Seguiment

Presentació

Les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats. El seguiment té com a objectiu bàsic ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament.

El seguiment de les diferents titulacions del centre es duu a terme a través del SAIQU, sota la coordinació de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. Aquest seguiment es materialitza en un informe de seguiment de les diferents titulacions, que es posa a disposició d’AQU Catalunya. Els informes són la base per a les propostes de modificacions i suposen una font d'evidències per al procés d'acreditació

 

A finals de l’any 2013 el deganat va proposar la creació de les comissions de revisió dels graus, una per a cada grau, amb l’objectiu d’analitzar totes les evidències recollides amb el seguiment durant tota la implantació, analitzar-les de forma global, parlar amb professorat dels àmbits corresponents i coordinadors d’assignatures de cada grau, dur a terme un debat de fons i, finalment, elaborar un informe de conclusions amb propostes de modificacions que es consideressin necessàries quant al disseny i al desenvolupament dels graus.

La composició de les comissions va ser proposada des de deganat, amb l’acord dels caps d’estudis i amb representació de diferents col·lectius implicats: deganat, caps d’estudis,  professorat, alumnat d’últim curs i graduats.

Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015, ambdues comissions van portar a terme el seu encàrrec en un espai de treball creat a la intranet i amb diverses reunions presencials, examinant les evidències recollides, entrevistant-se amb coordinadors d’assignatures i professorat del centre, etc. Com a resultat de la seva feina aquestes comissions van emetre sengles informes finals on s'aconsellaven un seguit de modificacions a dur a terme en ambdós graus. 

El curs 2017-2018 (ID) i 2018-2019 (CAV) dues noves comissions varen recollir el testimoni i la feina de les comissions de revisió amb l'objectiu de portar tots dos graus a reverificació per tal d'adequar-los a la demanda de la societat actual. El novembre de 2018 es va aprovar la memòria de verificació del nou grau en Gestió de la Informació i Documentació Digital  (hereu de l'antic grau en Informació i Documentació) i durant 2019 s'espera presentar la memòria de verificació del grau de Comunicació audiovisual, a fi que pugui posar-se en funcionament el curs 2020-2021 

 

Comparteix-ho: