Grup Innovació Docent (GID)

Descripció: 
GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física
Presentació: 

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

3.- Crear un repositori de recursos didàctics i una guia de bones pràctiques docents relacionades amb l'aprenentatge i l'avaluació de continguts i competències professionals clau del professorat en EF mitjançant metodologies actives en docència universitària presencial i no presencial.

4.- Divulgar l'impacte de les experiències d'innovació metodològica dutes a terme en el marc de la formació del professorat en EF.

Codi UB: 
GINDO-UB/163
Coordinació: 
Buscà Donet, Francesc
Membres del grup: 
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Teresa Godall Castell
Mercedes Ríos Hernández
Jordi Calvo Lajusticia
Gonzalo Flores Aguilar
Sergio Moneo Benítez
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Glòria Escobosa Morera
Marcelo Braz Vieira
Descripció: 
Coordinació Pràcticums i TFG Biologia
Presentació: 

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

(1) Captar i fidelitzar projectes, de recerca a la pròpia Universitat, o en empreses i entitats tant a nivell nacional com internacional,

(2) Assignar Tutors UB i guiar-los en la tutorització de TFGs realitzats en entitats externes,

(3) Orientar i tutoritzar als alumnes adequadament segons els seus interessos professionals;

(4) Desenvolupar eines Moodle útils per a la bona comunicació i gestió dels projectes,

(5) Confeccionar els tribunals de TFG i

(6) Implementar la gestió de la qualitat incloent enquesta de satisfacció dels actors estudiants implicats.

Codi UB: 
GINDO-UB/165
Coordinació: 
Llorente Cabrera, Gustavo A.
Membres del grup: 
M. Teresa Sauras
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra
Descripció: 
Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

MINI-CEX. (mini-clinic evaluation exercise)

En el curs 2014-2015 vam realitzar un estudi pilot a la Facultat de Medicina en 4 assignatures de 3º i 4º curs, sobre l’aplicació del Mini-CEX. Aquest mètode d’avaluació formativa exposa l’alumne a una actuació pertinent en un pacient real mentre que es avaluat de les competències tècniques i no tècniques mitjançat rúbriques. Les actuacions van seguides de debriefing amb feedback i propostes de millora pactades per tutor i alumne. L’alumne fa cada escenari 3 vegades al llarg del curs amb un tutor diferent en cadascuna que utilitzena la mateixa rubrica.

Aquesta experiència va ser publicada pel grup:

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Guardiola E, Palés –Argullós J. La utilización del Mini Clinical Evaluation Exercise(mini-CEX) en estudiantes de medicina. FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (6): 417-426

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Grau-Junyent JM, Palés-Argullós J, Sentí. M. El mini-CEX como instrumento de evaluación de la competencia clínica. Estudio piloto en estudiantes de medicina FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (2): 155-160

Actualment en la Facultat de Medicina els MINI-CEX formen part de l’avaluació de 4 assignatures i de les practiques tutelades i son una part de la nota final

SIMULACIÓ CLÍNICA

Varis membres del grup son professors habituals del Laboratori d’habilitades Clíniques de la Facultat de Medicina de la UB i han integrat la metodologia de simulació en les seves assignatures. La activitat simulació en la llicenciatura/grau de medicina es va organitzar en el laboratori d’habilitats mitjançant una assignatura optativa que per primera vegada incloïa transversalment professors de distentes assignatures que ja feien alguna activitat en simulació. A partir d’aquesta experiència el numero de assignatures, professors i hores que un alumne rep de simulació se ha anat incrementant Aquesta evolució ha portat a que actualmente hi han 12 assignatures en las que se iparteix simulació, amb un total de 52 tallers, 62 professors participants i 54 h de simulació per alumne.

Per altra banda, el grup incorporarà la simulació en el grup del grau d’infermeria del Campus Clinic el proper curs 16-17 i aplicarà simulació de realitat virtual a metges residents, alumnes de postgrau i de màster especialment dedicada a competències transversals de lideratge, treball en equip, comunicació y presa de decisions. El grup te dissenyats 22 escenaris de realitat virtual que aplica regularment cada curs.

