Equipament audiovisual

L'Àrea TIC posa a disposició de centres, departaments, serveis de la UB i centres adscrits un catàleg d’equipament audiovisual, de sistemes d’enregistrament i de gravació en el marc del nou acord CSUC d’homologació d’equipament audiovisual iniciat al 2019 i en funcionament des de maig de 2020. 

L’acord estableix uns preus màxims per un equipament audiovisual bàsic i uns descomptes mínims sobre els catàlegs de productes aportats. S’ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

Els equipaments s’han agrupat en 3 lots segons la seva funció o finalitat:

 • Lot 1: Equipament d’aules
 • Lot 2: Equipament d’enregistrament i gravació
 • Lot 3: Equipament d’àudio

 

A continuació es detallen les característiques de cada lot així com els proveïdors homologats.

Té per objecte el subministrament d’equipament audiovisual bàsic per a les aules i la prestació de serveis relacionats. Inclou un catàleg d’equipaments audiovisuals amb un descompte mínim.

L’equipament audiovisual bàsic inclou:

 • Videoprojectors de làmpada i LED de diferents característiques i amb diferents serveis associats (instal·lació, posada marxa, retirada de l’equip antic).
 • Pantalles de projecció manuals i elèctriques de diferents mides. 
 • Monitors amb i sense interactivitat. 
 • Equips de megafonia i audio-fonia
 • Altre equipament: armaris, bombetes, filtres, suports, conversos, commutadors, etc. 

 

Per complementar l'oferta d’equipament audiovisual, els proveïdors homologats ofereixen un catàleg de productes  amb uns descomptes mínims sobre els preus de tarifa.

El LOT 1 inclou també els següents serveis associats:

 • Consultoria
 • Manteniment
 • Formació
 • Paquets d’hores
 • Préstec d’equips
 • Extensions de garantia
 • Instal·lacions específiques

 

Els proveïdors homologats són:

 • Audiovisuales Data
 • NRD Multimedia
 • Ricoh
 • Teknoservice
 • Tower TBA
 • Comensa
 
  Si vols contactar-hi, consulta apartat Dades de contacte dels proveïdors homologats.

Està dedicat a equipament divers d’enregistrament i gravació:

 • Equipament de captació i gravació d’imatge i so: càmeres de vídeo, fotografia, òptiques, micròfons, trípodes, perxes, etc. 
 • Equipament de control de vídeo: matrius, mescladors, monitors, streaming, .. 
 • Equipament de traducció 
 • Equipament d’il·luminació 
 • Auriculars de rodatge extern, d’estudi i domèstic. 

 

Per complementar la oferta d’equipament, els proveïdors homologats ofereixen un catàleg de productes amb uns descomptes mínims sobre els preus de tarifa.

El lot també contempla el préstec d’equips.

Els proveïdors homologats són:

 • Ricoh
 • NRD Multimedia
 

  Si vols contactar-hi, consulta apartat Dades de contacte dels proveïdors homologats.

Orientat al subministrament d’equipament especialitzat d’àudio i prestació de serveis relacionats.

Igual que als lots 1 i 2, s’ofereixen descomptes mínims sobre catàleg, així com serveis associats al lot.

Els proveïdors homologats són:

 • Audiovisuales Data
 • Ricoh
 • NRD Multimedia
 • Tower TBA

 

  Si vols contactar-hi, consulta apartat Dades de contacte dels proveïdors homologats.

Empresa
Codi SAP
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic
Audiovisuales Data, S.L.
101156

Javier Marín

936382680
673895906

jmarin@avd-pro.com

Comercial de Entecnica, S.L.

101912

Maribel Martínez

936664301

NRD Multimèdia, S.L.
111758
Lluis Torroella

932238000
687946378

Ricoh España, S.L.U.
100511
Borja Riano

671770535

borja.riano@ricoh.es
Teknoservice, S.L.

100478

Javier Garcia

954541212
608219297

javier.garcia@teknoservice.es

Tower TBA, S.L.

113030

Roger Viladecans

915153980
628691528

rviladecans@towertba.com

L'homologació permet: 

 • Estandarditzar l'equipament audiovisual. 
 • Homogeneïtzar dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d'operativitat, retirada d'equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual. 
 • Un estalvi significatiu gràcies als descomptes mínims sobre els catàlegs aportats i als preus màxims fixats per l’equipament considerats com a bàsic en l'acord marc.
 • Gaudir d’estabilitat i actualització tecnològica de l'equipament ofert al llarg del contracte.
 • Simplificar el procés d'adquisició d'equipament i serveis.
 • Els proveïdors no estan subjectes, pel que fa als productes i serveis dels quals són adjudicataris, al límit de facturació establerta a l’article 118.3 de la Llei 9/2017 (15.000 € + IVA)

Per comprar cal que consultis l'apartat Acord Marc per a l'homologació d'empreses per al subministrament d'equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats a determinats equips o esdeveniments, de les entitats adherides al grup de compra. Expedient 19/46 (CSUC) de la pàgina de la Unitat de Compres.

Paraula Clau:

En aquest catàleg trobaràs la relació de serveis de la nostra àrea. Alguns ja els tens disponibles per ser comunitat UB, d'altres ens els pots demanar ( ) i d'altres no donem atenció directa però t'indiquem on et pots adreçar.
   De la A a la Z