METODOLOGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE I FACTORS DE PERCEPCIÓ DE L'ART EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Autor: FELIU I TORRUELLA, Maria

La present recerca està centrada en l’art i la seva història dins l’educació primària ja que es considera aquesta matèria com a clau per a desvetllar la mirada dels infants vers el món que els envolta per tal que aprenguin a descodificar-lo. Des dels inicis, s'ha intuït que encara no en tenim cap teoria del coneixement que ens expliqui per què els mateixos infants poden aprendre entusiasmats una cosa i bandejar-ne una altra. La recerca volia trobar i aïllar alguns dels factors que contribueixen a l’aprenentatge tot centrant-se en les diferències en el mètode d’ensenyament com a factor clau. La recerca també pretén descobrir quin pes tenen els factors externs a l’aula en la construcció del coneixement per part de l’alumnat i en la percepció que aquests tenen de l’art: es poden adquirir coneixements estètics a través d’allò que veuen al carrer i en els mass media? La recerca s'estructura en les següents parts: una part introductòria que vol ser una primer plantejament sobre el mode com històricament ha anat evolucionant l’art i el seu ensenyament, recollit en el capítol II dedicat a l’art i les seves funcions. No es tracta d’una història de l’ensenyament de l’art ni de la seva didàctica sinó una aproximació a la filosofia d’aquesta història. Dins d’aquests capítols introductoris hi ha el que planteja els objectius de la recerca tot lligant-los amb els principis generals de la didàctica. (Capítol III, els objectius de la recerca). Aquests dos apartats constitueixen el bloc número 1 de la tesi. El bloc número 2, ocupa la primera fase de la recerca i es divideix en les següents parts, la primera part defineix el problema inicial fins a la formulació de la primera hipòtesi (capítol IV). A aquest capítol el segueix el necessari capítol metodològic que defineix els diversos passos de la recerca: el capítol V. Els capítols VI, VII i VIII conclouen aquest segon bloc amb l’anàlisi de resultats i la seva avaluació crítica. La tercera part planteja la segona hipòtesi com a conseqüència del desenvolupament de la primera, capítol IX. Seguidament trobem el capítol sobre la metodologia d’anàlisi d’aquesta part de la recerca, capítol X. Finalment, el capítol XI planteja els resultats del treball de camp i l’anàlisi crítica. Constitueix una part fonamental de la recerca ja que són les bases per validar o no la segona hipòtesi. Finalment hi ha un quart bloc que consta de dos capítols, el primer anomenat “L’escola i l’art” (capítol XII), que a la vista dels resultats i de les consideracions sobre l’àmbit de la recerca, fonamenta les idees centrals a què hem arribat, que són extractades en el capítol següent dedicat a les conclusions (capítol XIII), tot relacionant-los amb els objectius de la recerca i les hipòtesis plantejades. La tesi conté diversos annexos que es consideren necessaris per poder calibrar la recerca. S'ha optat per la impressió dels annexos 1, 2 i 3 per tal de facilitar-ne la lectura. El seu contingut és: Annex 1, el dietari del treball de camp, annex 2, el dietari del segon treball de camp i l'annex 3, índex de figures i taules. La resta d'annexos, s'inclouen en un CD per tal de poder-ne fer les consultes pertinents. Estan organitzats seguint l'ordre següent: annex 4, primeres entrevistes orientatives, annex 5, descripcions de l'aula, annex 6, gràfiques de descripció dels grups classe, annex 7, els quaderns de les unitats didàctiques experimentades, annex 8, materials didàctics emprats, annex 9, presentació de power point de la unitat didàctica 1, annex 10, joc de les imatges, annex 11, proves d'avaluació, annex 12, entrevistes als alumnes, annex 13, el dossier d'imatges.

Universidad UNIVERSITAT DE BARCELONA
Año 2010
Director SANTACANA MESTRE, Joan
Codirector
Localización UNIVERSITAT DE BARCELONA. DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Investigación
Temática Arte
Tribunal