Fruit de aquesta experiència han estat publicacions i presentacions en congressos especialitzats en educació mèdica de les que a continuació es llisten las dels últims anys
-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Los laboratorios de simulación como entorno del aprendizaje. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2015; pp. 272-282

-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Características de la educación médica basada en simulaciones. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panaamericana. 2015; pp. 263-271

-Gomar Sancho C, Bueno Rodríguez A. La Enseñanza por simulación. En: Castaño J, Castillo J, escolano F, et al editores. Seguridad del Paciente Quirúrgico.. Madrid. Ergon. 2009:pp. 117-86

Comunicacions a Congressos 

-Peix N, Herrero S, Gomar C. Drenaje pleural, aspiración: dolor agudo. Reunión Anual de la Sociedad Española de Enfermeria de Anestesia y Reanimación. Palma de Mallorca. 14-16 octubre 2015. 

-Alcón A, R Creixell, G. Muñoz, C Forero, J Perdomo, C. Gomar. Programa de simulación integrado en la formación de los MIR de anestesiología XII Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios de Formación Sanitaria Especializada. Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. SEFSE-AREDA Bilbao 23-25 de septiembre de 2015

-Paredes, F. Borrell, P. Vendrell, J.M. Grau, P. Gascón, P. Salamero, B. Segura, A. Tuca, F. Massanes, C. Gomar. Utilitat de la metodologia de simulació per adquirir competèncias en habilitats de comunicació. 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Peix T, Lopez A, Mendes ML, Guix E, Estrada JM, Fabregas N, Gomar C. Evaluación mediante simulación de las competencias clínicas de los alumnos del Master de Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor de la UB (MARTD). 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Gomar C Utilitat de la simulació en la formació en ciències de la salut. I Jornada de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut (SCIS) Barcelona 10 octubre 2014

-Gomar C; Paredes D. Simulación para la comunicación profesional. I Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Pamplona. 24 y 25 de Octubre 2014.
 

-Paredes D, Gomar C. Simulación para la comunicación “Malas noticias”. II Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Madrid, 12 y 13 marzo 2016.

MOSAICO (Model de simulació clínica i aprenentatge col·laboratiu)

Al maig del 2016 es van fer 5 sessions amb el mètode col·laboratiu de simulació clínica a estudiants de quart any de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en pràctiques voluntàries del curs Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori en el curs 2015-2016. El taller aplicat tenia com a objectiu el diagnòstic i tractament de taquiarítmies a urgències. Cada taller va dividir al grup (9-15) en 3 subgrups homogenis (3-5), on cada grup va resoldre un escenari clínic de taquiarítmies a urgències dissenyat, supervisat i avaluat per un altre grup. Els tres grups van realitzar el mateix procés supervisats per un professor instructor. Cada sessió finalitzava amb un debriefing comú estructurat per incloure el disseny l'execució i avaluació dels casos entre grups.
Es van aplicar 3 instruments: 1) Avaluació entre grups, 2) avaluació del rendiment per l'especialista i 3) qüestionari de satisfacció del model per als alumnes.
A la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona van participar 55 estudiants; en cada sessió participava 1 professor de l'assignatura, 1 instructor de simulació i l'investigador principal. Cada taller va ser realitzat en 3 hores de durada; dividit en: 30 minuts per a introducció del taller i inducció al simulador, 1 hora perquè cada grup dissenyés un escenari diferent: FA, TPSV, FV; 30 minuts per a la seva simulació (10 minuts per a cada grup) i 1 hora de debriefing.

El estudi pilot fet a la Facultat de Medicina de la UB ha demostrat que el mètode es aplicable a assignatures i organització del nostre pla d’estudis.

