Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Ensenyar a Aprendre Fisiologia
Presentació: 

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia està format per un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la fisiologia i, a més, contribuir a l’ensenyament universitari en general. L’objectiu general del grup es la millora de la qualitat docent de la Fisiologia i la Fisiopatologia per tal que l’alumne desenvolupi una metodologia de treball que li permeti assolir un pensament crític i una capacitat d’autoaprenentatge. Aquest objectiu es pretén assolir a través de la modificació d’hàbits de l’alumne i una actuació renovada a l’aula, amb la que mitjançant la introducció de noves estratègies docents es faciliti el tractament d’aspectes fonamentals i d’especial dificultat docent de l’assignatura i fomentin i promoguin una anàlisi crítica per part de l’alumne.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/022
Coordinació: 
Mitjans Arnal, Montserrat
Membres del grup: 
Trinitat Cambras Riu
Juan José Moreno Aznárez
Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Carmen Moran Badenas
Raquel Martin Venegas
Ruth Ferrer Roig
Jordi Olloquequi Gonzalez
Adriana S. Maddaleno Jiménez
Adriana Garcia Vara
Nom llarg: 
Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica
Presentació: 

Aquest grup d’innovació docent va néixer al 2008 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar les accions que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme en el marc de la transició del Batxillerat a la Universitat. Actualment, la realitat dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha canviat molt i s’han aconseguit notes de tall dels ensenyaments molt altes (Curs 2017- 2018: Enginyeria Informàtica – 8,148, Matemàtiques – 11,421, Matemàtiques-Física – 13,115, Matemàtiques, Enginyeria Informàtica – 11,964, Matemàtiques-ADE – 10,870). Les accions adreçades als alumnes de batxillerat i alumnes novells es realitzen amb normalitat cada any i funcionen positivament.

Així doncs, s’ha donat per superada la primera etapa del grup i els seus interessos i objectius han evolucionat, principalment, en dues direccions. D’una banda, cap al seguiment i millora de les taxes d’èxit, del rendiment i de l’abandonament dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. D’una altra banda, cap a l’organització d’accions en el marc de la transició entre els estudis de Grau a Màster i de Màster a Doctorat, així com la transició dels estudiants al món laboral.

Aquest grup d’innovació docent està format per matemàtics i informàtics que tenen un interès en l’aplicació dels seus coneixements científics i docents en les actuacions d’innovació docent. Per aquest motiu, aquest grup, a més d’innovar en la definició de noves accions adreçades als estudiant, vol innovar en l’aplicació de tècniques estadístiques, tècniques de ciències de les dades, i d’aprenentatge automàtic pel processament de grans quantitats de dades de la UB (com poden ser dades acadèmiques o de comportament de l’alumnat) i l’estudi d’aquestes dades per extreure valor. Es considera que l’experiència d’aquest grup té un gran potencial per explotar la informació subjacent a les dades acadèmiques com poden ser les qualificacions finals o parcials dels estudiants o els modes d’ús de les TIC.

Part dels objectius del grup es volen vehicular mitjançant el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat. El PAT té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal. El grup treballa en noves tècniques per millorar l’eficiència del PAT a la Facultat mitjançant el processament automàtic de dades.

Paral·lelament, es realitzen iniciatives d’innovació en relació amb: tècniques d’aprenentatge actiu en grups de classe d’alumnes nombrosos, innovació en treballs final de Grau i Màster, aprenentatge i servei, aula invertida (“flipped classroom”) i altres línies d’innovació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/138
Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Membres del grup: 
Jordi Vitrià Marca
Oriol Pujol Vila
Juan Carlos Naranjo del Val
Miquel Bosch Gual
David Márquez Carreras
Ana Puig Puig
Eloi Puertas Prats
Maria Carmen Cascante Canut
Joan Gispert Brasó
Núria Fagella Rabionet
Sergio Escalera Guerrero
Petia Ivanova Radeva
Inmaculada Rodríguez Santiago
Maria Salamó Llorente
Maite López Sánchez
Carles Dorce Polo
Santiago Seguí Mesquida
Simone Balocco
Antonio Bernal Serrano
Carles Casacuberta Vergés
Xavier Massaneda Clares
Karim Lekadir
Laura Sáez Ortuño
Daniel Ortiz Martínez
Mireia Ribera Turró
Oliver Díaz Montesdeoca
Nom llarg: 
DIKASTEIA
Presentació: 

El grup consolidat d'innovació docent Dikasteia té com a objectiu prioritari dur a terme experiències d'innovació amb un horitzó d'integració curricular de l'aprenentatge del dret mitjançant problemes o projectes. Està integrat per professors de diverses disciplines que compartim unes mateixes aspiracions en el camí de la renovació dels estudis jurídics, com també dels seus mètodes i sistemes d'aprenentatge. Per a més informació podeu consultar també la pàgina web del grup.

