Nitrits

 Símbol

Concentració de nitrit

(mg N-NO2-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Els nitrits són una forma nitrogenada molt tòxica per la majoria d’organismes aquàtics i solen ser un bon indicador d’abocaments propers d’aigües residuals. Amb les dades de 2017, es poden detectar 3 punts amb elevades concentracions de nitrits, dos a la conca del Foix aigua avall de Vilafranca del Penedès (F45 i F54) i un al riu Congost a Tagamanent (B33). Com es pot veure a la Figura 14, en molts altres punts estudiats, la concentració de nitrits ha estat superior a 0,01 mg N-NO2/l i, en alguns casos, s’han detectat en trams de riu de capçalera del PN de Sant Llorenç o del Montseny. Això no té perquè significar que hi hagin abocaments propers en aquestes localitats de referència de la capçalera de les conques, ja que les concentracions de nitrits mesurades no superen mai els 0,02 mg N-NO2–/l i podria ser que fos una imprecisió del mètode analític utilitzat al laboratori. En canvi, els nitrits s’aproximen a 0.05 mg N-NO2/l en els rius i rieres que se situen per sota de àrees poblades, industrials o agrícoles, com al riu Ripoll a les Arenes (B22) o al Foix a la cua de l’embassament (F52) i en aquests casos si que poden ser causats per la presència d’aigua residual circulant per aquests rius.