A la Universitat de Talca a Chile, MOSAICO ha estat aplicat durant l'any 2015, i actualment s’està aplicant dins de les pràctiques de simulació clínica de la carrera de medicina per a alumnes de 3er i 4rt any en assignatures de Semiologia i Medicina Interna, respectivament

Comunicacions a Congressos 

-Sergio Guinez-Molinos, Carmen Gomar-Sancho, Agustín Martínez Molina. Modelo de simulación clínica basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. SESSEP 2016 Madrid, España.
-Sergio Guinez-Molinos, Agustín Martínez Molina, Carmen Gomar-Sancho, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Modelo de simulación clínica para el desarrollo de competencias basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Software de agendamiento, administración y seguimiento académico de actividades de simulación clínica en alumnos de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Paulina Espinoza, Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama. Simulación clínica como paradigma de enseñanza-aprendizaje integrado en todo el plan formativo de pregrado en la carrera de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Claudio Cruzat. Fortalecimiento de la enseñanza y entrenamiento clínico basado en Patología Digital. Primer simposio chileno de Patología Digital y Microscopia Virtual 2015; Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Desarrollo de un simulador de tipo semi-inmersivo integrado a metodologías de simulación clínica para el desarrollo de competencias en estudiantes de medicina en pregrado. III Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2013. Costa Rica

PROGRAMA FORMACIÓ DE FORMADORS DE LA POBLACIÓ GENERAL EN MANEIG INICIAL DE SITUACIONS DE RISC VITAL

Aquest programa està dintre de la “UB Saludable” i té como objectiu capacitar estudiants de Graus de ciències de la salut per formar a la població cívica en les maniobres bàsiques que es poden fer amb les mans i sense risc i que poden salvar la vida. Saber ensenyar a la població como detectar una víctima amb risc vital, como alertar, con protegir-se i protegir a la víctima i Saber como aplicar les 5 maniobres bàsiques : desobstrucció via àrea per cossos estranys, obertura via àrea maniobra front-mentó, posició lateral de seguretat, compressions toràciques i contenció de hemorràgia externa.

El programa es va iniciar al 2014,organitza dos cursos al any i forma 46 alumnes formadors per any. Té un crèdit reconegut per les Comissions Acadèmiques dels Graus de Medicina, Farmàcia, Odontologia i el suport de Infermeria i Podologia-

Dintre del programa hi ha 6 hores de pràctiques formant població cívica. Els alumnes formadors ja han format 210 persones d ela UB ( PAS, PDI i alumnes) de les facultats de Farmàcia, Medicina, Geologia, Educació i Odontologia i a un col·lectiu extern de 356 persones en escoles, instituts, botigues, farmàcies, personal de càmpings, discoteques etc
 

Codi UB: 
GINDO-UB/159
Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Ricardo Valero Castell
Pilar Luque Galvez
Agustín Franco de Castro
Miquel Bernardo Arroyo
Ana García Alvarez
Clemente Garcia Rico
Josep Lluis Mont Girbau
Eduard Guasch casany
Francesca Pons Pons
David Paredes Zapata
Sergio Guiñez Molinos (Universidad de Talca)
Descripció: 
Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès
Presentació: 

El nostre objectiu és utilitzar mètodes basats en l’aula invertida en l’aprenentatge universitari. Ens els projectes d’innovació docent anteriors ja hem tingut experiències en aquesta línia, com la tutorització entre iguals i l’aprenentatge basat en equips. Volem promoure també l’aprenentatge col•laboratiu i autònom. Creiem que els nostres estudiants han d’aprendre a treballar de manera autònoma, evidentment sempre amb l’ajut i guia del professor. Vivim en una societat on aconseguim tot tipus d’informació amb un ‘click’, i probablement això ha portat a una pèrdua d’esforç, especialment en les generacions més joves. Així doncs, per una part volem promoure l’esforç com aspecte positiu a la vida, mitjançant l’aprenentatge autònom. D’altra banda, tot i que des de fa anys es promou el treball en grups, hem pogut experimentar els problemes de molts alumnes per treballar en equip. Creiem que no són conscients que en un futur no molt llunyà, en el món laboral, el treball en equip i la interacció, no només entre individus si no també entre grups, serà un aspecte indispensable en el seu dia a dia. Dit això, el nostre altre objectiu és promoure l’aprenentatge col•laboratiu.

