IHF

 

 Símbol

valor de l'IHF

Interpretació

puntBlau

> 60

Hàbitat ben constituït. Excel·lent per al desenvolupament de les comunitats de macroinvertebrats. S'hi poden aplicar índexs biològics sense restriccions.

puntGroc

60 - 40

Hàbitat que pot suportar una bona comunitat macroinvertebrada però en la qual, per causes naturals (per exemple, riuades) o antròpiques, alguns elements no estan ben representats. Els índexs biològics no haurien de ser baixos, però no es descarta algun efecte en ells.

puntVermell < 40

Hàbitat empobrit. Possibilitat d'obtenir valors baixos dels índexs biològics per problemes amb l'hàbitat i no pas amb la qualitat de l'aigua. La interpretació de les dades biològiques s'ha de fer amb precaució.

puntNegre -

Sense dades

L’anàlisi de hàbitat fluvial serveix per saber si en el tram estudiat hi ha suficient heterogeneïtat com per sustentar una comunitat diversa de macroinvertebrats. És una dada important que cal conèixer abans de fer una valoració de la qualitat biològica de l’aigua del riu, ja que si el punt d’estudi té poca diversitat d’hàbitats, els índexs biològics podrien subestimar la qualitat de l’aigua.

Dit això, pel que fa a les dades observades dels mostrejos de la primavera del 2018, a la majoria de punts estudiats l’hàbitat fluvial era prou heterogeni com perquè la comunitat de macroinvertebrats pugui desenvolupar-se sense restriccions i, per tant, permet fer una interpretació dels resultats de la qualitat ecològica amb índexs biològics. No obstant això, també s’han trobat 15 punts amb valors de l’IHF entre 40 i 59, és a dir, que ja presenten algunes limitacions d’hàbitat, com per exemple alteracions de la llera causades per impactes antròpics, com en el riu Mogent (B04), on la llera del riu és quasi completament homogènia pel que fa a substrats, profunditat o velocitat de l’aigua. Sigui com sigui, si en algun d’aquests mostrejos s’observa que la qualitat biològica no arriba a una molt bona qualitat, podria tenir relació amb la falta de diversitat d’hàbitats i no amb la qualitat de l’aigua. Cal dir, però, que els rius en els que es donen alternacions antròpiques de l’hàbitat fluvial es solen trobar a les zones més properes a àrees urbanes o industrials i és on, normalment, l’aigua dels rius sol tenir una qualitat més baixa (en quant a valors del IBMWP). A més, d’aquests punts amb un IHF mediocre, un punt es troba dins de XNP, el torrent de RIudeboix (B29), però la resta de punts de la XNP es troben en bon estat. D’altra banda, només en un dels punts s’hi va determinar una puntuació de l’IHF inferior a 40, que és el llindar on es consideraria que l’hàbitat està molt empobrit, i va ser al punt del riu Llobregat a Molins de Rei, sota el pont de la N-II (L90). Pel que fa a les dades de l’estiu del 2018 (veure taula de resultats dels índexs biològicstrobem que només la riera de Pineda (Pi01) presenta valors mediocres (de 40-59) de l’IHF, és a dir, l’hàbitat pot suportar una bona comunitat macroinvertebrada però alguns elements no estan ben representats degut a la falta de cabal circulant. En aquest cas concret podem dir que, tot i tractar-se d’un riu temporal, la riera de Pineda pateix impactes antròpics, en concret, extraccions d’aigua no regulades que estarien alterant també aquest hàbitat aquàtic.

Respecte a les dades de la primavera del 2019, tots els punts estudiats presenten valors de l’IHF superiors al 60 i, per tant, l’hàbitat fluvial es prou heterogeni com perquè la comunitat de macroinvertebrats pugui desenvolupar-se sense restriccions i els índexs biològics permeten una bona interpretació de la qualitat de l'aigua. En canvi, a l'estiu del 2019 (veure taula de resultats dels índexs biològicss'hi va observer 1 punt amb valors d’IHF per sota de 60, a la capçalera de la Riera Major (Teb1), amb un valor observat és de 55 degut a que hi circulava molt poc cabal (estat aquàtic: Arheric) i, per tant, alguns hàbitats aquàtics no hi eren presents i cal tenir certa cura a l'hora d'interpretar els resultats dels índexs biològics.