Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Grup d'innovació docent Dret Privat
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup:

Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució de casos o problemes jurídics vinculats a situacions reals i concretes, o bé hipotètiques.

- Millorar la implicació dels alumnes en la resolució dels supòsits plantejats, en la pressa de decisions i en els resultats de l’experiència per que fa a la millora dels seus aprenentatges.

- Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom i col.laboratiu eficient i contrastable.

- Aprofitament de la diversitat en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció de coneixement.

- Dissenyar mecanismes d’avaluació centrats en el feedback i participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge d’altres alumnes.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Es farà de forma paral·lela al Grau en Dret de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castelló, i de la Universitat Miguel Hernández de Elx, així com també al Grau en Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona; en qualsevol cas, tots els estudiants implicats són estudiants de primer curs de les titulacions mencionades. En els Graus en Dret es durà a terme al primer quadrimestre i, en algun cas, també al segon, en el marc de l’assignatura “Dret Romà”; i en el de Relacions Laborals es farà al segon quadrimestre i en el àmbit de l’assignatura “Introducció al Dret”. El fet de que es tracti de dues assignatures íntimament relacionades i que siguin impartides per professors de la mateixa àrea de coneixement de totes les universitats, justifica, plenament, el context d’aplicació descrit.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/082
Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Membres del grup: 
Patricia Mesanza Costa
Paula Dominguez Tristán
Teresa Dicenta Moreno
Mª Teresa Duplá Marín
Eva Polo
Mª Carmen Lázaro
Facultat: 
Nom llarg: 
e-Lindo
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu general del grup es centra en l’aplicació de metodologies actives per la millora dels aprenentatges:

- Aplicar metodologies docents basades en l’aula invertida en l’assignatura Electrònica Física del Grau de Física.

- Aplicar metodologies docents basades en la resolució de casos en les assignatures de microscòpia electrònica del màster de Nanociència i Nanotecnologia i de tècniques espectroscòpiques i de caracterització del màster de Física Avançada.

- Implementar una modalitat semipresencial en una assignatura de l'ensenyament d'enginyeria informàtica.

- Desenvolupar i implementar un MOOC per a l’ensenyament de les tècniques de caracterització de microscòpiaaplicades a la nanotecnologia.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/018
Coordinació: 
Yedra Cardona, LLuís
Membres del grup: 
Albert Romano Rodríguez
Blas Garrido
Anna Vila Arbonés
Albert Cirera Hernández
Christophe Serre
Paolo Pellegrino
Catalina Coll Benejam
Sergi Hernández
Sònia Estradé
Lluís Fernández
Juan Daniel Prades García
Josep Manel Rebled Corselles
Sergi Plana
Luis López Conesa
Gemma Martín Malpartida
Julià López Vidrier
Daniel del Pozo Bueno
Javier Blanco Portals
Francesca Peiró Martínez
Olga Casals Guillen
Nom llarg: 
Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI
Presentació: 

Treballem en diferents línies, tutories, acolliment dels estudiants i orientació cap el món laboral, avaluació continuada i portafoli, multidisciplinarietat, igualtat homes/dones a l'aula, i crèdits ECTS.

Codi UB: 
GINDOC-UB/040
Coordinació: 
Puig Llobet, Montserrat
Membres del grup: 
FALCO PEGUEROLES, ANNA
FUSTE DOMINGUEZ, ESTHER
GUIX COMELLAS, EVA
HIDALGO BLANCO, MIGUEL ANGEL
HONRUBIA PEREZ, MARIA
LLUCH CANUT, Mª TERESA
MAESTRE GONZALEZ, ELENA
MORENO ARROYO, Mª CARMEN
MORIN FRAILE,VICTORIA
DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO
RODRIGUEZ MARTIN DOLORS
ROZAS GARCIA ROSA Mª
COSTA ABÓS, SILVIA
CURTO GARCIA, JORGE
GARRIDO AGUILAR, EVA MARIA
GONZÁLEZ VIANA, ANGELINA
ROSELLÓ NOVELLA, ALBA
GALIMANY MASCLANS, JORDI
AGÜERA IMBERNON, ZAIDA
RAURELL TORREDÀ, MARTA
RAMON POZON, SERGIO
SARRIA GUERRERO, JOSE ANTONIO
GONZÁLEZ VACA, JÚLIA
PLA CONSUEGRA, MARGA
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTINA
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social
Presentació: 

Desenvolupament de metodologies d’innovació docent per a que el coneixement de la història sigui una eina enfocada a la millor comprensió de la realitat econòmica, social i política present.

