Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia
Presentació: 

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· La nostra actuació es centrarà en aplicar les mateixes estratègies metodològiques d’Aula Invertida i Aprenentatge Basat en Equips. Fins ara, aquestes metodologies s’han implementat només als Grups d’Intensificació d’Estudis –es tracta d’uns grups semi presencials destinats als estudiants que repeteixen una assignatura–, i s’han mostrat força eficients tant per ajudar-los a millorar el seu procés d’aprenentatge –la seva assistència a les classes presencials, els seu treball dirigit i autònom–, com per augmentar el percentatge d’alumnes que es presenta a l’examen i la seva taxa de rendiment. A partir d’aquest curs, aquestes intervencions es seguiran fent als Grups d’Intensificació d’Estudis en els que els membres del grup tinguem docència, però també es començaran a aplicar a la resta de grups amb tot tipus d’estudiants i docència plenament presencial. En aquests nous grups, des d’aquest curs s’aplicarà l’Aula Invertida i l’Aprenentatge Basat en Equips a la part pràctica i de problemes. Amés, en aquesta part pràctica es vol introduir un aprenentatge de la Economia que suposi un apropament a les dades de l’economia real per millorar la motivació i la qualitat de l’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, la part pràctica de les assignatures es centrarà en l’obtenció i l’anàlisi per part dels estudiants de dades econòmiques reals que hauran de treballar en equips a través de problemes, simulacions de cimeres, aprofundint en notícies econòmiques i fent debats. També es pretén introduir als programes de les assignatures una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· Finalment, es faran avaluacions periòdicament de l’impacte i els resultats de les actuacions fetes en aquests grups, i com a conseqüència, s’aniran introduint millores en el disseny de les aplicacions d’aquestes metodologies a partir de les experiències prèvies.

Codi UB: 
GINDOC-UB/160
Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Concepció Patxot Cardoner
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí
Nom llarg: 
Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

MINI-CEX. (mini-clinic evaluation exercise)

En el curs 2014-2015 vam realitzar un estudi pilot a la Facultat de Medicina en 4 assignatures de 3º i 4º curs, sobre l’aplicació del Mini-CEX. Aquest mètode d’avaluació formativa exposa l’alumne a una actuació pertinent en un pacient real mentre que es avaluat de les competències tècniques i no tècniques mitjançat rúbriques. Les actuacions van seguides de debriefing amb feedback i propostes de millora pactades per tutor i alumne. L’alumne fa cada escenari 3 vegades al llarg del curs amb un tutor diferent en cadascuna que utilitzena la mateixa rubrica.

Aquesta experiència va ser publicada pel grup:

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Guardiola E, Palés –Argullós J. La utilización del Mini Clinical Evaluation Exercise(mini-CEX) en estudiantes de medicina. FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (6): 417-426

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Grau-Junyent JM, Palés-Argullós J, Sentí. M. El mini-CEX como instrumento de evaluación de la competencia clínica. Estudio piloto en estudiantes de medicina FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (2): 155-160

Actualment en la Facultat de Medicina els MINI-CEX formen part de l’avaluació de 4 assignatures i de les practiques tutelades i son una part de la nota final

SIMULACIÓ CLÍNICA

Varis membres del grup son professors habituals del Laboratori d’habilitades Clíniques de la Facultat de Medicina de la UB i han integrat la metodologia de simulació en les seves assignatures. La activitat simulació en la llicenciatura/grau de medicina es va organitzar en el laboratori d’habilitats mitjançant una assignatura optativa que per primera vegada incloïa transversalment professors de distentes assignatures que ja feien alguna activitat en simulació. A partir d’aquesta experiència el numero de assignatures, professors i hores que un alumne rep de simulació se ha anat incrementant Aquesta evolució ha portat a que actualmente hi han 12 assignatures en las que se iparteix simulació, amb un total de 52 tallers, 62 professors participants i 54 h de simulació per alumne.