ACCIONS DE MILLORA PORTADES A TERME

1. Ajut d’alumnes considerats ‘experts’ (alumnes que estaven cursant Adquisició de l’anglès com a segona llengua II) a alumnes que començaven l’assignatura d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I. Es va crear una relació de tutor-tutoritzat, en la que els tutors ajudaven i guiaven als seus tutoritzats en el procés de recollida i anàlisi de dades del projecte realitzat a classe.

2. Oferiment d’escoles per a recollir dades d’aprenents d’anglès amb ajuda de professors de les escoles implicades.

3. Aplicació de dues metodologies: Aprenentatge basat en problemes (ABP) i Elaboració de projectes (EdP).

4. Interacció a l’aula entre grups i entre iguals.

ACTUACIONS D'INNOVACIÓ PREVISTES

1. Seguim apostant per l’aprenentatge col•laboratiu i autònom, que creiem que es pot consolidar mitjançant les metodologies d’ABP i d’EdP.

2. Creiem que en general els alumnes de tercer i quart haurien de demostrar certs coneixements de recerca en el camp de l’adquisició i ensenyament de llengües, ja que molts d’ells cursaran màsters en dos anys i aquest serà sens dubte un aspecte a tractar on es donaran com a assolits alguns coneixements bàsics Així doncs, pensem que hem de fomentar l’esperit de recerca i facilitar certes eïnes per tal de fer recerca de manera autònoma.

3. Com hem dit anteriorment, volem promoure el treball en equip, especialment el ‘feedback’ entre equips. Per això pensem que una bona manera de començar pot ser la presentació dels projectes a classe i les discussions que es realitzen a l’aula. L’objectiu seria dinamitzar aquest procés per a que tot estudiant de l’assignatura s’impliqui, no només en el treball del seu grup si no també ajudant als altres.

4. Respecte de l'Avaluació entre iguals a destacar el treball de tots els membres del grup en aquesta línia a les presentacions orals de les assignatures que impartirem.

5. Respete de Metodologies actives d’aprenentatge, la Dra. Miralpeix ha treballat en una metodologia activa d’aprenentatge a l’assignatura del màster que ve impartint basat en la simulació d’una tasca amb què els alumnes poden trobar-se a la vida real (demanar una beca competitiva). La idea és aprofundir en aquest disseny el proper curs i continuant elaborant la rúbrica d’avaluació de la tasca.

6. Preparació i coordinació d’una Taula Rodona per part de la coordinadora del GID, si és acceptada, al congrés AEDEAN a la Universidad de Cantabria (novembre 2020) amb professorat d’altres departaments de Filologia Anglesa sobre innovació docent en l’ensenyament de l’assignatura d’Adquisició de l’Anglès.

Codi UB: 
GINDO-UB/158
Coordinació: 
Maria Luz Celaya
Membres del grup: 
Barón Parés, Júlia
Imma Miralpeix
Mireia Ortega
Carme Muñoz Lahoz
Mayya Levkina
Descripció: 
Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat
Presentació: 

L'art, com la vida, ens ofereix una multitud de camins per tal de materialitzar la idea o el sentiment que ens commou. D'alguna manera, aquests camins s’hi troben a la nostra disposició; tan sols cal saber trobar aquell que ofereix la millor solució per cadascun dels nostres propòsits. Tanmateix la ciència s'esmerça en anar arrancant dels entorns humans (existencial, natural i social) allò que és capaç de veure i de relacionar en el seu conjunt.

Aquesta capacitat de mirar i veure no és el producte d'una reflexió pura, ni tan sols de diverses especulacions teòriques. L'enllaç entre elles ve definit per la capacitat irracional o espiritual de l'ésser humà per abraçar una globalitat de coneixements no sempre explicables a priori i, per tant, latents en la nostra imaginació.

