Tràmits a realitzar

ABANS DE LA MOBILITAT

1.- Sol·licitud d’acceptació a la universitat de destí (application form)

Què és?És el procés documental que has de fer a la universitat de destí per ser acceptat com estudiant d’intercanvi.

A on? T’ho indicarà la universitat de destí o l’OMPI.

És obligatori? Sí.

En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí a través d’una instància de sol·licitud de reubicació  (un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació de la universitat de destí).

2.- Acord d’aprenentatge per a Estudis (Learning Agreement for Studies)

Què és?  És el document que recull el contingut acadèmic de la teva mobilitat i garanteix el reconeixement acadèmic de crèdits superats. És obligatòria la seva presentació.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable del programa a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert en el SOP, imprès i signat per les tres parts, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (ompi@ub.edu).

És obligatori? És imprescindible enviar aquest document a l’OMPIabans d’iniciar la mobilitat.

3.- Matricula a la UB

Què és? Per poder ser estudiant de mobilitat has d’estar matriculat a la UB durant el curs acadèmic en què té lloc la teva mobilitat. Cal matricular les assignatures que consten en l’Acord d’aprenentatge (Learning Agreement).

A on? A la secretariade la teva facultat.

És obligatori? Sí.

4.- Signatura del Conveni de mobilitat

Què és? És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB, i que recull els drets i deures d’ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques, si s’escau.

A on? A l’aplicació SOP, has de descarregar dos exemplars del document, cal signar els dos i fer-los arribar per correu postal o personalment a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI. L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona. Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat l’Acord d’aprenentatge per a Estudis (Learning Agreement).

És obligatori? . És un dels documents necessaris i imprescindible en cas de finançament, per rebre el primer pagament de l’ajut.

5.-  Assegurances:

Què és? Els estudiants de mobilitat de convenis generals han de tenir les següents cobertures:

Assistència mèdica

És una cobertura d’assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat estrangera. En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any, d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer.

Per la resta de països, cal que comprovis quins acords internacionalshi ha en aquest sentit: 

Sinó, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment FERRER & OJEDA: http://www.ferrerojeda.com/ca-ES/ub.aspx.

 Assegurança d’accidents i repatriació

És necessari, concertar una assegurança d'accidents i repatriació, per estar cobert davant de qualsevol eventualitat. Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB (per exemple, responsabilitat civil a França).

És obligatori? Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

DURANT LA MOBILITAT

1.- Certificat d’arribada

Què és? És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (ompi@ub.edu) o per fax a +34 93 403 53 87.

És obligatori? És un dels documents necessaris per a que la UB tingui constància de l’inici de la mobilitat i imprescindible en cas de finançament, per rebre el primer pagament de l’ajut.

2.- Petició d’ampliació d’estada (si s'escau)

Què és? És un document depetició d’ampliació de l’estada. Es pot fer fins el 11 de desembre de 2017 i ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats.

A on? El pots descarregar aquí: document d'ampliació d'estada. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable del programa a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (ompi@ub.edu).

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

3.-Modificació de l’Acord d’Aprenentatge (si s'escau)

Què és? Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu d’ampliació de la mateixa o per canvis en la universitat de destí) hauran de quedar reflectides l’Acord d’Aprenentatge i a la matrícula.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable del programa a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (ompi@ub.edu). Les modificacions en l’Acord d’Aprentatge es podran fer en un període de  7 setmanes  des de la data del Certificat d’arribada. En el cas que l’estada superi un semestre,  el termini per a les modificacions de segon semestre és  de l’1 de gener al 31 de març de 2018.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat o de canvis del contingut acadèmic de l’estada.

4.- Certificat d’Estada

Què és? És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la teva estada.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí l’has de fer  arribar, per correu postal o personalment, a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona).  IMPORTANT: La data de signatura d’aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat amb tippex, etc.

És obligatori? És un document obligatori per tenir constància de la teva mobilitat i imprescindible, en cas de finançament, per rebre el segon pagament de l’ajut.

DESPRÉS DE LA MOBILITAT

1.- Informe Final

Què és? És un qüestionari de valoració de la teva estada.

A on? Hauràs de complimentar-lo a partir del teu workflow del SOP.

És obligatori? És un tràmit indispensable per poder conèixer la teva valoració de la mobilitat.

2.- Certificat de notes (Transcript of records) i incorporació a l’expedient acadèmic (Secretaria de la teva facultat)

Què és? És  un certificat de les  notes obtingudes a la universitat de destí durant la mobilitat (Transcript of records).

A on? La universitat de destí lliura aquest document  a l’estudiant i a la oficia de relacions internacionals de la facultat d’origen de l’estudiant.

És obligatori? Sí. És el documentque permet fer el reconeixement acadèmic de les assignatures superades, per tal d’incorporar-ho a l’expedient acadèmic.