Eutrofització

Risc d'eutrofització

Els nitrats i els fosfats són els principals nutrients per la vegetació aquàtica i quan es troben en altes concentracions a l’aigua solen ser els causants de possibles episodis d’eutrofització dels ecosistemes aquàtics. Als rius, el seu origen més habital són els abocaments d’aigua residual amb carregues altes de matèria orgànica.

Si tenim en compte aquestes dues variables, la majoria dels punts estudiats el 2018 i 2019 presenten un risc d’eutrofització moderada. No obstant, s’observa com els eixos principals i especialment a les parts baixes dels cursos fluvials, les concentracions de nitrats i especialment de fosfats poden arribar a ser altes.

Els punts de la XPN presenten, en general, concentracions baixes excepte el punt del Foix (F52) amb un risc moderat que es manté constant. A més, pel que fa a aquest punt, que se situa just abans de l’embassament de Foix, cal recordar que és un punt on històricament s’hi han observat altes concentracions de compostos nitrogenats i de fosfats. Aquesta entrada continua de nutrients i altres compostos contaminants ha acabat causant que l’embassament del Foix sigui un dels més hipereutròfics d’Europa.

A continuació es donen més detalls de cadascuna de les variables.


Nitrats:

 Símbol

Concentració de nitrats

Interpretació

  (mg N-NO3-/l)  
puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.

puntNegre -

Sense dades

Les dades recollides durant la primavera del 2018, indiquen un alta concentració de nitrats a la conca del Besòs i més en concret al riu Congost (B30 i B33), així com a la conca del Ter, al riu Meder aigües avall de la Guixa (Te01). A la primavera del 2019, les altes concentracions de nitrats es mentenen als mateixos punts, excepte al Meder. A més, s’hi afegeix el riu Sec a Sant Quirze del Vallès (B34) on es mesura el valor màxim de nitrats amb més de 10 mg N-NO3-/l. En quant als punts que tenen una concentració moderada de nitrats, són la majoria tant al 2018 com al 2019 malgrat en aquest últim any hi ha més punts amb els nitrats baixos.

Pel que fa als punts ubicats dins de la XPN, les concentracions de nitrats durant la primavera del 2019 foren molt baixes a excepció a les rieres de Vallvidrera (VV6), de Can Bova (SC01) i al riu Foix (F52). En canvi, al 2018, i probablement responent a una major pluviositat i rentat de conques, a més d’aquests tres punts s’afegeixen altres punts de la XPN amb concentracions moderades de nitrats com el riu Tordera (T01), la riera de Pineda (Pi01), el torrent d’Estenalles (L45), i la de Vallcàrquera (B35). Durant l’estiu de 2018, s’observen concentracions moderades de nitrats al riu Ripoll (B22), la Tordera (T01), la riera Major (Te22), la riera de Vallvidrera (VV6) i el Foix (F52). És en aquest últim on es registra el major valor de 2018, amb 4.05 mg N-NO3-/l (veure taula de resultats Fisicoquímics).

En comparació amb les mitjanes històriques, hi ha un increment puntual al Torrent d’Estenalles (L45) al 2018. Altres localitats on també augmenta la concentració de nitrats, però sense canviar de qualitat (bona), són els Torrents de la Vall d’Horta (R09b), de Castelló (R13), i la Tordera (T00). Pel que fa les mitjanes històriques de l’estiu, els valors de nitrats augmenten tant a la riera Major (Teb1) com a la de Can Bova (SC01) (veure taula de resultats Fisicoquímics).


Fosfats:

 Símbol

Concentració de fosfats

Interpretació

  (mg P-PO43-/l)  
puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.

puntNegre -

Sense dades

Segons les dades recollides durant la primavera del 2018, les altes concentracions de fosfats (>0.5 mg P-PO4/l) es registren especialment a la conca del Besòs, concretament en els rius Cànoves (B08b), Vilamajor (B07a), Sec (B34) i Congost (B15 i B15a), essent en aquest últim riu on es troben els valors màxims de fosfats, amb 2.15 mg P-PO43-/l. A més, també s’ha de descatar els punts de la riera de Caldes (B17a), el Mogent (B04), el Meder (Te01), Vallgorguina (T22) i un punt del riu Llobregat (L67) on es considera que l'aigua té un risc alt d’eutrofització. Per altra banda, s’observa una concentració moderada de fosfats a 6 punts de la part mitjana de la conca del Besòs, 6 de la conca del Foix, 8 de la part mitja i baixa de la conca del Llobregat i 4 punts de la conca del Tordera.

Durant la primavera del 2019, en general, les concentracions de fosfats augmenten i, en alguns casos, passen de ser aigües amb símptomes d’eutrofització a ser aigües eutrofitzades o molt eutrofitzades. Són els casos de la part baixa i mitjana de la conca del Besòs, l’Anoia en tot el seu curs i a alguns punts de la part baixa del Llobregat i del Foix. No obstant, a la part alta de la conca del Foix aquestes concentracions de fosfats disminueixen respecte a 2018, igual que passa al Llobregat a Gironella (L60c) i L’Ametlla de Merola (L67).

És aquest últim punt on l’any 2018, en comparació amb la mitjana històrica de primavera, es presenta un empitjorament. Els punts L77 i L82 del riu Anoia, presenten tots dos, i tant al 2018 com al 2019, un augment de les concentracions de fosfats. Tot i això, a part d’aquests casos, les concentracions de fosfats de la resta de punts estudiats es mantenen semblants a les mitjanes històriques

Pel que fa als punts ubicats dins de la XPN, durant la primavera del 2018 es va observar que dos punts, el Foix (F52) i el Torrent d’Estenalles (L45) presentaven una concentració moderada de fosfats. En el cas de la primavera del 2019, només el Foix es va mantenir amb concentracions moderades i durant l’estiu dels dos anys aquests valors es van incrementar encara més fins a aigües molt eutrofitzades. Cal destacar els valors extremadament alts de fosfats mesurats l’estiu de 2018 al punt F52, que foren de 4.05 mg P-PO43-/l (veure taula de resultats Fisicoquímics).