Codi UB: 
GINDOC-UB/050
Coordinació: 
Lozano Pérez, Sergio
Membres del grup: 
Alfonso Herranz Loncan
Anna Carreras Marín
Ana Moragues
Artur Colom Jaén
Aurèlia Mañé Estrada
Carlos Marcuello Recaj
Dicle Nur Aktan
Elisabetta Aurino
Enric Tello Aragay
Enrique Jorge-Sotelo
Federico Demaria
Federico Tadei
Francisco Javier San Julián Arrupe
Guillermo Antuña Martínez
Jordi Catalan Vidal
Jordi Planas Maresma
José Alejandro Peres
José Miguel SanJuan
Josep Colomé Ferrer
Juan Carlos Palacios
Juan Manuel Rua
Julio Martínez Galarraga
Marc Badia Miró
Marc Prat Sabartés
Miquel Gutiérrez Poch
Montserrat Carbonell Esteller
Oriol Sabaté Domingo
Oscar Monterde Mateo
Paloma Fernández Pérez
Patricia Garcia-duran Huet
Ramon Ramon Muñoz
Sergio Espuelas Barroso
Songlin Wang
Yolanda Blasco Martel
Yuan Jia Zheng
Tomàs Fernández de Sevilla Mansanet
Nom llarg: 
Observatorio sobre la Didáctica de las Artes
Presentació: 

ODAS té com a finalitat general participar en el projecte col.lectiu de la millora continuada de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts. Des d’una concepció holística d’aquest procés, l’equip d’ODAS desenvolupa les seves activitats en dues grans àrees de treball que, tot i essent complementàries, impliquen un canvi d’escala i de perspectiva pel que fa a l’objecte d’estudi i a l’àmbit d’aplicació. Si en un cas es tracta d’una línia de treball desenvolupada a peu d’aula i centrada en la reflexió sobre les assignatures i matèries, en l’altre, les accions es plantegen ja a nivell de titulació i de Facultat, i s’orienten vers la implantació d’un sistema de garantia interna de qualitat de centre.

1. La innovació-investigació en didàctica de les arts

Des de l’any 2005, ODAS es dedica a la reflexió, promoció, implantació i difusió d’iniciatives d’innovació didàctica acompanyades dels projectes d’investigació que n’impliquen el seguiment crític i la rendició de comptes dels resultats obtinguts. Tot prenent com a eix l’aprenentatge dels estudiants, les accions escomeses s’han fonamentat en sis premisses: integració —de sessions de treball i activitats d’aprenentatge—, diversitat —d’escenaris, recursos i materials didàctics—, equilibri —entre coneixements i habilitats específics i transversals—, modularitat —de les parts constitutives de la innovació proposada—, aplicabilitat —a d’altres assignatures i matèries— i progressió en la seva posada en marxa. Sobre aquestes premisses, hom ha establert les línies d’acció següents:

- L’organització del treball a l’aula i del treball guiat de l’estudiant en diferents tipus de sessions.

- L’organització del treball autònom de l’alumne des dels pressupòsits d’una avaluació continuada.

- La incorporació de les TIC com autèntics recursos d’ensenyament-aprenentatge.

- La col.laboració amb d’altres entitats que tenen entre els seus objectius l’impuls de l’aprenentatge en l’ensenyament universitari.

- El seguiment del procés d’implantació de les iniciatives didàctiques i l’anàlisi regular de llurs resultats.

En aquesta línia d’activitat, ODAS ha estat reconegut per la Universitat de Barcelona com a Grup d’Innovació Docent d’ençà de 2008, i com a Grup d’Innovació Docent Consolidat des de 2009.

