Aprenentatge en entorns virtuals

Descripció: 
DIDFILO
Presentació: 

La finalitat principal del grup és la Innovació docent en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general i a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent especialment la formació de professorat. Per aconseguir-ho, escollim les dues tendències innovadores que considerem més prometedores dins d’aquesta àrea: la didàctica de la filosofia amb perspectiva de gènere i la Filosofia 3/18.

Els objectius del grup s’estableixen de la següent manera:

  1. Sistematitzar, aprofundir i innovar en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general, a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent la formació de professorat.
  2. Desenvolupar i promoure la Filosofia 3/18 dins de les etapes educatives d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, així com també en la formació del professorat i en el grau de filosofia, bo i parant esment als següents continguts i enfocaments: habilitats de pensament, comunitat de recerca, diàleg filosòfic, avaluació figuroanalògica.
  3. Desenvolupar l’enfocament competencial en filosofia, especialment centrat en l’aplicació de metodologies actives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau.
  4. Desenvolupar l’enfocament d’avaluació formativa i formadora aplicada a l’ensenyament-aprenentatge de la Filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau, fent èmfasi en l’ús de l’autoavaluació, la coavaluació, l’avaluació figuroanalògica. Desenvolupar, des d’aquest enfocament avaluatiu, eines d’avaluació en filosofia, acompanyades de rúbriques basades en habilitats de pensament.
  5. Introduir la perspectiva de gènere en la didàctica de la filosofia i en l’educació filosòfica en general, posant l’atenció en un doble espai: en primer lloc, continguts (fer-ne anàlisi i elaborar noves propostes) i, en segon lloc, en revisió de maneres de fer (relació del docent amb la disciplina filosòfica, relació educativa, enfocaments avaluatius amb perspectiva de gènere, etc).
  6. Elaborar materials didàctics de filosofia dins de les perspectives innovadores de la Filosofia 3/18 i la didàctica amb perspectiva de gènere, així com en relació a enfocaments metodològics actius i d’avaluació formativa/formadora. 
  7. Crear propostes d’aplicació de les TIC a la didàctica de la filosofia, d’acord amb les perspectives metodològiques i avaluatives esmentades.
  8. Aplicar aquestes perspectives didàctiques innovadores a la formació del professorat de/en filosofia, ja sigui pre-service o in-service, i a tots els nivells (grau, màster, infantil, primària i secundària).
Codi UB: 
GINDO-UB/173
Coordinació: 
Silvestre, Sara
Membres del grup: 
Glòria Arbonès
Carla Carreras
Félix de Castro
Jordi Nomen
Irene de Puig
Marta Martí
Iñaki Andrés
Emili Azuara
Cristina Centeno
Jordi Sàez Pueyo
Blai Martín Almendros
Laia Cos
Xavier Caparrós
Laura Tort
Gemma Martínez Bravo
Cristina Fernández Jiménez
Marta Balsells
Sergi Fernàndez Graupera
Ricard Castellà
Raquel Cruz

Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Els alumnes creen una plataforma digital amb un perfil temàtic i una imatge i discurs de presentació, fent servir diverses xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, canal Youtube). L’activitat s’inicia amb un període d’estudi acadèmic on seleccionen un àmbit conceptual concret d’estudi, que impliqui coneixement científic associat al canvi climàtic i global, i als reptes globals de mitigació i adaptació.

Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut

L'ús dels jardins universitaris en la docència és tan antic com el primer que es fundà a Europa (Orto botanico di Pisa), al s. XVI i, també a la UB, s'han anat utilitzant diversos espais com a jardí docent, primer dins del clos emmurallat de Barcelona i després dins de l'edifici històric, així com en diverses facultats i campus que imparteixen ensenyaments amb contingut botànic (Farmàcia –campus Pedralbes i Torribera-, Biologia, Belles Arts, entre d'altres).

ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia

El projecte d’innovació docent té com objectiu afavorir que l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències necessàries per participar activament en la creació i millora de continguts digitals educatius en obert adreçats a tota la ciutadania. Específicament, s’aportarà a l’alumnat de diversos graus de la Facultat d’Educació les eines que els i les capacita per crear continguts educatius basats en evidències científiques i en català a Viquipèdia.

MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular

Proposem una activitat gamificada d’aprenentatge autònom de Biologia Molecular que hem anomenat “Molecular Games”. Consisteix en una sèrie de proves amb un format que recorda a un joc de pistes que els alumnes han de resoldre aplicant coneixements de Biologia Molecular vistos a classe o bé cercant dades a articles, vídeos científics o a bases de dades biomèdiques.

Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural

La proposta presentada té com objectiu afavorir que l’alumnat dels graus d’educació assoleixi competències transversals prioritzades per la Universitat de Barcelona (UB). Concretament, es promourà el desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors que contribueixen a l’adquisició d’un aprenentatge professionalitzador lliure de prejudicis i estereotips cap als grups vulnerables.

ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT

Un dels reptes més importants en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en pensar, dissenyar, practicar i reflexionar sobre un ensenyament centrat en entendre els processos d’aprenentatge dels estudiants. Així doncs, l'EEES impulsa un canvi important en les metodologies docents de les universitats, centrant-se en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en els seus resultats, mesurats mitjançant el grau d’assoliment de competències.

Descripció: 
Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent
Presentació: 

Accions de difusió

• Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent

Grup ApS: La responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, forma part del grup ApS de la UB des d’octubre de 2017, en representació dels professors que estem impulsant la realització de projectes ApS entre els estudiants i professors del grau de Comunicació Audiovisual, a la facultat de Biblioteconomia i Documentació, i en el marc del projecte d’innovació docent.

• Organització de jornades sobre millora i innovació docent

Entre les activitats del grup ApS de la UB, la responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, ha col·laborat en l’organització de la següent jornada:
Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia

• Comunicació amb publicació a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup.

2017. Comunicacions amb publicació
Fernández, A., Ignatova, T.; Yashenko, O; González, M.; Granados, V. Morgó, J., Sabaté, M.; Salvat, B.; Solé, J. Trullàs, E.; Vacas, N.; Vallès, A., Vilaseca, J-E.; García, M. Á.; Cuffí, M. L. (2017): An academic service-learning activity in highter education to promote the responsable use of antibiotics. Basic and clinical Pharmacology and Toxicology. Volume 121 (Suplement 2). 37th SEF National Meeting with guest society: the British Pharmacology Society. 18-21 June 2017. Barcelona. Spain, p. 27.

Marquès, Anna i Aguilar, Carlos (2017): “S1PE”: Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017). Zaragoza. 4-6 octubre, 2017, pp. 177-182
DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036

2017. Pòsters amb publicació
M. Á. García, Jaume-E. Vilaseca , M. González , V. Granados , J. Morgó , M. Sabaté , B. Salvat , J. Solé , E. Trullàs , N. Vacas , A. Fernández , T. Ignatova , O. Yashchenko , A. Vallés y M. L. Cuffí (en prensa): Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Barcelona . II Congreso nacional y III Internacional de Aprendizaje- Servicio universitario (ApS-U8). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 13-14 octubre, 2017. Pendiente de publicación en la editorial Comunicación Social

A la Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia es varen presentar els següents pòsters, representatius dels projectes d’aprenentatge i servei que impulsen els membres del projecte d’innovació docent (marcats en negreta), i que seran publicats pel grup d’ApS i de la UB al dipòsit digital. Per tant, estan pendents de publicació:

Bides: Bàrbara Prohens, Edgar Ortiz, Iria Louzao, Ángela Muñoz, Eva González, maría Navarro, Mercedes Cantos, Josep Rovira, Mª Ángeles García 
Antibiòtics: consum responsable: Andrea Fernández, Tatiana Ignotova, Oleg Yashenco, Mar González, Víctor Granados, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Jaume Vilaseca, Laura Cuffí, Ma Ángeles García. 
Trencant sostres: Marina Botí, Laura burló, Conxa Planas, Josep Rovira, Lydia Sánchez. 
Divulgació del tractament d'úlceres neuropàtiques en diabètics: Francisco Álvarez, Helena Colom, Irene Forment, Patrícia García, Marta Martín, Thiago Rizardi, Pau Solà, M. Elies, M. Jiménez, Laura Cuffí, Jaume Vilaseca, Ma Ángeles García.
Aulas de arena: Uri Hosta, Alba Medina, Míriam Nassim, Laura Gomà, Laura Bautista, Dani Jariod, Muntsa Tarrès, Sandra Rius, Miquel Tèrmens, M. Ángeles García y Lydia Sánchez.

