Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament
Presentació: 

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. El grup treballa principalment en la coordinació d'equips docents, la concreció d'activitats d'aprenentage per al desenvolupament de les competències vinculades a les diferents assignatures, l'elaboració de materials docents i la vinculació entre les activitats d'aprenentatge i l'avaluació continuada.

Paraules clau: psicologia del desenvolupament - avaluació continuada - competències - competències transversals -activitats d'aprenentatge - avaluació continuada -tutories

Codi UB: 
GINDOC-UB/072
Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Ana Luisa Adam Alcocer
Lidia Caballero Balañá
Valentina Cannella
Maria Carbó Carreté
Montserrat Celdrán Castro
Carlos del Rio Romo
Maria Teresa Durán Fabré
José Daniel Fierro Arias
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Marta Gràcia García
Sonia Jarque Fernández
Maria Josep Jarque Moyano
Andrea Miralda Banda
Cristina Mumbardó Adam
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Fàtima Vega Llobera
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Feliciano Villar Posada
Núria Castells Gomez
Maryam El Khayat Yicheoua
Josep Fabà Ribera
Nom llarg: 
ORIENTA'M
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup: 

Potenciar l’emprenedoria és un dels reptes actuals de les universitats. D’acord amb el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España (2011), pel que fa a la percepció dels experts, en tenen una visió molt crítica sobre formació en emprenedoria a Espanya. La majoria està d'acord en que l'educació no fomenta actituds emprenedores i tampoc desenvolupa, o promou, la creativitat empresarial, competències, assumpció de riscos, independència, etc. Pel que fa a la percepció de la gent jove, segons els resultats de l’enquesta realitzada en el marc del Libro Blanco abans esmentat, només 1 de cada 3 està totalment d'acord amb que l'educació rebuda l’ha ajudat, o el pot ajudar, per iniciar projectes i entendre millor el paper dels emprenedors en la societat.

Alguns autors destaquen que cal proporcionar experiències d'aprenentatge específiques, basades en la participació activa en projectes i oferir continguts dirigits al desenvolupament de la idea d’autoocupació (Gorman et al.,1997).

La Universitat de Barcelona en el seu “Pla Director” (2011) estableix, com un dels seus objectius,  “millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants”. La proposta d´aquest grup d’innovació docent sorgeix de la necessitat de donar resposta a aquesta àrea. 

L’objectiu fonamental de aquest grup pels propers tres anys (2016-2018) consistirà en desenvolupar metodologies, materials docents i sistemes d’avaluació que ajudin, per una banda, a millorar l’acció tutorial del professorat vinculat als mòduls de pràcticums i implicats en la tutorització dels treballs finals dels seus estudis i, per l’altra banda, que ajudin a capacitar als estudiants en la competència d’innovació i emprenedoria, fonamental pel seu exercici al món laboral.

Codi UB: 
GINDOC-UB/131
Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Bea Layunta
Valeria Santoro
Isabel Pellicer Cardona
Dani Pons Julià
Rita Berger
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social
Presentació: 
El GIDC InnovaSEIS es un grup interdisciplinar i interuniversitari que treballa de forma col·laborativa per a la millora de l’ensenyament aprenentatge en els àmbits de la protecció a la infància i de la salut. Els principals objectius per els propers 3 anys són els següents:

- Millorar les competències transversals en els estudiants, especialment el treball en equip, el compromís ètic i la creativitat.
- Fomentar els drets dels infants com a eix transversal en la intervenció socioeducativa.
- Desenvolupar instruments d’avaluació de necessitats aplicables a diferents contextos d’intervenció.
- Elaborar materials docents innovadors que permetin millorar la formació universitària des d’un enfocament comú basada en els drets i en la resiliència.
- Oferir beneficis a la comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei des de la universitat.
- Fer difusió de les activitats del grup.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/130
Coordinació: 
Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Membres del grup: 
Núria Fuentes-Peláez
Anna Mundet Bolós
Maria Isabel Mateo Goma
Julio Rodríguez Rodríguez
Gemma Crous Parcerisas
Paulo Padilla Petry
Maria Carmelita Lapadula
Judith Rabassa Pares
Jordi Méndez Ulrich
Sara Pérez Hernando
Montse Freixa Niella
Héctor Alonso Martínez
Nom llarg: 
GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL
Presentació: 

L’objecte fonamental del treball de NOVEDUSOC és el de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Des d’aquest prisma, NOVEDUSOC orienta les seves actuacions a l’assoliment dels seus objectius específics: 

- Millorar la docència universitària i l’aprenentatge dels estudiants d’Educació Social a partir del intercanvi i la col·laboració mutua entre les persones docents i el coneixement d'altres realitats i experiències.