2. La qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts

La segona línia de treball comparteix amb l’anterior una mateixa finalitat teòrico-pràctica. En aquest cas, es tracta, d’antuvi, d’endinsar-se en la faceta teòrica de la qualitat de l’ensenyament universitari per tal de, tot seguit, implicar-se en la tasca col.lectiva de desenvolupar el sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis universitaris. I això, des de tres pressupòsits fonamentals. Primer, l’apel.lació a un esforç cooperatiu de totes les parts involucrades en el procés, dins i fora de la comunitat educativa, segons les pròpies competències i responsabilitats. Segon, la necessitat de substituir una perspectiva basada en el producte per una altra que s’orienta vers el procés. Tercer, la conveniència que siguin els actors principals els que determinin els compromisos, procediments, criteris i indicadors que il.lustren la millora continuada del sistema d’ensenyament, i els que desenvolupin les tècniques i els instruments més adequats.

Tenint en compte el nombre de factors concurrents, l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts se centrarà en aquells aspectes que afecten directament el paper de l’estudiant i del professor, en estreta col.laboració amb les autoritats i la comunitat acadèmica del centre. Dins d’aquest context, són sis els objectius principals del projecte:

- La incorporació dels estudiants en el seguiment i la millora de la qualitat de l’ensenyament.

- Les representacions col.lectives del personal docent i investigador en el seguiment i revisió de l’ensenyament i de l’aprenentatge.

- El seguiment dels processos d’integració en l’ensenyament.

- El seguiment de la innovació i la investigació en didàctica de les arts.

- El seguiment dels recursos didàctics en el procés d’aprenentatge.

- La retroacció sobre la comunitat acadèmica dels mètodes de seguiment establerts.

Codi UB: 
GINDOC-UB/103
Coordinació: 
Menéndez Varela, José Luis
Membres del grup: 
Eva Gregori Giralt
Mireia Alcón Latorre
Josep Maria Jori Gomila
Juan Martínez Villegas
Ramón Casanova Fernández
María Lería Morillo
Roser Masip Boladeras
Miquel Planas Roselló
Martí Ruíz Carulla
Beatriz Martínez Villagrasa
Carmen Benítez Robles
Isabel Arbesú García - Universidad Autónoma Metropolitana de México
Gabriela de la Cruz Flores - Universidad Nacional Autónoma de México
Frida Díaz Barriga Arceo - Universidad Nacional Autónoma de México
Pablo Lekue Rodríguez - Universidad del País Vasco
Itsaso Madariaga López - Universidad del País Vasco
Laura de Miguel Álvarez - Universidad Antonio Nebrija
Alfonso Revilla Carrasco - Universidad de Zaragoza
Roberta Barban Franceschi –Universidad Internacional de La Rioja
Raúl Díaz-Obregón Cruzado – Univesidad Politécnica de Madrid
Estíbaliz Gutiérrez Ajamil – Universidad del País Vasco
Begoña Yáñez Martínez – Universidad Internacional de La Rioja
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent
Presentació: 
El grup ORFILA ha estat ampliat enguany tant en nombre de professors com en el ventall d’activitats docents en que els membres estan implicats.Fins ara el grup es definia com a grup de innovació en Toxicologia. Actualment, amb la incorporació de professors de altres àrees de coneixement que compartim el mateix departament (Dept. de Farmacologia i Química Terapèutica; està previst que amb la remodelació el nom definitiu sigui Dept. de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica), els objectius i les activitats del grup s’han estès a altres matèries.

Objectius genèrics del grup:

El Grup de innovació docent ORFILA té com a objectiu genèric la millora de la docència de les matèries relacionades amb els àmbits de la Química Terapèutica, la Farmacologia i la Toxicologia. Aquesta millora de la qualitat docent es concreta en  diversos aspectes:

-Millora de la qualitat i l’actualitat de la informació (coneixements) que rep l’alumne.

-Implantació de metodologies docents que fomentin la motivació i la implicació emocional de l’alumnat i del professorat.

-Desenvolupament de materials docents que facilitin les activitats d’autoaprenentatge.

-Millora en l’adquisició d’habilitats i competències, tan específiques com transversals.

-Desenvolupament de sistemes d’autoavaluació i d’avaluació continuada.

-Consolidació de coneixements i competències adquirits en altres matèries/cursos previs 

 

.