Per altra banda, el grup incorporarà la simulació en el grup del grau d’infermeria del Campus Clinic el proper curs 16-17 i aplicarà simulació de realitat virtual a metges residents, alumnes de postgrau i de màster especialment dedicada a competències transversals de lideratge, treball en equip, comunicació y presa de decisions. El grup te dissenyats 22 escenaris de realitat virtual que aplica regularment cada curs.

Fruit de aquesta experiència han estat publicacions i presentacions en congressos especialitzats en educació mèdica de les que a continuació es llisten las dels últims anys
-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Los laboratorios de simulación como entorno del aprendizaje. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2015; pp. 272-282

-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Características de la educación médica basada en simulaciones. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panaamericana. 2015; pp. 263-271

-Gomar Sancho C, Bueno Rodríguez A. La Enseñanza por simulación. En: Castaño J, Castillo J, escolano F, et al editores. Seguridad del Paciente Quirúrgico.. Madrid. Ergon. 2009:pp. 117-86

Comunicacions a Congressos 

-Peix N, Herrero S, Gomar C. Drenaje pleural, aspiración: dolor agudo. Reunión Anual de la Sociedad Española de Enfermeria de Anestesia y Reanimación. Palma de Mallorca. 14-16 octubre 2015. 

-Alcón A, R Creixell, G. Muñoz, C Forero, J Perdomo, C. Gomar. Programa de simulación integrado en la formación de los MIR de anestesiología XII Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios de Formación Sanitaria Especializada. Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. SEFSE-AREDA Bilbao 23-25 de septiembre de 2015

-Paredes, F. Borrell, P. Vendrell, J.M. Grau, P. Gascón, P. Salamero, B. Segura, A. Tuca, F. Massanes, C. Gomar. Utilitat de la metodologia de simulació per adquirir competèncias en habilitats de comunicació. 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Peix T, Lopez A, Mendes ML, Guix E, Estrada JM, Fabregas N, Gomar C. Evaluación mediante simulación de las competencias clínicas de los alumnos del Master de Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor de la UB (MARTD). 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Gomar C Utilitat de la simulació en la formació en ciències de la salut. I Jornada de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut (SCIS) Barcelona 10 octubre 2014

-Gomar C; Paredes D. Simulación para la comunicación profesional. I Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Pamplona. 24 y 25 de Octubre 2014.
 

-Paredes D, Gomar C. Simulación para la comunicación “Malas noticias”. II Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Madrid, 12 y 13 marzo 2016.

MOSAICO (Model de simulació clínica i aprenentatge col·laboratiu)

Al maig del 2016 es van fer 5 sessions amb el mètode col·laboratiu de simulació clínica a estudiants de quart any de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en pràctiques voluntàries del curs Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori en el curs 2015-2016. El taller aplicat tenia com a objectiu el diagnòstic i tractament de taquiarítmies a urgències. Cada taller va dividir al grup (9-15) en 3 subgrups homogenis (3-5), on cada grup va resoldre un escenari clínic de taquiarítmies a urgències dissenyat, supervisat i avaluat per un altre grup. Els tres grups van realitzar el mateix procés supervisats per un professor instructor. Cada sessió finalitzava amb un debriefing comú estructurat per incloure el disseny l'execució i avaluació dels casos entre grups.
Es van aplicar 3 instruments: 1) Avaluació entre grups, 2) avaluació del rendiment per l'especialista i 3) qüestionari de satisfacció del model per als alumnes.
A la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona van participar 55 estudiants; en cada sessió participava 1 professor de l'assignatura, 1 instructor de simulació i l'investigador principal. Cada taller va ser realitzat en 3 hores de durada; dividit en: 30 minuts per a introducció del taller i inducció al simulador, 1 hora perquè cada grup dissenyés un escenari diferent: FA, TPSV, FV; 30 minuts per a la seva simulació (10 minuts per a cada grup) i 1 hora de debriefing.

El estudi pilot fet a la Facultat de Medicina de la UB ha demostrat que el mètode es aplicable a assignatures i organització del nostre pla d’estudis.

