre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona com la resta de punts estudiats per compte propi o de forma coordinada amb l’ACA. Cadascun dels compostos o de les característiques de l'aigua pot suposar un tipus risc per la vida aquàtica quan arriba a uns determinats valors i en aquest informe s'interpretaran els resultats obtinguts segons el grau de risc de mineralització (conductivitat, clorurs i sulfats), risc de toxicitat per substàncies nitrogenades (amoni i nitrits) i risc d'eutrofització (nitrats i fosfats).

Els valors dels principals indicadors fisicoquímics es mostraran de forma gràfica sobre el mapa de situació dels trams d’estudi a la primavera, que ens servirà per tenir una visió acurada dels problemes de contaminació que podem haver causat els humans i si la qualitat biològica pot estar afectada per un dèficit de qualitat fisicoquímica.

Seleccioni un element del menú superior per veure el mapa i la interpretació dels resultats.