Codi UB: 
GINDOC-UB/105
Coordinació: 
Pubill Sánchez, David
Membres del grup: 
Marta Alegret Jordà
Mercedes Amat Tusón
Antonio Camins Espuny
M. Immaculada Dinarès Milà
Elena Escubedo Rafa
Rosa Griera Farrés
Juan Carlos Laguna Egea
Núria Llor Brunés
Mercè Pallàs Lliberia
F. Xavier Palomer Tarridas
Maria Luisa Pérez García
Josefina Quirante Serrano
Núria Roglans Ribas
Manuel Vázquez-Carrera
Marta Barenys Espadaler
Miren Ettcheto Arriola
Elisabet Teixidó Condomines
Laia Guardia Escoté
Emma de Juan Barroso Fernandez
Raül López Arnau
Christian Griñán Ferré
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local
Presentació: 

L’ objectiu principal del grup és desenvolupar i dur a terme accions d’innovació docent en l’ensenyament i l’aprenentatge de les assignatures del Grau d’Economia que, en concret, aborden l’estudi de l’Economia del Sector Públic des de diferents vessants. Es tracta de les assignatures següents: Hisenda Pública, Sistema Fiscal I, Sistema Fiscal II, Hisenda Autonòmica i Local, i Gestió Pública (optativa). La cerca d’aquest objectiu principal es recolza en dos aspectes importants. D’una banda, la necessitat de fer veure als estudiants que malgrat que el coneixement de l’Economia Pública està compartimentat en les diferents assignatures, hi ha una clara relació lògica entre totes elles. D’altra banda, transmetre als estudiants i, sobre tot, a aquells que es detecta que simpatitzen i s’interessen pels temes de Sector Públic, les diferents possibilitats de fer carrera professional a l’administració pública.

A més, els objectius concrets són:

- Avançar en l’aplicació de metodologies docents innovadores que siguin un bon complement de les sessions de classe magistral.

- Provar i desenvolupar una avaluació realment continuada, aprofitant el desplegament de metodologies d’implicació activa de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge (com pot ser l’aula inversa) i les evidències del seu treball continuat.

- Analitzar aspectes millorables en el procediment de tutorització dels TFG i proposar solucions que puguin redundar en un augment de la qualitat dels treballs, així com de la satisfacció de l’estudiant.

Codi UB: 
GINDOC-UB/122
Coordinació: 
De Gispert Brosa, Cristina
Membres del grup: 
Joaquim Solé Vilanova
Maite Vilalta Ferrer
Díaz Álvarez, Amelia
Arenas Jal, Andreu
Bosch Roca, Núria
Brutti, Zelda
Gamalerio, Matteo
Torrecillas Jódar, Juan
Nom llarg: 
Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia
Presentació: 

El principal objectiu del grup és integrar l’estudiant en el sistema de gestió de la qualitat implantat a la ULD. D’aquesta manera, podrà d’adquirir una formació transversal addicional que difícilment li serà transmesa a través dels continguts de les diferents assignatures de l’Ensenyament i que li permetrà millorar les seves competències en accedir al món professional.

Objectius de l'activitat del grup

La missió de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia  és gestionar els laboratoris per a la realització de la docència pràctica a través de la simulaciód’un entorn de bones pràctiques que proporcioni als estudiants uns coneixements transversals addicionals als dels continguts específics de cada assignatura. A la ULD es realitza la docència pràctica de diferents graus (Farmàcia, Ciència i Tecnologia els Aliments i Nutrició Humana i Dietètica) i postgraus adscrits a la Facultat de Farmàcia.

Una de les competències generals que ha d’adquirir l’estudiant del Grau de Farmàcia és la sostenibilitat que inclou “la capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques”. Atès que la gestió de residus té un elevat impacte social i econòmic i és inherent a totes les sortides professionals, és imprescindible que l’estudiant adquireixi i apliqui coneixements de gestió mediambiental al llarg del seu itinerari curricular. En aquest sentit, una de les línies estratègiques actuals del GID és millorar aquesta competència transversal.

