Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització
Presentació: 

Treballa actualment en millorar la qualitat de la docència a través de l’estudi, disseny i aplicació de nous mètodes d’avaluació en assignatures de primer any i d’elevat nombre d’estudiants amb l’objectiu d’estimular l’aprenentatge i millorar els resultats acadèmics.

En particular, la nostra tasca es centra ara en les assignatures  de Matemàtiques I  i II dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Economia. També incidim en la millora de la docència de l’Optimització Matemàtica, actualment inclosa en les assignatures anteriors

Codi UB: 
GINDOC-UB/015
Coordinació: 
Anna Castañer Garriga
Membres del grup: 
Boncompte Pons, Mercè
Mikel Alvarez Mozos
Julia de Frutos Cachorro
Josep M. Izquierdo Aznar
Jesús Marín Solano
Marina Núñez Oliva
Jorge Navas Ródenes
Gonzalo Rodríguez Pérez
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup:

Canviar la manera d’aprendre:

- donant una formació per la professionalització dels alumnes,

- aconseguint un paper més actiu de l’alumne en l’aprenentatge,

- fomentant la comprensió, la capacitat de raonar i la solució de problemes,

- fent del professor un tutor-guia (director) del procés de formació.

Fomentar:

- el coneixement de les maneres d’aprendre dels alumnes, detectant fortaleses i corregint deficiències,

- l’ús de les tecnologies en el procés d’ensenyança

- aprenentatge, mitjançant:

- l’accés a múltiples recursos d’informació,

- l’ús de medis electrònics de comunicació i de treball,

- la integració de les eines de comunicació i gestió acadèmica en un sistema en línia,

- l’auto-avaluació, que possibiliti avançar en el propi procés d’aprenentatge.

Paraules clau: ciències fisiològiques, entorns virtuals, presa de decisions, simulació de pràctiques, sistemes d'avaluació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/049
Coordinació: 
Torrella Guio, Joan Ramón
Membres del grup: 
GINÉS VISCOR CARRASCO
JOSEFINA BLASCO MÍNGUEZ
TERESA CARBONELL CAMOS
JAUME FERNÁNDEZ BORRÀS
Mª ÀNGELS GALLARDO ROMERO
ANTONI IBARZ VALLS
NORMA-VIOLETA ALVA BOCANEGRA
TERESA PAGÈS COSTAS
IRENE GARCÍA MEILÁN
SERGIO SÁNCHEZ NUÑO
SARA RAMOS ROMERO
LAURA FERNÁNDEZ ALACID
GAROA SANTOCILDES MARTINEZ
Nom llarg: 
[contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Presentació: 

[contra]TAEDIUM és un Grup de Recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya en Història Medieval i, al mateix temps, grup d’Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona.

Està format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...).

Participen també en el grup becaris i estudiants de segon i tercer cicle que ens aporten, entre altres coses, les inquietuds del col•lectiu d’alumnes en la qüestió docent. Els nostres objectius es centren en foragitar el tedi de les aules i per aconseguir-ho considerem imprescindible traslladar el centre del procés d’aprenentatge del professorat a l’alumnat.

Ens plantegem –des de la nostra experiència docent i investigadora- què i com volem que aprengui aquest alumnat, amb la finalitat de formar-los com a futurs professionals de la Història, la docència i la gestió cultural. Volem que aprenguin a adquirir coneixent històric, pretenem ensenyar a historiar.

Creiem, doncs, que no ens hem de limitar només a la simple transmissió de coneixements, sinó que també cal incidir en la formació d’historiadores i historiadors, amb criteri, capacitat analítica i habilitats en el tractament de les fonts.