A la Universitat de Talca a Chile, MOSAICO ha estat aplicat durant l'any 2015, i actualment s’està aplicant dins de les pràctiques de simulació clínica de la carrera de medicina per a alumnes de 3er i 4rt any en assignatures de Semiologia i Medicina Interna, respectivament

Comunicacions a Congressos 

-Sergio Guinez-Molinos, Carmen Gomar-Sancho, Agustín Martínez Molina. Modelo de simulación clínica basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. SESSEP 2016 Madrid, España.
-Sergio Guinez-Molinos, Agustín Martínez Molina, Carmen Gomar-Sancho, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Modelo de simulación clínica para el desarrollo de competencias basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Software de agendamiento, administración y seguimiento académico de actividades de simulación clínica en alumnos de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Paulina Espinoza, Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama. Simulación clínica como paradigma de enseñanza-aprendizaje integrado en todo el plan formativo de pregrado en la carrera de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Claudio Cruzat. Fortalecimiento de la enseñanza y entrenamiento clínico basado en Patología Digital. Primer simposio chileno de Patología Digital y Microscopia Virtual 2015; Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Desarrollo de un simulador de tipo semi-inmersivo integrado a metodologías de simulación clínica para el desarrollo de competencias en estudiantes de medicina en pregrado. III Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2013. Costa Rica

PROGRAMA FORMACIÓ DE FORMADORS DE LA POBLACIÓ GENERAL EN MANEIG INICIAL DE SITUACIONS DE RISC VITAL

Aquest programa està dintre de la “UB Saludable” i té como objectiu capacitar estudiants de Graus de ciències de la salut per formar a la població cívica en les maniobres bàsiques que es poden fer amb les mans i sense risc i que poden salvar la vida. Saber ensenyar a la població como detectar una víctima amb risc vital, como alertar, con protegir-se i protegir a la víctima i Saber como aplicar les 5 maniobres bàsiques : desobstrucció via àrea per cossos estranys, obertura via àrea maniobra front-mentó, posició lateral de seguretat, compressions toràciques i contenció de hemorràgia externa.

El programa es va iniciar al 2014,organitza dos cursos al any i forma 46 alumnes formadors per any. Té un crèdit reconegut per les Comissions Acadèmiques dels Graus de Medicina, Farmàcia, Odontologia i el suport de Infermeria i Podologia-

Dintre del programa hi ha 6 hores de pràctiques formant població cívica. Els alumnes formadors ja han format 210 persones d ela UB ( PAS, PDI i alumnes) de les facultats de Farmàcia, Medicina, Geologia, Educació i Odontologia i a un col·lectiu extern de 356 persones en escoles, instituts, botigues, farmàcies, personal de càmpings, discoteques etc
 

Codi UB: 
GINDOC-UB/159
Coordinació: 
Valero Castell, Ricard
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Pilar Luque Galvez
Agustín Franco de Castro
Miquel Bernardo Arroyo
Ana García Alvarez
Clemente Garcia Rico
Josep Lluis Mont Girbau
Eduard Guasch casany
Francesca Pons Pons
David Paredes Zapata
Chloe Balleste
Beatriz Tena
Marina Vendrell Jorda
Clemente Garcia
Ana Garcia Alvarez
Alberto Villamor
Enrique Jesus Carrero Cardenal
Gleyvis Coro
Isabel Vilaseca
Camil Castelo-Branco
Carmen Gomar Sancho (Universitat de Manresa)
Sergio Guiñez Molinos (Universidad de Talca)
Griselda González Caminal (Universitat de Manresa)
Aida Camps Gomez (Universitat de Manresa)
Nom llarg: 
Innovació Docent de Ciències Fisiològiques
Presentació: 

Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de Ciències Fisiològiques CCFF i afins (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia, Podologia i Infermeria).

Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE.

Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques Podologia i Infermeria per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

Dotar els estudiants de Ciències de la Salut d'eines per millorar la comunicació, empatia i la intel·ligència emocional en les relacions amb els pacients i equips de Salut.

Objectius de l'activitat del grup:

Partint del concepte que la motivació és la base d'un bon aprenentatge, el nostre grup d'innovació té varis objectius principals:

1. Impulsar metodologies d'aprenentatge actiu i autònom que impliquin una major participació per part de l'alumnat com l’Aula inversa o el TBL (Team based Learning) que a la vegada afavoreix l’aprenentatge cooperatiu.

2. Promoure l'aprenentatge significatiu mitjançant la integració de coneixements de diferents assignatures.

3. Proporcionar contextos reals, mitjançant la metodologia PBL, APS o simulacions, on els estudiants puguin aplicar els seus coneixements i treballar competències transversals que afavoreixin la seva futura pràctica professional.

4.-Implementar metodologies actives i que fomentin la participació i la motivació mitjançant la utilització del joc i d’aproximacions relacionades amb processos de gamificació.

5.-Utilització de diverses tècniques i eines d’aprenentatge amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge significatiu i consolidar els coneixements com la utilització de infografies, Wikis, Mapes conceptuals i eines interactives tipus 5hp

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme

El nostre Departament va ser pioner en desenvolupar un projecte d'innovació per tal d'implementar l'avaluació continuada (2007PID-UB_41).

Després d'aquesta experiència, vam reactivar la innovació en el nostre Departament amb els projectes següents:

1) Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), 2014PID-UB/028.

2) Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina, 2014PID-UB/066.

Amb aquests projectes van aconseguir motivar i implantar metodologies on els estudiants eren subjectes actius i responsables del seu propi aprenentatge i conscienciar-los, a més de treballar competències transversals imprescindibles per a seva pràctica professional.

Aquests projectes es van realitzar en diferents edicions i es van anar millorant a la vegada que s’incorporaven als plans docents i s’ampliaven a altres ensenyaments dels Departament.

El projecte de mentoria i/o ensenyament entre iguals en l'assignatura Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia 2015PID-UB019 es va realitzar durant dues edicions però el context de pandèmia va fer no s'implantés de forma definitiva. Per altra banda, es van provar altres estratègies com Iniciar un projecte d'integració de les assignatures de Fisiologia, Bioquímica i Biofísica del primer curs de Podologia 2015 PID-UB/017 per tal de treballar de forma conjunta competències transversals i afavorir la integració de coneixements en un context professional. Aquesta estratègia va tenir molt èxit i bons resultats i s'ha estat realitzant en els últims anys com estratègia de motivació i millora de l’aprenentatge significatiu.

En l’actualitat, les línies d’innovació del grup s’han ampliat gràcies a les diferents iniciatives RIMDA de Centre i de docència Mixta, amb diferents projectes actius de ABP, Gamificació, Aula Inversa, TBL i Simulació.

El nostre grup consolidat, degut a la tasca desenvolupada pels diferents components i gràcies a la transversalitat i col·laboració amb altres Departaments del Campus de la Salut amb els que compartim la nostra docència, s’ha ampliat i actualment tenim col·laboracions amb professors del Departament de Departament de Patologia i Terapèutica Experimental, Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, Ciències Clíniques i també col·laborem amb professors de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Els professors del nostre grup han participat de forma activa en diferents propostes RIMDA de Centre i de docència Mixta incorporant algunes de les línies propostes en projectes d’innovació actius i també arrel de la seva experiència han participat com a formadors i han organitzat jornades de innovació en docència de la Bioquímica.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys:

La línia d’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) s'ha consolidat com a metodologia activa en l'assignatura de Teràpia Gènica i Molecular dels ensenyaments de Medicina i Odontologia i també s’ha ampliat a la Fisiologia de Podologia i a l’Anatomia de l’ensenyament d’Infermeria.

El projecte "Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina" s’ha consolidat a l’assignatura optativa de Pallapupes de Medicina amb un gran èxit de participació.