Només des d'un posicionament obert, l'individu és capaç de temptar o de trobar arguments "sensitius" que l'impulsen a definir nous paradigmes, els quals trobaran probablement l'explicació a la seva existència en raonaments posteriors. Aquesta posició oberta de partida defineix per si mateixa una “poli-ocularitat”. Aquesta mirada polivalent amplia lògicament el camp visual, enriquint la nostra percepció sobre tots aquells fenòmens que siguem capaços de copsar o de produir.

La pluralitat d'enfocaments (“binocularitat” segons el professor emèrit Elliot Eissner en Art i Educació a la Stanford University) escurça les distàncies entre la recerca científica i aquella que es desprèn de la pràctica de l'art, de la capacitat creativa, la qual, no essent patrimoni exclusiu de ningú, resulta central en allò que Stephan Zweig denominava el “misteri de la creació artística”. 

D'acord amb la moderna filosofia de la ciència esgrimida per Karl Popper, podríem parlar igualment de “creació científica”, doncs sembla clar que sense l'esperit creatiu que anima a determinades persones de qualsevol camp especulatiu, no existiria el progrés intel·lectual, ni en els terrenys de l'art ni en els de les ciències pures i experimentals.

Arribats a aquest punt, podem preguntar-nos: l'art és ensenyable a la Universitat de l’EEES? I si ho és, quina seria la millor fórmula docent?

Acceptant aquest possibilisme pedagògic, val la pena recordar la posició d’Eduardo Chillida, fent-se la mateixa pregunta i assegurant: "Si més no, l'Art pot aprendre's". S’hi afegeix el dissenyador Saul Bass, el qual afirma que "el Disseny és fer visual el pensament". Però com?

 De quina manera, amb quins medis conceptuals i tècnics? I per tant, des del nostre punt de vista, amb quina metodologia docent a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona?

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys:

El Grup d'Innovació docent que proposem es defineix pel compromís dels seus integrants amb la creació artística en general, com a eix vivencial, expressiu i cognitiu. Aquesta definició implica el compromís dels seus membres amb la pràctica artística, des del convenciment de la seva aplicació docent com a mitjà singular de coneixement. L'Art és entès com a insinuació poètica, com a estructura lògica i també com a síntesi retòrica i és interpretat com un setge a la realitat des de la pluralitat de mirades, tot fonamentant-les en l’esperit de recerca més plural.

Considerem innovadora la nostra metodologia docent precisament pel seu caràcter eclèctic. Des del reconeixement a la gran tradició “acadèmico-figurativa” fins a les lliçons dels moviments d’avantguardes i els neo-academicismes resultants en la postmodernitat, aquest Grup d’Innovació no obvia l’anàlisi de les tendències estètiques a l’ús. És per això que volem oferir un plantejament crític i rigorós de l’aprenentatge artístic, que aporti la millor capacitació possible en cada cas i actuï com inflexió autèntica en la contemporaneïtat, tot mirant d'emplenar aquelles carències detectades en les assignatures del Grau en Belles Arts i cercar el mode idoni per a solucionar-les.

Tanmateix, la pràctica artística que l’alumne realitzarà estarà vinculada als canviants contextos socials i visuals en els quals vivim. Aquest posicionament l’haurà de conduit cap a una reconsideració dels llenguatges artístics contemporanis. El coneixement i l’anàlisi de la cultura de masses regida pel culte a una imatge sensual però epidèrmica, la influència de les noves tecnologies en la societat de consum, la iconoclàstia i la pèrdua de valors transcendents en la imatge i l’acte contemplatiu, la consolidació d’un “extremisme estètic del límit sobrepassat” (Paul Ardenne) i les estratègies d’un mercat artístic global en crisi, són algunes de les característiques més importants d’aquesta “Aldea global” del segle XXI, davant de les quals l’alumne haurà de treballar, fent-ne referència, i contribuint així a crear un projecte artístic individual genuí i compromès. Alhora, es treballarà de manera transversal i oberta a totes les formes d'interdisciplinarietat, des del dibuix, la pintura i l'escultura, fins a la fotografia, els audiovisuals i els àmbits virtuals; però sense descartar els aplicats (com ara l’escenografia, el cinema, l’animació, la il·lustració gràfica, el disseny de producte o editorial, el patrimoni i la museografia, la història de l’art i del pensament).

