Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Innovación docente en Materiales Interuniversitaria
Presentació: 

La posada en comú dels materials desenvolupats per totes les universitats participants en la xarxa interuniversitària pretén, en primer lloc, aprofitar i compartir els recursos de què es disposa individualment i, posteriorment, fer-los accessibles als estudiants i docents de la resta d’universitats de la xarxa. Això permetrà, en primera instancia, conèixer i catalogar aquells recursos docents que ja s’han implementat, fer-ne un seguiment a nivell estatal i promoure la creació de nous recursos amb un increment de massa crítica de docents molt important.
Per a portar a terme aquesta integració, cal la disposició de totes les Universitats a compartir els materials docents i aplicatius informàtics desenvolupats amb recursos propis. En l’actual situació socioeconòmica, ens trobem que és molt difícil dedicar partides econòmiques importants a fomentar la innovació docent. El fet que uns quants professors de diferents universitats trobin un tema comú per a treballar-hi de manera desinteressada requereix el reconeixement de les pròpies institucions i de les alienes. La millor manera de fer-ho és tenir el suport institucional en tots aquells actes i reunions on es pretén fer difusió de la xarxa.
Dels resultats obtinguts, es plantejarà, a mig termini, el desenvolupament de nous recursos docents en col•laboració entre els components de la xarxa i les noves incorporacions que s’espera poder fer en els propers mesos fins arribar a involucrar totes les universitats estatals que imparteixen assignatures relacionades amb la Ciència i Tecnologia de Materials.

Objectius de l'activitat del grup: 

Es pretén consolidar la línia d'innovació educativa que es porta desenvolupant aquests últims anys: l'aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes a assignatures de la branca d'enginyeria en el marc d'una xarxa d'innovació educativa IdM@ti.

Un altre objectiu a curt termini és la difusió de la xarxa a nivell nacional per tal d’incrementar la massa crítica de docents que la composen fins arribar a involucrar totes les universitats estatals que imparteixen assignatures relacionades amb la Ciència i Tecnologia de Materials

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/147
Coordinació: 
Segarra Rubí, Mercè
Membres del grup: 
Mònica Martínez
Elena Xuriguera
Josep Ma. Chimenos
Ana Inés Fernández
M. Núria Salán
Teresa Guraya
Javier Orozco
David Sales
Luis Cabedo
Pablo López
Magda Figuerola
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV
Presentació: 

GID-CAV (Grup d' Innovació Docent de Comunicació Audiovisual ) és un grup d'investigació que va néixer l'any 1998, essent l'eix principal de la seva recerca l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998; ANECA, 2 de març de 2003).

El grau de Comunicació Audiovisual, pioner a la Universitat de Barcelona, parteix de l'ensenyament semipresencial de segon cicle que comptava, des dels seus inicis - any 1998 -, amb un Campus Virtual propi que enriquia la metodologia docent presencial convencional.

El grup GID-CAV està format per un equip de persones amb un perfil professional i científic essencialment pluridisciplinar, és a dir, pertanyen a diferents àrees de coneixement tals com la comunicació, l'educació, la psicologia i la filologia.

Paraules clau: Comunicació Audiovisual, Competències, Docència en entorns semipresencials, Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), Millora dels aprenentatges

Codi UB: 
GINDOC-UB/037
Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Membres del grup: 
Josep Gustems Carnicer
Vicenta Gonzalez Argüello
Carolina Martín Piñol
Montserrat Yepes Baldo
Silvia Burset Burillo
Andrés Besolí Martín
Caterina Calderon Garrido
Nom llarg: 
Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants. De manera específica, el grup pretén assolir les següents finalitats:

-Contribuir a formar graduats universitaris amb un alt grau d’autonomia intel·lectual, capacitat per treballar en equip i en xarxes col·laboratives, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida personal i professional.
-Desenvolupar una modalitat d’ensenyament i aprenentatge basada en un enfocament socio-construccionista i centrada en els estudiants, que es vincula amb l’ús intensiu en el procés d’aprenentatge de TIC que complementen i amplien els rols i les experiències de docents i estudiants, i amb la creació d’una xarxa de col·laboració entre docents de diferents ensenyaments.
Aquesta visió de la formació universitària esta estretament relacionada amb els reptes derivats de la construcció de l’EEES, les noves demandes laborals i socials i la necessitat de promoure l’anàlisi, la comprensió crítica i la millora dels processos d’aprenentatge a l’ensenyament superior.
-Disseminar els processos i resultats del grup en congressos i publicacions de referència.