En els propers anys hi ha diferents línies d’actuació com la millora de l’aprenentatge de conceptes i habilitats mitjançant la utilització de gamificació i la simulació o jocs de rol, especialment en la docència pràctica. 2020PID-UB/030 i 2019PID-UB/005.

Altres projectes relacionats amb l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) a l’ensenyament de l’Anatomia d’Infermeria 2019PID-UB/004

També hi ha noves propostes que estan sent elaborades com a nous projectes d’Innovació pel proper curs relacionats amb l’Aprenentatge-Servei, TBL (Team Based Learning), Aula Inversa i Gamificació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/157
Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Membres del grup: 
Anna Vidal Alabró
Santiago Ambrosio Vialé
Pepita Giménez Bonafé
Daniel Iglesias Serret
Jordi Bermúdez Mas
Núria Lloberas Blanch
Virgina Nunes Martínez
Esther Prat Pedrola
Ekaitz Errasti Murugarren
Avelina Tortosa Moreno
Josefina Martínez Soler
Áurea Navarro Sabaté
Carolina Isabel Pimenta
Pablo M. Garcia-Roves
José Luís Rosa López
Francesc Ventura Pujol
José Carlos Perales Losa
Raúl Estevez Poveda
Hector Gaitán Peñas
Joan Sala Gastón
Arturo Martínez Martínez
Ana Mª Cosialls
Eloi Montañez
Ana Méndez Zunzunegui
Xavier Vallvé Martínez
Jordi Llorens Baucells
Vanessa Soto Cerrato
Andres Méndez Lucas
Concepció Soler Prat
Sonia Vanina Forcales Fernandez
Joan Manils Pacheco
Juan José Rojas
Ismael Sánchez Vera
Ester González Sánchez
Nom llarg: 
Lletra de dona
Presentació: 

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.
 

Objectius de l'activitat del grup

Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.

Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.

Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.

Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.

Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven:

Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.

Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).

Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.

Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Coordinació: 
Fargas Peñarrocha, Mariela
Membres del grup: 
Helena González Fernández
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Marta Segarra
À. Lorena Fuster
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
À.Lorena Fuster
Georgina González Rabassó
Cielo Zaidenwerg
Andrea Villar del Valle
Danae Fonseca Azuara
Sara Soler Predoctoral FPI
Arturo Corujo - Predoctoral FI
María Teresa Vera-Rojas (UIB)
Andrea Robin Ruthven (UIB)
Katarzyna Paszkiewicz (UIB)
Dolores Resano (University College Dublin)
Nom llarg: 
Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia
Presentació: 

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Les competències que un estudiant del grau de Farmàcia deu adquirir per tal d’afrontar amb èxit el futur professional són molt diverses, són transversals i impliquen a totes les àrees de coneixement de la carrera traspassant en ocasions l’àmbit merament acadèmic per introduir-se en àrees de l’aprenentatge que afecten a altres factors de coneixement com ara el lideratge, l’emprendedoria, la resolució de situacions professionals particulars, mobilitat, etc. 

Un dels objectius del grup és assajar sistemes de feedback i feedforward d’estudiants que hagin realitzat l’assignatura “Pràctiques en empreses” , amb el suport tecnològic i de processament estadístic que permetin aportar el coneixement necessari per tal de millorar les competències professionals del Grau. En aquest context s’han de preparar informes pels tutors de l’empresa i pels alumnes adients per tal de poder tenir indicis necessaris per realitzar les millores docents que impliquen un avenç pel desenvolupament d’accions de millora docent que facilitin la inserció dels estudiants del Grau de Farmàcia en el mercat laboral.

A continuació s’enumeren algunes de les fites més importants de desenvolupar en els propres anys:

Analitzar estadísticament les dades recollides en els informes dels estudiants que han realitzat les pràctiques en empreses externes en un període d’aproximadament 3 anys, el que ens permetrà fer una fotografia i una reflexió de la situació actual.