En conseqüència, esdevé essencial orientar i estimular en l’alumne el sentit crític i el rigor, per tal d’assumir el compromís d’aprendre i comprendre, tant pel que fa als coneixements generals, com als específics de les assignatures implicades. Volem ajudar a enriquir la seva pròpia percepció de la realitat i a formalitzar la seva obra artística derivada, professionalitzant-la, tot fent-la coherent, sigui el que sigui el seu signe, en participar de les implicacions que se’n desprenen en els "Tallers de Creació". Es tindrà cura d’aquest procés a partir dels projectes que el Grup generi, el primer dels quals "POIESIS" ja està en curs.

El segon projecte, en etapa d'elaboració, plantejarà la conveniència de crear Equips Docents afins, des del punt de vista conceptual i de les seves metodologies d’acció pedagògica.

En ambdós projectes, les xarrades informatives, el seguiment individualitzat de l’activitat experimental, debats col·lectius i seminaris especialitzats establiran un compromís amb l’alumnat a partir d’una més clara vinculació entre el professorat i l'estudiant. L’avaluació seria continuada i comptaria amb les observacions del conjunt del professorat d'un equip.

Codi UB: 
GINDO-UB/156
Coordinació: 
Quilez Cepero, Natalia
Membres del grup: 
Agenjo, Rosa Maria
Asensio Fernandez, J. Antonio
Casanova Fernandez, Ramon
Causadias Domingo, Isabel
Coll, Antonia
Cordoba Benedicto, Jaime M. de
Cova, Massimo
Franquesa Llopart, Fco. Javier
Genovart Herraiz, Adolfo
Golobart Serra, Ana
Laguillo Menendez, Manuel Ma.
Oliva Sergi
Planas Rossello, Miguel Angel
Porta Salvia, M. Carmen
Quilez Bach, Miquel
Roig Comamala, Augusto
Roy Dolcet, Josep
Trias Torres, Ramon
Vila Pons, Alba
Zuzunaga, Mariano
Descripció: 
Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia
Presentació: 

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Les competències que un estudiant del grau de Farmàcia deu adquirir per tal d’afrontar amb èxit el futur professional són molt diverses, són transversals i impliquen a totes les àrees de coneixement de la carrera traspassant en ocasions l’àmbit merament acadèmic per introduir-se en àrees de l’aprenentatge que afecten a altres factors de coneixement com ara el lideratge, l’emprendedoria, la resolució de situacions professionals particulars, mobilitat, etc. 

Un dels objectius del grup és assajar sistemes de feedback i feedforward d’estudiants que hagin realitzat l’assignatura “Pràctiques en empreses” , amb el suport tecnològic i de processament estadístic que permetin aportar el coneixement necessari per tal de millorar les competències professionals del Grau. En aquest context s’han de preparar informes pels tutors de l’empresa i pels alumnes adients per tal de poder tenir indicis necessaris per realitzar les millores docents que impliquen un avenç pel desenvolupament d’accions de millora docent que facilitin la inserció dels estudiants del Grau de Farmàcia en el mercat laboral.

A continuació s’enumeren algunes de les fites més importants de desenvolupar en els propres anys:

Analitzar estadísticament les dades recollides en els informes dels estudiants que han realitzat les pràctiques en empreses externes en un període d’aproximadament 3 anys, el que ens permetrà fer una fotografia i una reflexió de la situació actual.

Analitzar i reflexionar sobre les dades estadístiques recollides en els informes dels tutors de les empreses que han acollit els estudiants.

