Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació

Marc VMSA

Documentació

Sistema Intern de Garantia de Qualitat Plans Formació IDP-ICE (SIGQ)
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/SIGC_planes_formacion_ICE-UB.pdf

Consell de Coordinació de Formació de Centres
http://www.ub.edu/idp/web/ca/coordinadorsformacio

Pla de Formació
https://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/plaformacioub_idp2019_23.pdf

Competències docents
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Competencies_docents.pdf

Nivells Competències docents
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Nivells_competencials.pdf

Sol·licitud activitat formació
http://www.ub.edu/idp/web/ca/contact

Activitats de formació pel professorat d’universitat:
http://www.ub.edu/idp/web/ca/universitat
http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2019


Enquesta detecció necessitats

http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Questionari_deteccio_necessitats_formatives.pdf

Enquestes satisfacció formació
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Model_valoracio_en_linia.pdf
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Model_valoracio_presencial.pdf

Enquesta transferència formació
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/Enquesta_Transferencia_formacio_IDP-ICE.pdf

Memòria programes formació
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/plaformacioub2017.pdf
http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/pla_de_formacio_ub_2018_2.pdf
https://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/docs/memoria2019.pdf

Memòria IDP-ICE
http://www.ub.edu/idp/web/ca/historic/memories-darrers-anys

Aplicatiu gestió IDP-ICE
http://www.ub.edu/idp/web/ca/enllacos-dinteres

 

Acreditacions