Codi UB: 
GINDOC-UB/001
Coordinació: 
Sancho Planas, Marta
Membres del grup: 
MIREIA COMAS VIA
DANIEL PIÑOL ALABART
ROSA LLUCH BRAMON
IGNASI JOAQUIM BAIGES JARDI
BLANCA GARI DE AGUILERA
XAVIER BALLESTÍN NAVARRO
MARIA SOLER SALA
PAU CASTELL GRANADOS
SALVATORE MARINO
QUERALT SOLÉ BARJAU
KAREN ALVARO RUEDA
ESTHER TRAVÉ ALLEPUZ
XAVIER COSTA BADIA
POL BRIDGWATER MATEU
MARC FERRER FERNÁNDEZ
JORDINA SALES CARBONELL
WALTER ALEGRÍA TEJEDOR
JAUME MARCÈ SÀNCHEZ
SERGI REXACH CAMPS
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Presentació: 

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en la didàctica de la llengua i la literatura, tant en llengües primeres com estrangeres, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències a l’aula, tenint en compte el futur professional dels estudiants de la Facultat d’Educació.

El GIDC_DLL indaga, promou, experimenta i intervé en l’adaptació curricular a l’Espai Europeu d'Educació Superior; en el disseny de les noves titulacions de grau i màster; en activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar, així com en l’ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes digitals, tant en l'entorn d'aprenentatge virtual Moodle, com en altres entorns virtuals, incloses les xarxes socials , sense deixar de banda metodologies innovadores tals com la classe invertida o la gamificació. Els diferents projectes d'innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos en són una mostra significativa.

Objectius de l'activitat del grup:

Orientar el professorat en formació inicial i en màsters per a l'elaboració i aplicació de suports digitals i interactius amb la finalitat de generar diferents eines (per exemple, però no només, rutes literàries, booktràilers, entorns híbrids d’aprenentatge, portafolis digitals, publicacions en xarxes socials) per treballar les diferents textualitats multimodals que contribueixin a la construcció de coneixements d'educació lingüística i literària.

Desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària, la d’abordar situacions d’aprenentatge de llengua i literatura en contextos multilingües i multiculturals,  i la multimodal a través de procediments de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per tal de mostrar habilitats lingüístiques i literàries per ensenyar llengua i literatura (en català, castellà i anglès) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.

Atendre la perspectiva de gènere des de l’educació literària del futurs docents. Per entendre millor el paper de les dones en les societats del segle XXI és important tenir present i conèixer el paper que han tingut les autores en la literatura infantil i juvenil, així com les diferents representacions de la feminitat que han mostrat els personatges femenins i que han exercit de models de conducta per als infants. A través de la literatura infantil i els seus personatges, es pot incentivar el pensament crític del nostre alumnat i fomentar valors com la igualtat de gèneres.

A partir d'aquests objectius més generals, ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments digitals i interactius com a recursos didàctics per potenciar l'educació lingüística i literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en: a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació lingüística i literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos digitals i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement lingüístic, literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny i execució de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, promovent la  qualitat lingüística i literària i la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

5. Fomentar la igualtat de gèneres a partir d’oferir diferents representacions de la feminitat a través de personatges de la Literatura Infantil i Juvenil i fer evident el paper de les dones en la literatura per a infants i joves així com els reptes que suposa el llenguatge inclusiu en la redacció de textos.

Actuacions previstes que se'n deriven:

- Indagació, a partir de qüestionaris, del perfil d’aprenentatge lingüístic i d’hàbit lector i de les habilitats digitals del professorat de formació inicial de mestres.

- Aportació de propostes didàctiques per a l'adquisició de la competència lingüística, lectora/ escriptora del text verbal i audiovisual a partir de l'estudi dels efectes de la presència de textos multimodals i de la connectivitat 2.0. En l'elaboració d'aquests projectes es desenvoluparà la competència lingüística, literària i multimodal, així com les competències d'aprenentatge, digitals i comunicatives, i es promourà la màxima interacció entre els usuaris, per tal que el docent esdevingui orientador en la cerca d'informació i organitzador de tasques i que el discent construeixi el coneixement a partir de la participació en el projecte a través de la realització de tasques.