Preparar informes i estudis que impliquin als estudiants egressats i el seu punt de vista en relació a les millores docents que es podrien incloure al Grau per tal de cobrir les mancances que hagin trobat.

Estudi de les propostes de millora docent i avaluació de la implementació de aquestes en el Grau.

L’objectiu és poder transmetre la informació al professorat de la Facultat per tal de que puguin realitzar accions de millora docent encaminades a cobrir aquestes mancances. En aquest sentit el projecte engloba al conjunt de professors, assignatures i disciplines impartides a la Facultat.

Per partícips de les nostres reflexions a associacions professionals com ara l’Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria o la secció de industria del Col•legi de Farmacèutics.

Continuar amb les tasques de difusió portades a terme per grup tant en comunicacions a congressos com en el redactat d’articles de difusió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Montserrat Miñarro
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Descripció: 
Estadística en el món empresarial
Presentació: 

Somos un grupo de dimensiones reducidas de profesores adscritos al Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Facultad de Economía y Empresa (UB), que nos ha unido, no sólo el compartir docencia en materias de Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial en el grado de Administración y Dirección de Empresas, sino también, la inquietud de generar nuevas herramientas de soporte a la  docencia dirigida a nuestro  alumnado, con el fin de potenciar la actividad del autoaprendizaje y trabajo autónomo enmarcado en su propio  proceso formativo.

Nuestros proyectos, tanto pasados como futuros, tienen como característica común, desarrollar aplicativos informáticos aunque con distintas finalidades, pero siempre desarrollados en base a potenciar los recursos que ofrece la plataforma Moodle  ofertada por la UB, como entorno virtual de desarrollo de la actividad docente.

Codi UB: 
GINDO-UB/023
Coordinació: 
Marín Feria, Susana
Membres del grup: 
FRANCISCO LLORENTE GALERA
ELENA RICO GOMEZ
SALVADOR TORRA PORRAS
MARGARITA CARRILLO LOPEZ
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular (GID-BBM) agrupa un col.lectiu de professors i professores del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia amb inquietud per la millora de l’activitat docent universitària i per les noves metodologies. El GID-BBM va ser reconegut per la Universitat de Barcelona l’any 2003 (2003GIDVC-UB/04) i aconseguí el reconeixement com a grup consolidat l’any 2006 (2006GIDC-UB/31).

Objectiu inicial del grup.

La superació de l'actitud passiva, merament receptiva, de l'alumnat que caracteritza l'aprenentatge basat en la transmissió d'informació teòrica, és el cavall de batalla de tot el professorat interessat en adequar la docència universitària a les necessitats del segle XXI. Les noves tecnologies de la informació i comunicació i llur utilització en sistemes d'aprenentatge més oberts, faran que l'alumnat s'incorpori a la seva vida professional a través d'un aprenentatge més participatiu (i per tant més actiu) i més crític. La funció del professorat ha de ser tant explicar coneixements com guiar i incentivar aquest procés. Sota aquesta perspectiva, el nostre grup pretén en primer lloc generar nou material per a l'aprenentatge que faciliti el treball continuat i l'actitud participativa de l'alumnat. També, posar en marxa noves metodologies docents fonamentades en l'ensenyament basat en problemes que fomentin el canvi d'actitud de l'alumnat. Volem també generar eines per a l'avaluació de l'impacte de les noves metodologies en el rendiment acadèmic i en la formació de l'alumnat.

Codi UB: 
GINDO-UB/052
Coordinació: 
Ramírez i Sunyer, Ignasi
Membres del grup: 
Peinado i Onsurbe, Julia
López i Soriano, Francisco Javier
Llobera i Sande, Miquel
Casado i Merediz, Javier
Soley i Farrés, Maria
Carbó Carbó, Maria Neus
Gumà Garcia, Anna Maria
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Presentació: 

El GIDC Óptica Física i Fotònica centra la seva tasca en (i) el desenvolupament de materials docents multimèdia per a l’aprenentatge de l’Òptica Física, (ii) en l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovacions en la docència i (iii) en la millora dels mètodes docents en les pràctiques de laboratori.