Objectius específics a assolir són:

-Impulsar formes d’aprenentatge autònom i col·laboratiu centrades en la indagació, la utilització d’eines digitals de tractament de la informació i la comunicació, l’aplicació en la pràctica i el desenvolupament de competències personals i professionals.
-Situar-se en una visió dinàmica, contextual i transdiciplinar del coneixement, que possibiliti als estudiants experiències genuïnes de creació de sentit, allunyant-se del seu rol tradicional d’aplicadors d’un coneixement que no acaben de poder fer seu perquè els és aliè.
-Fer servir el potencial de les TIC per ‘adaptar’ i utilitzar eines digitals d’aprenentatge amb les que la interacció — dintre i fora de la institució — amb les fonts i les tasques sigui prioritària, així com l’intercanvi amb els altres estudiants i els membres de la comunitat de saber de la que formen part.
-Dissenyar estratègies i materials afavoridors d’aprenentatge que siguin compartits entre els docents de les diferents matèries i graus.
-Promoure la coordinació entre el professorat amb la finalitat d’afavorir la complementarietat i la relació entre continguts, materials i propostes de treball per als estudiants, a fi d’evitar la repetició de referents, continguts i metodologies dintre d’un mateix grau.
-Avançar en la integració modular entre matèries, de manera que els estudiants adquireixin competències d’aprenentatge que afavoreixin l’establiment de relacions entre continguts, metodologies i formes d’actuació.
-Desenvolupar i divulgar recerques al voltant dels temes emergents vinculats als projectes del grup: aprenentatge per a la comprensió; treball col·laboratiu entre docents; mediació de les TIC; aprenentatge semipresencial; transferència competencial; avaluació per a la comprensió

Codi UB: 
GINDOC-UB/087
Coordinació: 
Herraiz García, Fernando
Membres del grup: 
Fernando Hernández Hernández
Juana M. Sancho Gil
Cristina Alonso Cano
Anna Forés Miravalles
Joan-Anton Sanchez i Valero
Raquel Miño Puigcercós
Xavier Giró Gràcia
Pablo Ribera Vargas
Aurelio Castro Varela
Laura Malinverni
Beatriz Revelles
Judit Onsès Segarra
Sara Carrasco Segovia
Silvia de Riba Mayoral
Marina Riera Retamero
Diego Calderón Garrido
Judith Jacovkis Halperin
Katia Verónica Pozos Pérez
Lluís Parcerisa Marmi
Ezequiel Passeron
Paula Lozano Mulet
Judit Vidiella Pagès (ERAM, Universitat de Girona)
Maria Domingo Coscullola (UIC)
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)
Presentació: 

El Grup d'Innovació docent de Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) creat en el Bienni 2000-2002, coordinat per la Dra. Coloma Barbé Rocabert fins octubre 2010 i a partir d''aquesta data per la Dra. Lyda Halbaut Bellowa està format principalment per professors del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Aquest grup fou reconegut i qualificat d'excel·lència per la Universitat de Barcelona. L'any 2003 va rebre la qualificació de Grup Consolidat d'Innovació Docent per aquesta Universitat (amb el codi GCID-1067529923), renovada els anys successius fins l'actualitat.

El codi de referència del grup que inicialment era GRUP IV-52 i després GIDCUB-11/TN, GIDTF-2013. En l’actual nomenclatura de la UB és GINDOC-UB/073. Les tasques que realitza el grup abarquen la teoria i pràctica de les assignatures troncals, obligatòries i optatives de Tecnologia Farmacèutica  / Farmàcia Galènica de la llicenciatura i del grau de Farmàcia, així com de màsters i de l'Especialitat de Farmàcia Galènica i Industrial. El grup realitza tasques d'innovació docent i avaluació d'aquestes. Els resultats es presenten a diferents congressos de docència i també en revistes i llibres. Té com a objectius actualitzar i renovar les eines, els continguts i la metodologia docent per facilitar l'aprenentatge de la formulació, elaboració/fabricació i control per garantir la qualitat dels medicaments.

El Grup també ha desenvolupat la seva tasca a la Facultat de Medicina. S’han dut a terme diversos materials en forma de tutorial que es troben al Dipòsit Digital de la UB (col·lecció OMADO). Així mateix s’han dut a terme projectes relacionats amb  l’avaluació continuada  i l’aprenentatge autònom dels estudiants així com la seva autoavaluació a través de l’aula Moodle.