Actuacions previstes

En concret, en aquest moments s’està desenvolupant un projecte d’innovació docent (Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals, 2014PID-UB/049) de 2 anys de durada, en la línia d’innovació docent del grup sobre el respecte mediambiental. Aquest projecte implica la totalitat dels estudiants del Grau de Farmàcia i permetrà millorar els coneixementsdels graduats sobre l’eliminació de residus.

L’objectiu específic d’aquest projecte és elaborar una base de dades amb tota la informació de la gestió de residus i transformar-la en una d’APP per al mòbil i així facilitar a l’estudiant els criteris per a la gestió de residus i la identificació del contenidor adient.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

El context d’aplicació inclou totes les assignatures amb pràctiques de laboratori del  Grau de Farmàcia, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Grau de Nutrició Humana i Dietètica i dels postgraus adscrits a la Facultat.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/116
Coordinació: 
Prat Aixelà, Josefina
Membres del grup: 
Roser Fisa Saladrigas
M. José Rodríguez Lagunas
Ruth Ferrer Roig
Raquel Martín Venegas
Òscar Domenech Cabrera
Montserrat Muñoz Juncosa
Lidia Ferrer Socias
M. Magdalena Alcover Amengual
Lluïsa Miró Martí
Nom llarg: 
Anàlisi de Dades en Economia i Empresa
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa té com a objectius estudiar, analitzar, ajustar i mobilitzar els recursos i accions necessàries per millorar la docència de l'Estadística i altres assignatures d'anàlisi de dades, que s'adrecen a estudiants de diferents Graus, com Estadística, ADE, Economia, etc. Fonamentalment, el treball d'innovació docent es focalitza en assignatures obligatòries i troncals dels Graus esmentats.

Els membres de l'equip pertanyen al Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, i treballen de forma coordinada per dur a terme accions d'innovació docent relacionades amb la implantació de metodologies i estratègies docents actives, desenvolupar les competències als graus, dissenyar activitats i sistemes d'avaluació més eficients i formatius, millorar l'ús del Campus Virtual i recursos multimèdia per a la docència, etc.

La participació en diverses iniciatives del PMID, així com els projectes MQD i Redice atorgats, permeten assolir de manera satisfactòria aquests objectius. L'elevat nombre d'outputs que aquí es recullen suposen una evidència en aquest sentit.

Per tal de poder dur a terme aquestes accions amb competència, els membres de l'equip participen tot sovint en cursos de formació del professorat, organitzats per l'ICE, que han suposat el sorgiment d'idees innovadores i de recerca en la docència, més tard materialitzades en projectes atorgats per la UB o la Generalitat de Catalunya.

Com a resultat, s'han publicat articles en revistes d'innovació docent, s'han dut a terme freqüents accions de difusió en congressos docents; s'han publicat llibres i materials adreçats als estudiants, etc.

Codi UB: 
GINDOC-UB/051
Coordinació: 
Pérez Marín, Ana María
Membres del grup: 
Manuela Alcañiz Zanón
Catalina Bolancé Losilla
Joaquin Murillo Viu
Vicente Royuela Mora
Montserrat Guillén Estany
Raül Ramos Lobo
Miguel Santolino Prieto
Helena Chulià Soler
Ramon Alemany Leira
Miquel Clar López
Jordi López Tamayo
Javier Romaní Fernández
Oscar Claveria González
Mercedes Ayuso Gutiérrez
Elisabet Motellón Corral
Maria Reyes Perez Domingo
Lluis Bermudez Morata
Luis Ortiz Gracia
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent “Innova-the”
Codi UB: 
GINDOC-UB/090
Coordinació: 
Escofet Roig , Anna
Membres del grup: 
Àngel Moreu Calvo
Xus Martín García
Ana Mª Novella
Mª Victoria Navarro Gómez
Núria Obiols Suari
Jaume Trilla Bernet
Teresa Romañá Blay
Francisco Esteban Bara
Josep Mª Puig Rovira
Félix Santolaria Sierra
Mónica Gijón Casares
Miquel Gómez Serra
Ana Ayuste González
Isabel Vilafranca Manguán
Amèlia Tey Teijón
Mariona Graell Martín
Elena Noguera Pigem
Maribel de la Cerda Toledo
Montserrat Payà Sánchez
Marta Burguet Arfelis

Pàgines