- Anàlisi de textos de la literatura infantil escrits per dones o protagonitzats per personatges femenins que escapen dels estereotips per tal de reflexionar sobre la igualtat de gèneres.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura):

Mestre d'Educació Infantil i Primària

Mestre d’Educació Infantil

Mestre d’Educació Primària

Codi UB: 
GINDOC-UB/063
Coordinació: 
Suárez Vilagran, Mª del Mar
Membres del grup: 
Asmaa Aaouinti Haris
Marc Alabart Barba
Mª Alba Ambròs Pallarès
Maria Andria
Mª del Pilar Ballesteros Panizo
Lorena Berríos Barra
Joan Calsina Forrellad
Encarnación Carrasco Perea
Isabel Úrsula Civera López
Elisabet Contreras Barceló
Alessia Corsi
Empar Devís Herraiz
Montserrat Fons Esteve
Neus Frigolé Pujol
Ferran Gesa Vidal
Marcelino Jiménez León
Sean Edward Murphy
Juli Palou Sangrà
Yoan Miguel Parra Marrero
Mireia Pérez Peitx
Joan Marc Ramos Sabaté
Julieta Torrents i Sunyol
Miriam Turró Amorós
Eva Tresserras Casals
Nom llarg: 
Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials
Presentació: 

El GIDC-ePPM busca alternatives que complementin la docència que s'imparteix a aules i laboratoris amb la preparació de nou material docent que pugui ser utilitzat en els crèdits no presencials tant per l’autoaprenentatge com per l’autoavaluació.

El grup d’Innovació Docent en Estructura, Propietats i Processat de Materials (e-PPM) es va formar l’any 2003 en el sí de la Unitat de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia per tal d’aglutinar una sèrie de professors especialment preocupats per impartir una docència de qualitat i oferir als seus estudiants la oportunitat d’una formació més amplia que la que es podia donar en aquells moments per manca d’hores lectives.

Les noves tecnologies es presentaven com una eina especialment valuosa per aconseguir els objectius. El Grup va ser reconegut al mateix any per la Universitat de Barcelona en la convocatòria per grups d’Innovació Docent (2003GIDVC-UB/07). Una vegada creat el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (2005), el Grup va continuar treballant en els seus objectius i l’any 2006 va ser reconegut per la Universitat de Barcelona com Grup d’Innovació Docent Consolidat (2006GIDC-UB/33).

L'any 2008 va ser renovat per la Universitat de Barcelona com Grup d'Innovació Docent Consolidat (2008GIDC-UB/33). Un dels actius dels que el Grup està més satisfet és l’heterogeneïtat dels seus components, que l’enriqueix tant en coneixements, com en experiència i habilitats. El procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior ha validat els objectius del Grup i el motiva a continuar treballant.

Codi UB: 
GINDOC-UB/065
Coordinació: 
Martínez López, Mònica
Membres del grup: 
Montserrat Cruells Cadevall
Mercè Segarra i Rubí
Núria Llorca i Isern
Javier Fernández González
Mª Elena Xuriguera Martín
Antoni Roca i Vallmajor
Camila Barreneche Güerisoli
Ana Inés Fernández i Renna
Esther Vilalta i Martín
Núria Cinca i Luis
Sergi Dosta i Parras
Josep M Chimenos i Ribera
Jessica Giró Paloma
Joan Formosa Mitjans
José Antonio Padilla i Sánchez
Oriol Rius Ayra
Nom llarg: 
Statmedia
Presentació: 

El grup d'innovació Statmedia té com a objectiu la millora i la innovació docent en l'àmbit de l'Estadística aplicada. Des de l'any 1999 els nostres projectes utilitzen entorns multimèdia basats en Java per tal de dotar de dinamisme als documents que consulten els estudiants i als formularis de les activitats on-line. Tot el programari ha estat desenvolupat íntegrament pel grup.

L'objectiu general del grup consisteix en afavorir l'aprenentatge en les assignatures d'Estadística aplicada. Concretament, en els propers dos-tres anys ens plantegem principalment automatitzar activitats on-line individualitzades dins l'entorn Moodle. Aquestes activitats poden associar-se tant a l'avaluació continuada com a l'autoavaluació en funció dels plantejaments de cada professor.