El GIDTF ha rebut sempre el suport del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, donant prioritat als projectes que permetin gaudir de l'assignació d'un becari per ajudar en diferents tasques, tal com ara treballs docents en equip.

Codi UB: 
GINDOC-UB/073
Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Membres del grup: 
Josep Maria Suñé Negre
Montserrat Miñarro Carmona
Ana Calpena Campmany
Joaquim Suñer Carbó
Josep Ramón Ticó Grau
Rosa Mª Aparicio Pelegrin
Pilar Pérez Lozano
Encarna Garcia Montoya
Anna Viscasillas Clerch
Alfonso del Pozo Carrascosa
Mª José Martínez Viñas
Anna Nardi Ricart
Mireia Mallandrich Miret
Mireia Oliva Herrera
María Luisa del Carmen Garduño Ramírez
Berenice Andrade Carrera
Valeri Domínguez Villegas
Antonio Boix Montañés
Marcelle Silva de Abreu
Marc Suñé Pou
Nom llarg: 
Estadística en el món empresarial
Presentació: 

Somos un grupo de dimensiones reducidas de profesores adscritos al Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Facultad de Economía y Empresa (UB), que nos ha unido, no sólo el compartir docencia en materias de Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial en el grado de Administración y Dirección de Empresas, sino también, la inquietud de generar nuevas herramientas de soporte a la  docencia dirigida a nuestro  alumnado, con el fin de potenciar la actividad del autoaprendizaje y trabajo autónomo enmarcado en su propio  proceso formativo.

Nuestros proyectos, tanto pasados como futuros, tienen como característica común, desarrollar aplicativos informáticos aunque con distintas finalidades, pero siempre desarrollados en base a potenciar los recursos que ofrece la plataforma Moodle  ofertada por la UB, como entorno virtual de desarrollo de la actividad docente.

Codi UB: 
GINDOC-UB/023
Coordinació: 
Marín Feria, Susana
Membres del grup: 
FRANCISCO LLORENTE GALERA
ELENA RICO GOMEZ
SALVADOR TORRA PORRAS
MARGARITA CARRILLO LOPEZ
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge
Presentació: 

El grupo de Innovación Docente “GRUPCOMBELL”, del Departamento de Ciencias Clínicas, de la Facultad de Medicina, fue creado en 1994 para el estudio y mejora de la Evaluación de la competencia clínica. En su primera etapa centró su línea de investigación en la evaluación mediante pacientes simulados. En el año 1998 introdujo el proyecto de investigación “Evaluaciones Clínicas Objetivas Estructuradas (ECOEs)” en Medicina., siendo por ello reconocido en el año 2000 como Grupo de Innovación docente de la Universidad de Barcelona.

En el año 2000 introdujo otro proyecto de investigación, implantando la realización del Portafolio como metodología evaluadora. Hasta el año 2009 esta metodología docente fue realizada en formato papel. A partir de dicho año, con la introducción de la informática y la creación del Campus virtual, se pasó a su realización de forma electrónica (e-portafolio) hasta la actualidad.

El año 2004 el GRUPCOMBELL impulsó la creación y consolidación de un Laboratorio de Habilidades Clínicas, como complemento docente en Ciencias de la Salud, ya que se creó abierto no tan solo a la formación en Medicina sino también a las otras enseñanzas existentes en el Campus de Bellvitge. 

En 2009 le fue concedido el Premio Colectivo Distinción Vicens Vives por la implantación de las ECOEs como método de evaluación en Medicina.

Codi UB: 
GINDOC-UB/010
Coordinació: 
Sabaté Pes, Antoni
Membres del grup: 
Victor Moreno Aguado
Francesc Borrell Carriò
Javier Ariza Cardenal
Jordi Carratalà Fernández
Eva Peguero
Paula Manchon
Miguel Santin
Eulalia Fernandez
Octavi Servitje
Jessica Ruiz
Laura Perez
Montserrat Marrugan
Laura Planas
Elena Subero-Tomas
Antonio J Zalacain Vicuña
Elena de Planell
Baldiri Prats
Joan Miquel Nolla
Josep Comin Colet
Carmen Gomez Vaquero
Maria Jose Colomina
Merce Gasa Galmes
Emilio Ramos Rubio
Fransec Xavier Gonzalez Compta
Marc Antoni Barahona Orpinell
Luisa Corral Ansa
Joan Miquel Nolla Sole
Zoilo Madrazo Gonzalez
Elena Iborra Ortega
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
Presentació: 

L'art és un mitjà de recerca i comunicació lligada a l'experiència que s'endinsa o rebutja el pròxim, interpretant o produint realitat, i que permet generar crítica, reflexió i coneixement. I lloc que és una forma de coneixement, ho és també d'aprenentatge.