Analitzar i reflexionar sobre les dades estadístiques recollides en els informes dels tutors de les empreses que han acollit els estudiants.

Preparar informes i estudis que impliquin als estudiants egressats i el seu punt de vista en relació a les millores docents que es podrien incloure al Grau per tal de cobrir les mancances que hagin trobat.

Estudi de les propostes de millora docent i avaluació de la implementació de aquestes en el Grau.

L’objectiu és poder transmetre la informació al professorat de la Facultat per tal de que puguin realitzar accions de millora docent encaminades a cobrir aquestes mancances. En aquest sentit el projecte engloba al conjunt de professors, assignatures i disciplines impartides a la Facultat.

Per partícips de les nostres reflexions a associacions professionals com ara l’Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria o la secció de industria del Col•legi de Farmacèutics.

Continuar amb les tasques de difusió portades a terme per grup tant en comunicacions a congressos com en el redactat d’articles de difusió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Diego Muñoz-Torrero
Andreea Larisa Turcu
Nom llarg: 
Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos
Presentació: 

El grup, Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos (INDAGAnglès) neix de la fussió entre els dos GID reconeguts:

- INDIGOUB Estudis de la narrativa en llengua anglesa,

- IDEAnglès Innovació docent en l'expressió en anglès, 

mantenint la seva incidència sobre l'alumnat dels estudis de Filologia Anglesa de la Facultat de Filologia de la UB. 

Codi UB: 
GINDOC-UB/153
Coordinació: 
Ortega Arévalo, Dolors
Membres del grup: 
Marta Ortega Saez
Isabel Alonso Breto
Cristina Alsina Rísquez
Rodrigo Andrés González
Mireia Aragay Sastre
Marta Bosch Vilarrubias
Clara Escoda Agustí
Maria Grau Perejoan
Elisabeth Massana Vidal
Gemma López Sánchez
Entric Monforte Rabascall
Ana Moya Gutierrez
Martin Renes
Teresa Requena Pelegri
Isabel Seguro Gómez
John Stone Pettipas
Sonia Haiduc
Óscar Ortega Montero
Katarzyna Paszkiewicz
Xavier Ortells Nicolau
William Charles Phillips Mockford
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia
Presentació: 

Objectius del grup:

 • Realitzar una cerca de pràctiques d’avaluació formativa de competències als estudis d’educació.
 • Realitzar una cerca de pràctiques innovadores de feedforward autoregulador amb suport tecnològic.
 • Sistematitzar les bones pràctiques en un fons documental en línia.
 • Recollir i adaptar i/o dissenyar estratègies didàctiques per a l’aprenentatge situat amb suport tecnològic que contribueixin significativament al desenvolupament de les competències transversals dels estudis d’educació.
 • Aplicar i avaluar en termes d’impacte sobre la motivació i el rendiment les estratègies dissenyades.
 • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes d’avaluació autèntica.
 • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes de feedback i feedforward autoregulador amb suport tecnològic.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/152
Coordinació: 
Grané Oró, Mariona
Membres del grup: 
CANO GARCIA, ELENA
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
MARTINS GIRONELLI, LUDMILA
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREA
SABANDO ROJAS, DORYS
LINDÍN, CARLES
POZOS, KATIA
INAMORATO DO SANTOS, ANDREIA
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques
Presentació: 

1) El primer lloc, creació d’ equips docents. Es tracta d`introduir un canvi cultural que afavoreixi la coordinació dels professors implicats en la docència de les assignatures del Departament que están relacionades amb l´intervenció pública
2) L’abast de l’acció proposada afectarà tant a la metodologia d’aprenentatge com a la forma de treball dels professors implicats, tot introduint mecanismes de coordinació entre els docents, creant equips docents per repartir els crèdits dedicats a formació teòrica i formació pràctica per resolució de problemas, per el compartiment del desenvolupament d`activitats evaluatives.
3) Desenvolupar activitats formatives per l`avaluació continua i constrastar els instruments d`avaluació per millorar el aprenentatge del estudiants.
4) Desenvolupar metodologies d'aprenentatge col.laboratiu per implicar mes als estudiants.
5) Coordinar els sistemes d’avaluació de les habilitats i les competències interpersonals dels estudiants tot desenvolupant els recursos tecnològics pertinents (portafolio docent) e introduint la avaluació conjunta de la prova de síntesis per part dels equips docents creats.
 