Objectius de l'activitat del grup

Amb caràcter general, l'objectiu fonamental del grup en els propers anys és el d'impulsar la renovació de les estratègies metodològiques de l'aprenentatge del Dret, tradicionalment encorat en una docència de classes magistrals molt conceptuals que oblida i margina l'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats cognitives de nivell superior, imprescindibles per a l'exercici de les professions jurídiques.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/013
Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Membres del grup: 
EVA ANDRES AUCEJO
JOAQUIM JOAN FORNER DELAYGUA
SILVIA GOMEZ TRINIDAD
PATRICIA GARCIA-DURAN HUET
JUAN CARLOS HORTAL IBARRA
M. EUGENIA ORTUÑO PEREZ
RAFAEL GUASCH MARTORELL
MARIA TERESA SOLANELLES BATLLE
LLUÍS CABALLOL ANGELATS
ISABEL TUR VILAS
M. ASUNCION GUAL DALMAU
CRISTINA ROY PEREZ
JUDITH MORALES BARCELO
MARIA ROSARIO CASADO GONZALEZ
BERTA BOMBÍ DE LLANZA
LUCÍA VIZ GIMÉNEZ
PABLO MIGUEL GARRIDO PÉREZ
GEORGINA GARRIGA SUAU
GINEBRA COMELLAS ESTIBAL
CRISTINA VELAYOS LLUÍS
Facultat: 
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses
Presentació: 

El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi 2008GIDC-UB/47.

Sorgeix amb la finalitat contribuir a la millora la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

En concret les tres línies de recerca docent són la recerca en noves metodologies docents, l’aplicació d’estratègies d’ensenyament vinculades a l’Aprenentatge Basat en Problemes (PBL) a les aules i analitzar la posada en pràctica dels crèdits ECTS establint metodologies adequades per la docència en l’ambit de l’organització d’empreses.

Codi UB: 
GINDOC-UB/070
Coordinació: 
Triadó Ivern, Xavier M.
Membres del grup: 
Pilar Aparicio Chueca
Ernest Pons Fanals
Amelia Díaz Álvarez
Amal Elasri Ejjaberri
Irene Maestro Yarza
Maria Luisa Solé Moro
Mercè Bernardo Vilamitjana
Raúl Escalante Alamo
Pilar Presas Maynegre
Maria del Carmen Gracia
Ana Lauroba Pérez
Pilar López-Jurado Gonzalez
Yuliya Kasperskaya Riabenko
Ana Maria Olivera Casaucau
Maria Trinidad Bretones Esteban
Mònica Pigem Vigo
Martí Sagarra Garcia
Cristina López Villanueva
Nom llarg: 
Enginyeria de la reacció química
Presentació: 

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Un dels objectius és preparar material tant a nivell de llibre de text com de support (llibres, col.leccions de problemes, aplicacions y/o material audiovisual) per tal d'ajudar a millorar el rendiment dels alumnes en aquesta materia. Així com mantenir revisats els continguts i materials des de les assignatures més bàsiques a les més especialitzades de la matèria. Finalment, es busca adaptar les metodologies i estratègies docents per a fomentar la participació activa dels estudiants d'acord al nou marc del EEES. També es treballa en la formació i la avaluació de les competències transversals elaborant les rubriques necessàries.

Paraules clau: Enginyeria de la Reacció Química. Cinètica Química Aplicada. Catàlisi. Reactors Químics. Disseny de Catalitzadors. Competencies Transversals. Avaluació formativa. Aprendizaje actiu.

Nom llarg: 
Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’ Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Aquest grup té l’objectiu de millorar i desenvolupar noves estratègies i nous recursos didàctics i metodològics aplicables a les matèries que imparteixen els membres del grup, en l’entorn que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquestes eines didàctiques han de conduir a una millora:

a) de l'aprenentatge de les matèries

b) dels sistemes d’avaluació de les competències d’aquests aprenentatges

c) del rendiment de l’alumnat que permeti la integració dels coneixements en situacions problemes funcionals, realistes, rellevants i de proximitat.

d)de la divulgació i transferència de les ciències de la Terra en el treballs de recerca de l’ensenyament secundari amb l’aplicació del mètode científic

Els membre del grup pertanyen a l’àrea de Geoquímica i Petrologia del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica. El professorat forma part dels equips docents d’assignatures troncals i optatives dels graus de Geologia, Enginyeria Geològica, Ciències Ambientals i Química, així com d’assignatures dels Màsters de Geologia i de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquesta docència implica un treball coordinat per tal de dur a terme tant accions d’innovació docent dins de cada ensenyament com actuacions docents transversals entre els diferents graus.