La recerca en el camp de l'Educació Artística estableix un nexe d'unió entre l'àmbit educatiu i l'artístic, i encara que generalment dissociats, són imprescindibles per a mantenir un enfocament global capaç d'adaptar-se als seus múltiples contextos. Investigar en Educació Artística constitueix un camp divers que comprèn els límits difusos de diferents disciplines. Amb la voluntat d'investigar i desenvolupar processos de millora i innovació en els graus impartits en la Facultat de Belles arts i en la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

En ARTINNOVA impulsem la integració eficient de les noves tecnologies en els processos d'aprenentatge, fomentant l'ús d'eines i entorns virtuals per a la millora educativa en els àmbits de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat d'Educació. Entenem que l'educació ha d'estar basada en el món real, valorant les pràctiques com un període crucial de formació i d'experiència directa, mitjançant la immersió en el context real imprescindible per a desenvolupar les competències necessàries per a la seva capacitació professional.

No entenem que l'avaluació no estigui orientada a l'aprenentatge, és per això que desenvolupem instruments i estratègies d'avaluació formativa per a millorar l'aprenentatge dels estudiants de les Facultats de Belles Arts i Educació. Creiem que l'aprenentatge és un procés constructiu i no receptiu, pel que l'aplicació d'adequades estratègies metodològiques és un dels elements clau per a aconseguir una millora educativa, tant pel que respecta als objectius docents com a aquells que ens proposem com a Grup d'Innovació Docent. Promovent l'aplicació de metodologies actives en les seves diferents vessants

Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Coordinació: 
Torres Carceller, Andrés
Membres del grup: 
Carolina Martín Piñol
Eva Figueras Ferrer
Mar Redondo Arolas
Anna Mauri Luján
Júlia Castell Villanueva
Pilar Rosado Rodrigo
Anna Nualart Torroja
Estel Marín Cos
Rosalía Clemente Pliélagos
Cristina Otero Fernandez (Col·laboradora)
Nom llarg: 
Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües
Presentació: 

Grup d’innovació docent de professors de llengua de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Objectius de l'activitat del grup

Aquest projecte pretén dissenyar i implementar actuacions formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònic per millorar les habilitats lingüístiques i les estratègies comunicatives dels alumnes en català, castellà i anglès, i que puguin ser considerades bones pràctiques acadèmiques.

Després de l’elaboració d’eines que permeten donar un enfocament reflexiu a l’ensenyament de llengües (diversos formats de portafolis electrònics i rúbriques d’avaluació) i d’haver aplicat i validat aquestes eines, els membres del GIDC DIDAL_UB ens plantegem dissenyar activitats concretes, engrescadores i motivadores per als estudiants, que impliquin la seva participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge i els en transfereixi la responsabilitat. Aquestes activitats estan relacionades amb noves metodologies didàctiques com la classe invertida, la gamificació i el mlearning.

L'objectiu principal és dissenyar i implementar activitats formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònics per:

- incrementar el nivell de motivació dels estudiants per a la millora de les seves habilitats lingüístiques en català, castellà i anglès.

- potenciar les comunitats d’aprenentatge entre els alumnes a partir del potencial interactiu del portafolis electrónic.

- millorar la interacció formativa entre professors i alumnes a partir de noves propostes didàctiques

- implicar els estudiants en la formulació dels descriptors de les rúbriques per tal que participin activament en els processos d'ensenyament-aprenentatge i d’avaluació

- ajudar a millorar la competència comunicativa digital en l’elaboració del portafolis electrònic

Actuacions previstes que se'n deriven

- Elaboració d'una relació de propostes (procediments, mètodes o estratègies, activitats) que permetin millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües

- Implementació de les propostes elaborades i observació de les pràctiques docents

- Anàlisi dels resultats de la implementació i l’observació

- Elaboració d’un catàleg de bones pràctiques per fomentar l’aprenentatge reflexiu, desenvolupar la competència digital i millorar el procés d’adquisició d’habilitats comunicatives en català, castellà i anglès

- Difusió dels resultats

Vinculació amb l'ensenyament:

