Documents normatius 

En previsió que el càrrec de què es parla pugui ser ocupat indistintament per un home o una dona, o que la normativa que s’estableix afecta tant un home com una dona, en documents normatius s’admet, i en alguns casos es recomana, l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte El rector o rectora de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.

Exemple inadequat El rector de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.


Exemple correcte Les funcions del degà o degana són:

Exemple inadequat Les funcions del degà són:


Exemple correcte El progenitor o progenitora amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemple inadequat El progenitor amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemples en castellà

En aquest tipus de documents, no s’ha d’utilitzar el recurs de posar una nota o una disposició addicional per explicitar que, al llarg del text, el masculí fa referència tant a homes com a dones.
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents normatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2550> [consulta: 1 febrer 2023].