La tecnologia que hem après a explotar resulta de la combinació del paquet estadístic freeware R, dels informes dinàmics en Sweave i, finalment, de la seva importació al campus en forma de preguntes numèriques/choice/multichoize/cloze en el banc de preguntes del curs. Aquest banc permet crear qüestionaris estàndard de Moodle que poden tenir un grau elevat de complexitat (gràfics personalitzats, arxius de dades individualitzats, etc).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/113
Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Membres del grup: 
Antonio Miñarro Alonso
Marta Cubedo Culleré
Francesc Carmona Pontaque
Miquel Calvo Llorca
Antoni Arcas Pons
Ferrán Reverter Comes
Conxita Arenas Solà
Isaac Subirana Cachinero
Mireia Besalú Mayol
Diego Garrido Martín
Nom llarg: 
Art, professió i docència
Presentació: 

El grup Art, Professió i Docència cerca fórmules que apropin el context universitari al context social general. En els darrers anys ha centrat el seu treball en el tema que de manera genèrica relaciona la nostra tasca docent a la Universitat i la nostra tasca com a creadors en el context cultural contemporani.

El món de l’art és, i més en el marc actual de crisi econòmica, un espai de difícil accés. L’artista novell se sol trobar davant d’un panorama excloent, marcat pel rigor i la competitivitat. Aquesta situació dóna motius suficients per plantejar accions que anticipin allò que l’estudiant pot trobar-se en finalitzar els estudis, que li proporcionin eines i que l’ajudin a ser més efectiu en les seves estratègies de promoció i inserció al món laboral.

Per aquest motiu, un dels nostres focus d’interès és el de promoure la professionalització en els estudiants de Belles Arts, posant especial atenció als estudiants de primer curs.

Objectius:

Buscar vincles entre la realitat artística professional i l’ensenyament de l’art i contribuir a reduir la distància entre ambdues situacions a través de:

  1. Propostes directes amb una incidència immediata en la innovació docent.
  2. Propostes que de manera indirecta incideixen sobre la millora docent a curt termini.
  3. Activitats de difusió social que vinculin l’activitat docent i l’artística.

Principals línies d’actuació:

Per potenciar les competències i les habilitats, especialment en l’elaboració d’obres d’art i en l’accés a la professionalització, hem fet incidència directa en els estudiants, basant-nos en l’aprenentatge actiu en situacions reals i actuant bàsicament en tres eixos:

  1. Jornades amb creadors: cicle de conferències i seminaris en les quals es conviden professionals de l'art que mostren les seves propostes creatives mentre es debaten aspectes concrets de la creació artística.
  2. L’aprenentatge en situacions reals: exposicions i activitats paral·leles que s'han dissenyat i organitzat amb estudiants del Grau en Belles Arts.
  3. Converses amb artistes/docents: investigació al voltant de la recerca en art.
Codi UB: 
GINDOC-UB/005
Coordinació: 
Morell Rovira, Jordi
Membres del grup: 
Núria Gual Solé
Àlex Nogué Font 
Òscar Padilla Machó
Marta Negre Busó 
Joaquim Cantalozella Planas
Daniel Chust Peters
Teresa Pera Hospital
Marc Anglès Cacha
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut
Presentació: 

El grup d’innovació docent consolidat “Química Analítica en els ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut” (QACCS) vol col·laborar activament en el canvi de cultura docent universitària que sorgeix a partir de la Declaració de Bolonya i que ha donat lloc a l’EEES.

L’objectiu principal del grup d’innovació es centra, en el disseny d’activitats i de recursos i a l’aplicació de noves metodologies i d’instruments per l’aprenentatge de la matèria Química Analítica.

A més el grup està elaborant diferents recursos uns dirigits a facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants i altres dirigits al professorat, posant a la seva disposició un recull d’experiències de professors de química de diverses universitats en la utilització de noves metodologies docents.