Codi UB: 
GINDOC-UB/150
Coordinació: 
Nonell Torres, Rosa
Membres del grup: 
JOAN RAMON BORRELL ARQUE
JOAN ANTONI ALUJAS RUIZ
ALEJANDRO ESTRUCH MANJON
XAVIER FAGEDA SANJUAN
MONTSERRAT TERMES RIFE
GERMA MANEL BEL QUERALT
ALBERTO ANTORAN
DANIEL ALBALATE
LUIS FRANCO SALA
LIDIA FARRE OLALLA
JORDI TEIXIDO FIGUERAS
LAIA MAYNOU PUJOLRAS
MATTIA BORSATI
ALEXANDER CAVGIAS MARTINS
Nom llarg: 
PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia
Presentació: 

Qui som?

Som un equip d’innovació i recerca sobre el Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Per què PRAXIS?

Perquè pretenem establir una dialèctica entre la pràctica i la teoria, entre les organitzacions de pràctiques i el Pràcticum al grau de Pedagogia.

Quines finalitats tenim?

 • » Desenvolupar accions d’innovació docent entorn les assignatures que comprenen el Pràcticum del grau de Pedagogia: Professionalització i sortides Laborals I (PSL-I), Professionalització i Sortides Laborals II (PSL-II) i Pràctiques Externes (PEX).
 • » Crear  i validar recursos pedagògics per les assignatures del Pràcticum.
 • » Avaluar les accions d’innovació docent anteriors.
 • » Vetllar per la qualitat al Pràcticum del grau de Pedagogia.
 • » Consolidar el Pràcticum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia.
 • » Promoure la transferència entre la Universitat i la societat.
 • » Construir comunitats de pràctiques de tots els agents implicats a les pràctiques externes.
 • » Fer realitat l’aprenentatge  permanent dels equips docents i dels agents externs vinculats al pràcticum.
 • » Potenciar xarxes d’innovació i recerca sobre el pràcticum amb altres ensenyaments i/o universitats.
 • » Afavorir la col·laboració amb els altres Pràcticums de la Facultat d’Educació i de l'àmbit de les Ciències Socials.
 • » Treballar per incrementar les oportunitats professionals dels estudiants del grau de Pedagogia.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/149
Coordinació: 
Méndez Ulrich, Jordi
Membres del grup: 
Aneas Alvarez,Assumpta (Equip de coordinació)
Duprat San Martín, María Fernanda (Equip de coordinació)
Millán Guasch, Dolors (Equip de coordinació)
Noguera Pigem, Elena (Equip de coordinació)
Vilà Baños, Ruth (Equip de coordinació)
Castells Tello, Astrid
Alòs Lledó, Mercè
Castillejos Segura, Benet
Nom llarg: 
Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE
Presentació: 

El grup està configurat per professorat d'una mateixa àrea de coneixement. Des de fa quatre anys estem treballant coordinadament en la planificació, el desenvolupament i avaluació de la docència. El nostre objectiu principal és la millora de la docència de les assignatures metodològiques obligatories i optatives on el departament és responsable.

Codi UB: 
GINDOC-UB/148
Coordinació: 
Reguant Álvarez, Mercedes
Membres del grup: 
Franciele Corti
Francesc Martínez
Carolina Quirós
Mercedes Torrado
M. José Rubio
Robert Valls
Ruth Vilà
Pilar Folgueiras
Antoni Ruiz
Marta Sabariego
M.Paz Sandín
Wiliams Contreras
Cristina Vidal
Ana Valeria de Ormaechea
Mihaela Vancea

Pàgines