Objectius de l'activitat del grup

El grup d'innovació docent en els propers anys té com a objectiu desenvolupar i aplicar una sèrie d'eines en diferents línies d'innovació, en tots els ensenyaments i assignatures en què participa, tant a nivell de grau com de màster, tal com s'especifica a continuació. Moltes d'aquestes assignatures són de nova creació o han estat remodelades amb la implantació dels nous graus, i les venim impartint des de fa relativament poc. Des de llavors, hi hem introduït eines d'innovació docent per adaptar-nos a les circumstàncies canviants, i volem seguir en aquesta línia d'actuació.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/069
Coordinació: 
Martín-Badosa, Estela
Membres del grup: 
MARIO MONTES USATEGUI
IGNACIO JUVELLS PRADES
SALVADOR BOSCH PUIG
JORDI CUADROS MARGARIT
ARTUR CARNICER GONZÀLEZ
JAIME VALLMITJANA RICO
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Presentació: 

G•IDEA sorgeix amb la finalitat de dissenyar, crear i implantar nous recursos didàctics en suport digital i multimèdia mitjançant l'ús de les noves tecnologies, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants en relació a la presa de decisions empresarials, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional, en escenaris de semipresencialitat, i en el nou entorn que estableix l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Els professors membres d’aquest grup d’innovació docent considerem fonamental intentar minimitzar l'actual separació existent entre els conceptes teòrics vistos a les aules i la realitat empresarial, per tal d'apropar al màxim als estudiants a la seva vida professional futura, millorant els aprenentages en relació a la sempre complexa presa de decisions empresarials.

Aprofitant l'oportunitat que ens ofereix l'adaptació dels ensenyaments i les diferents assignatures al nou entorn de l'EEES, estem molt motivats a proposar noves maneres d'aprenentatge per als estudiants i modificar els tradicionals patrons de docència presencial (en la que el docent és el protagonista), per tal de fer participar el màxim possible els estudiants i que siguin ells mateixos els actors principals de la seva formació. A més, cal que aprofitem els avenços tecnològics al nostre abast per tal de, per una part millorar la docència presencial, però també per facilitar la semipresencialitat amb noves eines d'aprenentatge virtual.

En aquest sentit, cada vegada més es fomenten els intercanvis d'estudiants a nivell internacional (p.e. ERASMUS/Sócrates), per la qual cosa cal també disposar d'eines d'aprenentatge a distància. Actualment, en resposta a aquesta situació ja existeixen alguns recursos didàctics en el món universitari, però no en la nostra llengua (bàsicament creats per universitats nordamericanes) i normalment allunyats de la nostra realitat empresarial catalana.

Per tot això, considerem imprescindible l'adaptació i la creació de nous recursos didàctics en suport digital per a les assignatures de l'àrea d'Organització d'Empreses on tenim el gran repte de formar futurs gestors d'empreses i no disposem de laboratoris de pràctiques, per la qual cosa hem d'intentar ser més imaginatius que mai.

Els objectius com a grup d'innovació docent G·IDEA són els de continuar reflexionant i millorant la docència en els àmbits en els que treballa l'equip d'investigadors.Així, els objectius del grup segueixen sent els d'apropar la realitat empresarial a les aules, tot escurçant la distància entre la teoria i la pràctica professional, amb la creació de materials docents o altres eines didàctiques, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants i:

1.Millorar la formació dels estudiants
2.Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants

Codi UB: 
GINDO-UB/038
Coordinació: 
Guitart Tarrés, Laura
Membres del grup: 
Forgas Coll, Santiago
Cruz Cazares, Claudio
Huertas García, Rubén
Jaría Chacón, Natalia
Núñez Carballosa, Ana
Miravitlles Matamoros, Paloma
Valls Pasola, Jaume
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Hormiga Pérez, Esther

Pàgines