- Visibilitzar iniciatives, experiències, accions programades i desenvolupades per a millorar la qualitat i introduir bones pràctiques afavoridores de l’aprenentatge tant dels estudiants com dels docents del grau d’Educació Social. .

- Generar sinèrgies entre professorat, estudiants i agents socials que facilitin nous models d’aprenentatge col·laboratiu i sostenible, obert a tota la comunitat educativa.

Codi UB: 
GINDOC-UB/120
Coordinació: 
Padros Cuxart, Maria
Membres del grup: 
Josep Maria Garcia-Borés Espi
Sandra Girbés Peco
Moisés Carmona Monferrer
Rosa Valls Carol
Eduard Elosegui Mancisidor
Alejandra Montané López
Mercedes D. Rios Hernandez
Carlos Antonio Sánchez-Valverde Visús
Emma Quiles Fernandez
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública
Presentació: 

Es tracta d’un GIDC format per professors de departaments diversos, amb docència a l’ensenyamet de Gestió i Administració Pública, i que té per objectiu analitzar les necessitats acadèmico-docents per al desplegament de les competències del nou grau i promoure línies d’actuació i millora en la pràctica docent.

Codi UB: 
GINDOC-UB/054
Coordinació: 
Gracia Retortillo, Ricard
Membres del grup: 
Marina Solé Català
Lluí­s Medir Tejado
Anna M. Palau Roqué
Daniel Montolio Estivill
Esther Pano Puey
Mariola Rodríguez Font
Luz Muñoz Marquez
Berta Roca Acedo
Jordi Andreu Daufí
Maria Estela Ferreiro Serret
Ana M. Sanz León
Verónica García Morales
Xavier Torrens Llambrich
Mariona Tomàs Fornés
Marc Vilalta Reixach
Facultat: 
Nom llarg: 
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica
Presentació: 

El grup clarament interdisciplinari entre la Universitat, Indústria Farmacèutica, Farmàcia Comunitària, Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària, estudia el medicament no solament com a producte final, sinó juntament amb el seu entorn amb relació al pacient i sota el punt de vista del Sistema Sanitari i del “Management Disease”.

Codi UB: 
GINDOC-UB/117
Coordinació: 
Mariño Hernández, Eduardo L.
Membres del grup: 
Cecilia Fernández Lastra
Pilar Modamio Charles
Gonzalo Tobaruela Martínez
Antonio José Braza Reyes
Héctor Ruiz Loscertales
Cecilia Mariño Fernandez
Estela Rodríguez García
Irene Lizano Diez
Nom llarg: 
Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut
Presentació: 

El nostre grup té com objectiu la innovació de la docència en psicologia clínica i de la salut, mitjançant el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, sistemes i processos que facilitin l'aprenentatge autònom i significatiu dels alumnes.

Codi UB: 
GINDOC-UB/083
Coordinació: 
Gutiérrez Maldonado, José
Membres del grup: 
Joseba Achotegui Loizate
Elena Angulo Antúnez
Francisco José Eiroa Orosa
Guillem Feixas Viaplana
Marta Ferrer García
David Gallardo Pujol
Ileana Alexandra Guita
Adolfo Jarne Esparcia
Dámaris Muñoz Cano
Alba Pérez González
Bruno Porras García
Santiago Redondo Illescas
Antoni Talarn Caparros
Noemí Pereda Beltran
Antonio Andrés Pueyo
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social
Presentació: 