Paraules clau: geoquímica, petrologia, millora dels aprenentatges, sistemes d’avaluació

Codi UB: 
GINDOC-UB/137
Coordinació: 
Playà Pous, Elisabet
Membres del grup: 
Meritxell Aulinas Juncà
Domingo Gimeno Torrente
Gemma Alías López
Pura Alfonso Abella
Maite Garcia Vallès
Juan Diego Martín Martín
Anna Travé Herrero
Núria Roca Pascual
Anna Maria Febrero Ribas
Xavier Delclòs Martínez
Sergio Valenzuela Garcia
Diana Puigserver Cuerda
Vinyet Baqués Almirall
Irene Cantarero Abad
Laura Bayès Garcia
Maria Teresa Calvet Pallas
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

Treball per competències: comentaris lingüístic i literari de textos grecs clàssics.

L’Espai Europeu d’Educació Superior ha comportat uns canvis importants pel que fa al procés d’ensenyament i aprenentatge a totes les universitats europees. Els programes del grau de Filologia Clàssica segueixen les noves tendències per tal d’oferir una titulació atraient on els estudiants puguin adquirir totes les competències necessàries per al seu desenvolupament professional. Amb caràcter general, el coneixement de la llengua grega clàssica així com el de la seva literatura són els eixos fonamentals de la formació i, des de fa anys, gràcies fonamentalment al GIDC Electra, l’ús de les TIC ha anat adquirint un protagonisme progressiu en la metodologia d’aprenentatge, assumint així una de les competències transversals: capacitat d’utilització de les TIC. Tanmateix, una altra de les competències transversals:  capacitat per a fer anàlisis i comentaris lingüístics i literaris no ha rebut cap dedicació ni reflexió conjunta per part del professorat ni, en conseqüència, existeix cap pauta col·lectiva ni individual per a l’alumnat que en faciliti la realització. Mancança sensible atès que tota competència transversal implica, per definició, una fusió/unió de coneixements, habilitats i actituds que s’han de desenvolupar conjuntament en el mateix espai de treball. L’actuació del grup, doncs, consistirà a omplir aquest buit.

Des de la seva creació, l'any 2000, el GIDC Electra ha elaborat una sèrie de projectes i activitats d'innovació docent destinats a facilitar l'aprenentatge de la llengua grega clàssica al nou alumnat de l'ensenyament (tant de l’antiga llicenciatura en Filologia Clàssica, com de l’actual Grau, i també del Màster en Cultures i Llengües de l’Antiguitat) amb l’ús de les TIC. Entre els darrers projectes realitzats, podem destacar el curs “Grec Clàssic. Curs d'Autoaprenentatge Introductori”, accessible on line i d'accés obert o el recurs “Sintaxi: Exemples en textos”, també on line i obert.

Vinculació amb l'ensenyament

Es tracta de treballar dues competències transversals bàsiques, comentari lingüístic i comentari literari, és a dir, comentar de forma ordenada, metòdica i el més completa possible els aspectes lingüístics i literaris dels textos que es llegeixen a classe o que prepara l'estudiant pel seu compte. Una bona comprensió d'un text grec n’implica, per descomptat, la traducció, però també reconèixer la configuració lingüística i la qualitat literària del text i del seu autor.

 L’ adquisició d'aquestes competències transversals es vincula al primer cicle del grau, però podran ser d'aplicació al segon cicle i no només a les matèries de grec sinó també a les de llatí, i, finalment, a qualsevol text literari en qualsevol llengua de cultura.

