IBMWP
Símbol   puntBlau puntVerd puntGroc puntTaronja puntVermell puntGris / puntBlanc
Qualitat   Molt bona      Bona       Mediocre    Dolenta     Pèssima     Sec / sense dades; 

Després de calcular la puntuació de l’índex IBMWP i determinar el rang de la qualitat de l’aigua que varia segons la tipologia de tram d’estudi (veure metodologia), podem observar una bona i molt bona qualitat en la tots els punts situats als Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, del Montseny, a Les Guilleries - Savassona i també als punts que portaven aigua del Montnegre - El Corredor i de Collserola. A Sant Llorenç, però, s’hi ha donat una excepció i és que el punt d’estudi de la Riera de Castelló (R13), a la primavera, va resultar tenir una qualitat moderada tot i que encara portava un fil d’aigua que connectava les basses del tram estudiat. En canvi, a la veïna Riera de la Vall d’Horta, on l’estat aquàtic era Arheic o de basses desconnectades, la fauna macroinvertebrada que s’hi va trobar fou prou diversa i la qualitat segons aquest índex va arribar a ser molt bona.
A la resta de punts estudiats es pot veure com hi sovintegen els colors verds i blaus, de la bona i molt bona qualitat i en determinats trams repartits per totes les conques s’arriba només a obtenir una qualitat moderada segons l’índex IBMWP. L’excepció es troba a la riera de Llitrà i la riera de Viloví, a la conca del Foix, on s’hi troben dues localitats on la qualitat és dolenta i una amb una qualitat pèssima, a l’altura de Font-Rubí de Penedès (F04). Tot i aquesta mala situació d’aquest afluent del Foix on s’haurà d’anar seguint si ha estat un fet puntual o es manté en el temps, es pot concloure que la situació dels rius de la Província de Barcelona és força bona, almenys pel que fa a la qualitat ecològica segons l’IBMWP.