A lo largo del último curso, los integrantes del Grupo de Innovación Docente Consolidado de Psicología Social (GIDC-PSISOCIAL) han desarrollado una nueva metodología docente para favorecer la adquisición de la competencia específica conocer, comprender y analizar el comportamiento por parte de los estudiantes del grado de Psicología de la Universidad de Barcelona. En esta dirección, se ha diseñado una metodología basada en el estudio de casos donde los propios estudiantes tienen que crear y analizar historias realistas, detalladas y complejas donde se representan diferentes casos con los contenidos psicosociales a estudiar.
Con esta metodología se trató de potenciar la coherencia entre competencias, actividades de aprendizaje y sistema de evaluación, favoreciendo además un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes y potenciando su papel activo a lo largo del proceso formativo. Durante el curso académico 2014-2015 esta innovación docente se implementó en dos grupos de alumnos de la asignatura Psicología Social. Los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha parecen confirmar que una metodología docente de estas características favorece la adquisición por parte de los alumnos de la competencia específica anteriormente citada.

Objetivos
El objetivo principal que nos proponemos seguir abordando desde el GIDC-PSISOCIAL consiste en desarrollar actividades de aprendizaje y de evaluación para la mejor adquisición de la competencia específica conocer, comprender y analizar el comportamiento. Las líneas de actuación del grupo de innovación docente para los próximos cursos académicos se centran en continuar mejorando la actividad de aprendizaje implementada relacionada con la elaboración de casos por parte del alumnado y en diseñar nuevas actividades basadas en dicha metodología para ser implementadas en otras asignaturas del grado de Psicología.

Los objetivos específicos perseguidos son:
1. La adquisición progresiva de la citada competencia incorporando actividades de elaboración de casos por parte de los estudiantes en los diferentes grupos de la asignatura de Psicología Social, así como en otras asignaturas del grado de Psicología, principalmente la de Psicología Social Aplicada.
2. La evaluación formativa de la competencia incorporando el análisis de casos elaborados por los equipos docentes o los propios estudiantes en las asignaturas indicadas.
3. La evaluación acreditativa de la competencia incorporando el análisis de casos en el sistema de evaluación de las asignaturas indicadas.

Codi UB: 
GINDOC-UB/109
Coordinació: 
Rodríguez Carballeira, Álvaro
Membres del grup: 
Javier Martín Peña
Núria Codina Mata
Bartomeu Vidal Moranta
Omar Saldaña Tops
Jordi Escartín Solanelles
José-Vicente Pestana Montesinos
Rafael Valenzuela García
Yirsa Jiménez Pérez
Àngela Castrechini Trotta
José Navarro Cid
Emilia Wietrak
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic
Codi UB: 
GINDOC-UB/036
Coordinació: 
García López, Mª Luisa
Membres del grup: 
Espina García, Marta
Fernandez Cano, Amanda
García Celma, Mª José
Gamisans Linares, Fidencia
Monge Azenar, Marta
Macahado López, Ana
Sánchez López, Elena
Freire Vega, Estefanía
Galindo Camacho, Rut
Lorena Bonilla Vidal
Gerard Esteruelas Navarro
Montserrat Pujol Cubells
Gabriela Calderó Linnhoff
Genoveva Morral Ruíz
Nom llarg: 
IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs
Codi UB: 
GINDOC-UB/086
Coordinació: 
Colomer Farrarons, Jordi
Membres del grup: 
Jose Maria López Villegas
Jaime López Sánchez
Agustin Gutierrez Galvez
Mauricio Moreno Sereno
Pere Lluis Miribel Català
Atilà Herms Berenguer
Oscar Ruiz Sanchez
Neus Vidal Martínez
Antonio Pardo Martínez
Manel López de Miguel
Jose Maria Gómez Cama
Oscar Alonso Casanovas
Manel Puig Vidal
Javier Sieiro Córdoba
Manuel Carmona Flores
Angel Diéguez Barrientos
Jose Bosch Estrada
Gloria Cemelia Sánchez Marquez
José Francisco Zacarés García
Romen Rodriguez Trujillo
Albert Alvarez Carulla
Cristian Fàbrega Gallego
Angeles Ivón Rodríguez Villarreal
Giovanni Vescio

Pàgines