2018. Comunicacions acceptades
Ignatova, T.; Fernández, A.; Trullàs, E.; Morgó, J.; García, M.ª Á.; Vilaseca, J., Cuffí, L.: Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning. Experimental Biology 2018. San Diego. California. 21-25 abril 2019. La comunicació es publicarà a: The FASEB Journal.
NoTa: L’assistència al congrés es fa possible gràcies a l’aportació económica del Vicerectorat d’Estudiants i de Política Lingüística, dels deganats de les facultats de Medicina i de Podologia, i del patrocini de l’empresa: bcngenerics.
García, M. Á.; Sánchez, Lydia; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S., Jiménez, L.: Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

García, M. Á., Vilaseca, J.; Cuffí, M. L.: Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en una experiencia de Aprendizaje y Servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

• Activitats de formació

Direcció del seminari: Comunicació orientada als conflictes cooperatius, impartit per María Martínez Iglesias, doctora en Sociologia per la URV; i Noelia Bail, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UPF, Màster en Polítiques d’ Igualtat de gènere per la UAB. Assessora en polítiques publiques i negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. Seminari ofert a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada els dilluns 15 i 22 de gener de 2018, amb un total de 4 hores.
Direcció del curs (Activitat de Formació Universitària Específica): Expressió oral per a comunicadors (12 hores), impartit per Fèlix Pons, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada entre el 28/02/2018 i el 21/03/2018, amb un total de 12 hores.

Ma Ángeles García. Assistència al curs: Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal, organitzat per l’ICE, els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017. Codi del curs: 22562. 

• Creació de materials i recursos per a la millora i la innovació docent

COL.LECCIÓ OMADO
• 4 rúbriques per a l’assignatura: Treball de Fi de Grau: http://hdl.handle.net/2445/121990

• 1 rúbrica per avaluar els projectes elaborats conjuntament per estudiants dels graus de Medicina, Odontologia i Podologia, i el grau de Comunicació Audiovisual: http://hdl.handle.net/2445/121588

• Guia de preparació del pitching audiovisual: Estructura pitching audiovisual. Projectes 2: http://hdl.handle.net/2445/121585

• Explotació didáctica d’una conferència sobre estratègies de persuasió per a pitchings audiovisuals : El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte: http://hdl.handle.net/2445/121587

ALTRES ACTIVITATS

• Enregistrament i assistència a pitchings del Clúster Audiovisual Universitat-Indústria,I a un taller de pitch, els dies 1 I 2 de desembre de 2016.
• Organització de dos focus group amb professionals de la indústria audiovisual. 30 de març i 21 d’abril de 2017.
• Participació d’estudiants de Comunicació Audiovisual a Festivals de la Indústria Audiovisual

DocsBarcelona 2018 Secció DOC-U 
Documental seleccionat: Hombreperro, dirigit per: Paula García Rossell
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

Mecal Pro 2018 
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

DocsBarcelona 2017 Secció DOC-U 
Documentals seleccionats: Lugus, dirigit per Andrea Díaz, i Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: CCCB, Sala Teatre, 20 de maig de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/seleccionades-dues-obres-dalumnesde-cav-al-d...
Mecal Pro 2017 
Curtmetratge seleccionat: Un tranvía llamado asesinato, dirigit per Ruben Cantón Projecció: Centre d'Art Santa Mònica, 30 de març de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/mecal 

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: Cinemes Girona, 7 de novembre de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/el-documental-eterna-promesa-delexalumne-de-...

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Trance, dirigit per Lorena Arroyo Projecció: Cinemes Girona, 8 de novembre de 2016 Font: http://www.ub.edu/biblio/noticies/el-documental-trance-delestudiant-de-c...

…I estem elaborant una altra rúbrica, perfilant el Portal digital del grau de Comunicació Audiovisual, creant més material docent, etc.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

1. Generar més material docent (incloses càpsules audiovisuals, amb explotació didàctica) per fomentar les capacitats persuasives de l'estudiant.
2. Crear eines d'avaluació entre iguals i d'autoavaluació.
2. Organitzar una jornada sobre el PITCH AUDIOVISUAL.
3. Activar el portal de Comunicació Audiovisual, com a plataforma digital de difusió de les activitats del grau i dels productes audiovisuals dels estudiants.
4. Fomentar i consolidar els projectes d'Aprenentatge i Servei, i organitzar una jornada al respecte.
5. Fomentar la participació dels estudiants en festivals de la indústria audiovisual, i, amb professors, en congressos d'innovació docent.

Codi UB: 
GINDO-UB/169
Coordinació: 
García Asensio. M.ª Ángeles
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Paula Ortiz
Hibai López-González
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Maria José Masanet Jordà
Maddalena Fedele
Descripció: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Coordinació: 
López Paéz, Maria Montserrat
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts

Interaccions, en forma de seminaris i workshops, entre professors de Belles Arts i creadors d’altres àmbits: escriptors, cineastes, dissenyadors d’espais expositius, coreògrafs, etc. de reconeguda trajectòria professional, amb l'objectiu de dotar d'eines a l'estudiant relatives a fomentar la gestió, construcció i projecció del relat artístic personal. Finalment, aquestes intervencions estan orientades a assolir una òptima elaboració del Treball Final de Grau. 

Pàgines