Nitrats

 Símbol

Concentració de nitrats

(mg N-NO3-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Els nitrats són un dels principals indicadors de possibles episodis d’eutrofització dels ecosistemes aquàtics i quan es troben en concentracions altes solen indicar la presència d’abocament d’aigua residual amb carregues altres de matèria orgànica.

Les dades recollides el 2017 mostren com els problemes de nitrats es centren al riu Congost (B30 i B33) i també a la riera de Caldes sota la EDAR de Caldes de Montbui (B17a). Es van trobar concentracions moderades de nitrats a tots els punts del Foix, la part mitja i baixa de la conca del Llobregat i el Besòs i en força trams de la Tordera i el Ter. Per contra, a les capçaleres i sobretot, les situades a les àrees de la XPN, les concentracions foren molt baixes.