Totes les assignatures en què s’està portant a terme el projecte d’innovació docent són assignatures troncals del grau, excepte una d'optativa, i a mes d'incidir en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques, tenen com a objectiu cobrir la competènca transversal imprescindible en la formació de mestres i comunicadors com és la competència comunicativa.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/084
Coordinació: 
Batlle Rodríguez, Jaume
Membres del grup: 
Nuria Sánchez Quintana
Vicenta González Argüello
Natalia Fullana Rivera
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Dolors Font Roches
Maria del Carmen Férriz Martínes
Joan-Tomàs Pujolà Font
Cristina Alcaraz Andreu
Azahara Cuesta García
Zoraida Cantarero Aybar
Ferran Gesa Vidal
Neus Frigolé Pujol
Maria Amor Montané March
Josep Miquel Ramis Llanera
Elisa Rosado Villegas
Olivia Espejel Nonell
Nom llarg: 
Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Presentació: 

Els nostres principals objectius són:

  • Estudiar noves metodologies docents en el marc del EEES
  • Anàlisi i redisseny dels sistemes d'avaluació continuada tenint en compte les "Normes reguladores de l'avaluació i la qualificació dels aprenentages" de la nostra universitat.
  • Fer recerca en la millora de la qualitat docent i en la taxa de rendiment dels estudiants
  • Fer ús de les noves tecnologies en la docència
  • Participar en projectes competitius
Codi UB: 
GINDOC-UB/102
Coordinació: 
Boj del Val, Eva
Membres del grup: 
David Ceballos Hornero
M. Mercè Claramunt Bielsa
Teresa Preixens Benedicto
Maite Mármol Jiménez
Isabel Morillo López
Oriol Roch Casellas
Teresa Costa Cor
Mercedes Galisteo Rodríguez
Anna Maria Sucarrats Antonell
Francisco Javier Martinez de Albéniz
Ata Atay
Oriol Tejada Pinyol
Francisco Villavicencio
Josep Vives i Santa Eulàlia
Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU)
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

El principal objectiu és desenvolupar un Pla estratègic d’aprenentatge i ocupabilitat en l’àmbit de la fiscalitat que faciliti l’èxit acadèmic i professional dels estudiants interessats en aquest àmbit.

Per assolir aquest objectiu es preveu crear una comunitat “Community Tax”, integrada per estudiants, professors, ocupadors i recent graduats.

Aquesta comunitat tindrà, entre d’altres, les següents funcions:

1. Encoratjar als alumnes a que s’especialitzin en l’àrea de la fiscalitat, ja que d’entrada hi ha certa reticència.

2. Fer un seguiment personalitzat dels estudiants que s’integrin dins de la “Community Tax”

3. Motivar-los en l’aprenentatge de les matèries de fiscalitat més que en l’estratègia de superació de les proves d’avaluació. Aquesta millora en l’aprenentatge s’ha de sustentar en activitats com l’anàlisi de casos reals, la discussió de propostes de reformes fiscals, la realització de pràctiques en els àmbits de la fiscalitat, la realització de TFGs relatius a fiscalitat, en l’oferiment d’assistir a seminaris de recerca en l’àmbit de la fiscalitat i la realització de tallers específics de desenvolupament de competències professionals en aquest àmbit. També es considera molt rellevant la possibilitat d’involucrar a alumnes prescriptors o recent llicenciats en la tasca docent.

Cal remarcar que la visió que s’ofereix als alumnes sobre la fiscalitat tant és des de l’òptica empresarial o com des de l’Administració Tributària.

4. Garantir una major coordinació entre tots els professors de les diferents assignatures així com dels tutors de pràctiques i TFGs vinculats a l’àrea de fiscalitat en el grau d’ADE.

Els resultats esperats és que hi hagi un important grup d’alumnes que vulguin formar part d’aquesta comunitat i que aquests assoleixin l’èxit acadèmic i professional.

Si aquest èxit s’aconsegueix, es visualitzarà molt més el bon posicionament de la Universitat de Barcelona en aquest àmbit, la qual cosa hauria de provocar un augment del nombre d’alumnes que vulguin cursar aquesta especialització. 

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/033
Coordinació: 
Montolio Estivill, Daniel
Membres del grup: 
Jordi Jofre Monseny
Pilar Sorribas Navarro
Alejandro Esteller Moré
Josep M. Durán Cabré
Marta Espasa Queralt
Javier Vázquez Grenno
Costa Cuberta, Mercè
Vall Castelló, Judit
Vaccaro Pérez, Daniel
Ceniceros Gratis, Angel Maria
Tarrago Guarro, Anais

Pàgines