Avaluació

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses
Presentació: 

El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi 2008GIDC-UB/47.

Sorgeix amb la finalitat contribuir a la millora la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

En concret les tres línies de recerca docent són la recerca en noves metodologies docents, l’aplicació d’estratègies d’ensenyament vinculades a l’Aprenentatge Basat en Problemes (PBL) a les aules i analitzar la posada en pràctica dels crèdits ECTS establint metodologies adequades per la docència en l’ambit de l’organització d’empreses.

Codi UB: 
GINDOC-UB/070
Coordinació: 
Triadó Ivern, Xavier M.
Membres del grup: 
Pilar Aparicio Chueca
Ernest Pons Fanals
Amelia Díaz Álvarez
Amal Elasri Ejjaberri
Irene Maestro Yarza
Maria Luisa Solé Moro
Mercè Bernardo Vilamitjana
Raúl Escalante Alamo
Pilar Presas Maynegre
Maria del Carmen Gracia
Ana Lauroba Pérez
Pilar López-Jurado Gonzalez
Yuliya Kasperskaya Riabenko
Ana Maria Olivera Casaucau
Maria Trinidad Bretones Esteban
Mònica Pigem Vigo
Martí Sagarra Garcia
Cristina López Villanueva
Descripció: 
Enginyeria de la reacció química
Presentació: 

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Un dels objectius és preparar material tant a nivell de llibre de text com de support (llibres, col.leccions de problemes, aplicacions y/o material audiovisual) per tal d'ajudar a millorar el rendiment dels alumnes en aquesta materia. Així com mantenir revisats els continguts i materials des de les assignatures més bàsiques a les més especialitzades de la matèria. Finalment, es busca adaptar les metodologies i estratègies docents per a fomentar la participació activa dels estudiants d'acord al nou marc del EEES. També es treballa en la formació i la avaluació de les competències transversals elaborant les rubriques necessàries.

Paraules clau: Enginyeria de la Reacció Química. Cinètica Química Aplicada. Catàlisi. Reactors Químics. Disseny de Catalitzadors. Competencies Transversals. Avaluació formativa. Aprendizaje actiu.

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Presentació: 

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències.

El GIDC-DLL indaga, promou, experimenta i intervé en l’adaptació curricular a l’espai superior europeu d'educació superior; en el disseny de les noves titulacions de grau i màster; en activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar, així com en l’ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes informàtiques, bàsicament en l'entorn d'aprenentatge virtual moodle. Els diferents projectes d'innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos en són una mostra significativa.

Objectius de l'activitat del grup

Orientar el professorat en formació inicial i en màsters per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents eines (rutes literàries i booktràilers) per  treballar les diferents textualitats multimodal que contribueixin a la construcció de coneixements d'educació literària.

Desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal a  través de procediments de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa. en un procés de tractament de la informació per

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

- Indagació, a partir de qüestionaris, del perfil lector i de les habilitats digitals del professorat de formació inicial de màsters.

- Aportació de propostes didàctiques per a l'adquisició de la competència lectora/ escriptora del text verbal i audiovisual a partir de l'estudi dels efectes de la presència de textos multimodals i de la connectivitat 2.0. En l'elaboració d'aquests projectes es desenvoluparà la competència literària i multimodal, així com les competències d'aprenentatge, digitals i comunicatives i es promourà a màxima interacció entre els usuaris, per tal que el docent esdevingui orientador en la cerca d'informació i organitzador de tasques i que el discent construeixi el coneixement a partir de la participació en el projecte a través de la realització de tasques.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Mestre d'Educació Infantil i Primària

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/063
Coordinació: 
Civera López, Isabel Úrsula
Membres del grup: 
M. Alba Ambròs Pallarès
Montserrat Fons Esteve
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos Sabaté
Carme Arbonés Sola
Salvador Rodríguez Almendros
Marcelino Jimenez León
Elisabeth Contreras Barceló
Lorena Berríos Barra
Mireia Pérez Peitx
M. Mar Fernández Callao
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Empar Devís Herraiz
Olga Cayuela Barreto

Pàgines