Codi UB: 
GINDOC-UB/111
Coordinació: 
Barbosa Torralbo, José
Membres del grup: 
Jacinto Guiteras Rodríguez
José Fermín López Sánchez
Maria Victòria Sanz Nebot
Anna Rigol Parera
Elisabet Fuguet Jordà
Dolores Barrón Bueno
Àngels Sahuquillo Estrugo
Estela Giménez López
Fernando Julián Benavente Moreno
Susana Amezqueta Perez,
Montserrat Mancera Arteu
Laura Pont Villanueva
Roger Peró Gascón
Nom llarg: 
GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT
Presentació: 

El nostre grup es centra en la generació de noves estratègies per a la millora de la docència en Estadística i a l'hora del increment i estabilització del rendiment acadèmic dels nostres estudiants. Això es tradueix en l'estudi regular dels possibles factors que incideixen en els resultats acadèmics de les nostres assignatures i, també, de la avaluació de les estratègies i innovacions emprades.

Objectius de l'activitat del grup

En els darrers temps hem dedicat bona part del nostre esforç d’innovació a les qüestions derivades dels processos d’avaluació i de la seva aplicació en determinades condicions. En concret hem desenvolupat conjuntament amb altres dependències de la UB un recurs d’avaluació continuada per a grans grups (UBTracking) que en el curs 2015-2016 ja hem aplicat en una de les nostres assignatures (Tècniques de Recerca). Complementàriament hem desenvolupat un seguit de nous materials pràctics per a les nostres assignatures per tal d’anar caminant cap a unes assignatures basades en el que es coneix com “aprenentatge representacional” que en les nostres assignatures implica l’ús de recursos gràfics i visuals de forma massiva. Hem dedicat els darrers quatre anys en obtenir evidència empírica sobre l’efecte dels recursos gràfics per a la millora del “statistical reasoning”. Dit això, i com a continuació i derivada de tot plegat, els nostres objectius pel proper període es poden resumir en:

1.- Transformar en aquells aspectes que siguin possible els actuals continguts en estratègies gràfiques que acompanyin a les actual. Això implica reconduir aspectes i detalls de les nostres assignatures al domini gràfic (veure les obres de Tufte, per exemple).
2.- Modificar les activitats a l’aula i fora per que els estudiants es familiaritzin en aquest tipus d’argumentació estadística. Generar entorn de treball transversal ajustat a les competències atribuïdes a les nostres assignatures per tal de generar sistemes d’avaluació.
3.- Valorar noves formes d’avaluació en grup i individualitzada per tal que els continguts programats siguin avaluats mitjançant tasques gràfiques adaptades als continguts.
4.- Valorar rendiments acadèmics i indicadors de satisfacció per tal de valorar longitudinalment l’impacte d’aquest tipus de docència.
5.- Mantenir la coordinació, equip docent i formació de novells pel nostre grup, amb la incorporació d’intercanvis internacionals de docència, generant una xarxa estable d’innovació docent (Florència, Cagliari, Mèxic, Estats Units, e

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/079
Coordinació: 
Guàrdia Olmos, Joan
Membres del grup: 
Antonio Solanas Perez
Maribel Peró Cebollero
Jaume Turbany Oset
Lluis Salafranca Cosialls
José Luis Losada López
Rumen Manolov
David Leiva Ureña
Sonia Benítez Borrego
Albert Sánchez Niubó
Ruth Dolado Guivernau
Cristina Cañete Massé
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats
Presentació: 

El Grup d’innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats GIDMIM (anteriorment anomenat International Virtual Consulting Firm – IVCF-) es un grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona que sorgeix amb la finalitat de desenvolupar metodologies d’innovació docent que permetin als estudiants millorar la comprensió dels coneixements en l’àmbit del màrqueting i apropar-los a la pràctica professional.

Codi UB: 
GINDOC-UB/121
Coordinació: 
Argila Irurita, Ana Mª
Membres del grup: 
Francisco Javier Arroyo Cañada
Jordi Aymerich Martínez
Mª Luisa Solé Moro
Jaime Gil Lafuente
Ana María Gil Lafuente
Jordi Campo Fernández
Michelle Girotto
Emilio Vizuete Luciano
Javier Alirio Sánchez Torres

Pàgines