Codi UB: 
GINDOC-UB/017
Coordinació: 
Gómez Cardó, Pilar
Membres del grup: 
Francesca Mestre Roca
Ernest Marcos Hierro
David Solé Gimeno
Sergi Grau Guijarro
Ignasi Vidiella Puñet
Roser Homar Pérez
Montserrat Camps Gaset
Helena Badell Giralt
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social
Presentació: 

El grup GIDASRES (Grup d’Innovació Docent per a l’Anàlisi Sociològica i de la Realitat Educativa i Social) és un grup d'innovació docent consolidat interdepartamental que indaga en l'anàlisis sobre la realitat educativa i social. Duem a terme projectes d'innovació docent que desenvolupen l'esperit crític, la capacitat analítica i l'augment de la consciència social de l'alumnat de diversos graus, especialment en la formació de mestres o professionals que es dediquen en l'àmbit educatiu. Les innovacions docents desenvolupades pretenen introduir aquests conceptes i perspectives amb metodologies actives i innovadores per implicar a l'alumnat i fer-lo reflexionar sobre el seu propi procés d'aprenentatge. Es indispensable tenir ciutadans conscients i consienciats del seu paper en la societat, de tal manera que cal reforçar l'empatia, la capacitat d'anàlisi i la reflexió que els permet ser millors professionals. La perspectiva de gènere, la introducció de recursos digitals i d'instruments que ajudin al desenvolupament de competències professionals son ara el nostre focurs d'interés. 

Codi UB: 
GINDOC-UB/135
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Membres del grup: 
Santiago Eizaguirre Anglada
Ana Belén Cano Hila
Xavier Martínez Celorrio
Lidia Garcia Ferrando
Núria Vallès Peris
Marta Melo Colldefons
Pau Fernández Sorribes
Nicolás Mylonas
Rubén García Montes
Enrique Santamaría Lorenzo
Karla Berrens Torruella
Victoria Sánchez Belando
Bru Laín Escandell
Joan Quesada Navidad
Ábel Bereményi
Nom llarg: 
Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut
Presentació: 

Al Grup d'Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut ja fa uns anys que treballem el que anomenem aprenentatge funcional. Així, dissenyem activitats d’aprenentatge amb les quals els alumnes puguin fer servir (funcionalitzar) els seus coneixements per resoldre situacions pròpies de la seva futura pràctica professional.

El grup té com a objectius:

1) Dissenyar eines i instruments que permetin al professorat de Ciències de la Salut l’elaboració d’activitats d’aprenentatge funcional.

2) Elaborar activitats d’aprenentatge funcional (casos clínics, simulacions, aula inversa, activitats d’e-learning) a l’assignatura de Farmacologia als Ensenyaments de Medicina, Odontologia i Podologia.

3) Explorar l’ús del joc (ludificació) com a un nova eina de funcionalització, i també de dinamització i motivació de l’estudiant.

4) Establir la funció tutorial com una eina necessària per aconseguir una formació integral de l’estudiant.

5) Integrar processos d’aprenentatge i servei a la comunitat a la docència de la Farmacologia. També, dur a terme activitats de divulgació (conferències, tallers, etc.) a la societat que ajudin a cercar/explorar/consolidar noves metodologies d’ensenyament/aprenentatge.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/094
Coordinació: 
Fernández Dueñas, Víctor
Membres del grup: 
Ester Aso Pérez
Francisco Ciruela Alférez
Laura Cuffí Chéliz
Álex Fernández Solanas
Pilar Hereu Boher
Marc López Cano
Sebastian Videla Ces
África Flores de los Heros
Nom llarg: 
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu de partida del Grup d’Innovació Docent ADIP (GID-ADIP) és planificar i experimentar estratègies i accions docents per construir un model docent basat en una metodologia que potenciï l’aprenentatge actiu i col·laboratiu dels estudiants en el nou Grau en Seguretat de la Universitat de Barcelona/Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu, d’acord amb l’experiència prèvia del GID-ADIP, té la voluntat de dur-se a terme mitjançant la seva vinculació també amb eines: a) d’aprenentatge en l’entorn virtual; i b) d’aprenentatge professionalitzador.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/004
Coordinació: 
Huici Sancho, Laura
Membres del grup: 
JORDI BONET PEREZ
ROSA ANA ALIJA FERNANDEZ
MILAGROS CARMEN ALVAREZ VERDUGO
FRANCESC XAVIER PONS RAFOLS
ANDREU OLESTI RAYO
ANA MARIA BADIA MARTI
MARIA DEL MAR CAMPINS ERITJA
MARTA ORTEGA GOMEZ
JAVIER FERNANDEZ PONS
HELENA TORROJA MATEU
ELISENDA CALVET MARTÍNEZ
MARTA ABEGÓN NOVELLA
ANA SANCHEZ COBALEDA
NOEMÍ MORELL ALSINA
CLAUDIA MANRIQUE CARPÌO
POL PALLAS SECALL
GASTÓN MEDICI COLOMBO
Facultat: 

Pàgines